Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KONKURS SPORT 2010

 
WÓJT GMINY TURAWA
Ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i
sportu w 2010 roku na terenie Gminy Turawa
 
 
Rodzaj zadania:
- rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Turawa,
- propagowanie kultury fizycznej i podnoszenie poziomu sportowego w środowisku wiejskim,
 zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
 
Gmina Turawa przeznacza w 2010 roku na powyższe zadania kwotę 155.000 zł.
 
W roku 2009 na zadania publiczne tego samego rodzaju przeznaczono kwotę 155.000 zł
 
Zasady przyznawania dotacji:
  Podmiot składający ofertę:
     1. wykonuje zadanie samodzielnie,
     2. posiada możliwości techniczne i zaplecze do realizacji zadania.
 
Termin i warunki realizacji zadania:
     1. Termin: 2010 rok
     2. Miejsce realizacji: Gmina Turawa
     3. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy
         Wójtem Gminy a wybranym podmiotem.
 
Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu, do godz. 15, w sekretariacie Urzędu Gminy Turawa na formularzu określonym w Rozporządzeniu Mi-
nistra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. /Dz.U. Nr 193, poz. 1891/
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 19 lutego 2010 roku.
 
Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
     1. ocena realizacji zadania przez podmiot,
     2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
         rzeczowego zadania,
     3. dotychczasowe doświadczenie oferenta,
     4. konkurs zostanie rozstrzygnięty również wtedy, gdy na konkurs wpłynie tylko jedna oferta,
     5. innowacyjność proponowanych rozwiązań.
     Oferty powinny zawierać:
      - aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru,
      - statut podmiotu
      - sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za 2009r.
     
Wypełnione oferty zawierające informacje określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami/ należy
złożyć w sekretariacie lub przesłać listem poleconym w zamkniętej kopercie do Urzędu Gminy Turawa ul. Opolska 39C, 46-045 Turawa, z dopiskiem „Oferta – sport“.
Ogłoszenie o konkursie znajduje się również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turawa, stronie
internetowej  gminy Turawa.

nowa podstrona, dodana 2010-01-07 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Turawa
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bartłomiej Kita
Data wytworzenia: 2010-01-07