Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 68/139 wraz z częścią działki nr 68/238

Wójt Gminy Turawa

ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę

działki nr 68/139 wraz z częścią działki nr 68/238 k.m. 4 obręb Rzędów, wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu.

I. Przedmiot przetargu

1. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości:

Działka nr 68/139 k.m. 4 obręb Rzędów  KW OP1O/00075918/9 o pow. 5 322 m2 oraz części dz. nr 68/238 k.m. 4 obręb Rzędów KW OP1O/00075918/9 o pow. 1 050 m2, łącznie 6372 m2.

2. Opis nieruchomości:

Teren stanowiący parking przy ul. Biwakowej w Turawie.                                                     

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa, obejmującego obrzeża Jezior Turawskich, zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/166/2009 Rady Gminy Turawa dla rozpatrywanych działek to A-2KDS - teren parkingu.

4. Okres dzierżawy:

Do 10 lat od daty zawarcia umowy dzierżawy.

5. Minimalna wysokość opłat z tytułu dzierżawy za rok 2021:

  1. Za cały teren łącznie 5 849,50 zł netto rocznie + VAT 23 %,     
  2. Za ewentualne pomieszczenia wykorzystywane do celów handlowych i gastronomicznych 7,85 zł netto za 1 m2 miesięcznie + 23 + VAT 23 %,     
  3. Wysokość podatku naliczana będzie według przepisów obowiązujących na datę wystawienia faktury.

6. Termin wnoszenia opłat:

Jednorazowa opłata roczna na podstawie wystawionej faktury VAT.

7. Zasady aktualizacji opłat:

a) Opłata określona w punkcie 5 lit. a) będzie podlegać corocznej rewaloryzacji o stopień inflacji określony w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. W przypadku deflacji, opłata nie będzie pomniejszana.

b) Opłata określona w punkcie 5 lit. a) aktualizowana będzie na podstawie stosownej uchwały.

8. Informacja o przeznaczeniu do dzierżawy:

Przeznaczona do dzierżawy na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Turawa                                       nr OR.0050.64.2020 z dnia 26.08.2020 r.

9. Obciążenia i zobowiązania nieruchomości:

Brak obciążeń i zobowiązań.

II.  Warunki przetargu:

1. Termin i miejsce przetargu:

26.04.2021 r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39c,  

2. Wysokość wadium, forma, termin jego wniesienia:

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 1000,00 zł na konto Urzędu Gminy Turawa w B.S. Łubniany - numer konta 18 8897 0004 2001 0016 3819 0002 w terminie do 23.04.2021 r. Wadium podlega zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego po podpisaniu umowy dzierżawy.

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni,

3. Warunki dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu:

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia (druk do pobrania w punkcie obsługi petenta oraz jako załącznik do przetargu na stronie bip.turawa.pl), że zapoznali się z warunkami przetargu i warunki te przyjmuje bez zastrzeżeń.

Ostateczny termin złożenia oświadczenia upływa z dniem 23.04.2021 r.

Ponadto uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać:

- dokument tożsamości, a osoby prawne winny posiadać aktualne wypisy z właściwego    rejestru, oraz stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

- dowód wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

4. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty pozostałej części należnej w skali roku wylicytowanej kwoty czynszu dzierżawnego zgodnie z warunkami, które zawarte będą w umowie dzierżawy.

5.  Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości:

Wadium nie podlega zwrotowi w razie nie zawarcia umowy dzierżawy przez uczestnika, który wygrał przetarg.

6. Na terenie dzierżawionym wymaga się:

- Całkowitej wymiany lub odnowienie ogrodzenia od strony frontowej - przy ul. Biwakowej,

- Zagospodarowanie (remont, adaptacja na nową funkcję lub rozbiórka) zlokalizowanych obiektów – portierni, domku letniskowego i budynków gospodarczych, które nie są ujęte w ewidencji gruntów i budynków.

- Uporządkowania terenu i utrzymania czystości na działce i terenie bezpośrednio przyległym.

- Uzyskania zezwolenia Wydzierżawiającego oraz  złożenia zgłoszeń bądź uzyskania wszelkich pozwoleń w odpowiednich instytucjach na legalizację, remont lub rozbiórkę oraz budowę wszelkiej infrastruktury i obiektów, w tym również małej architektury jeśli jest to wymagane,

- Zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z przedsiębiorstwem  WiK Turawa i umowy na dostarczenie energii elektrycznej z jej dostawcą.

- Pobierania wszelkich opłat min. za postój pojazdów w sposób zgodny z obowiązującymi  przepisami.

Obostrzenia dot. terenu:

- zgodnie z postanowieniami MPZP dla tego terenu określonego symbolem A-2KDS - teren parkingu zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych.

- wszelkie obiekty istniejące na terenie przeznaczonym do dzierżawy nie są ujęte w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Opolu.

- wszelkie inne formy działalności prowadzonej na dzierżawionym terenie muszą być uzgodnione z Wydzierżawiającym oraz zgodne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego oraz innymi szczegółowymi przepisami – dotyczy wypożyczalni sprzętu sportowego itp.

- Z racji zachowania rekreacyjnego charakteru nieruchomości konieczne są nasadzenia drzewostanu w ilości, gatunku i rozmieszczeniu uzgodnionym z Wydzierżawiającym lecz                   w sposób który umożliwi korzystanie z działki zgodnie z określonym przeznaczeniem.

Na dzierżawionym terenie zabrania się:

-  wycinki drzew bez stosownego zezwolenia.

7. Pozostałe warunki – zwrot nakładów.

- zwrot nakładów koniecznych oraz na polepszenie przedmiotu dzierżawy uzgodnionych każdorazowo co do formy i wartości z Wydzierżawiającym poniesionych przez Dzierżawcę nastąpi w chwili zwrotu nieruchomości. Wartość tych nakładów zostanie wyliczona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego zleconego przez Wydzierżawiającego – jako wzrost wartości nieruchomości na której zostały dokonane w chwili jej zwrotu.

8. Organizatorem przetargu jest:

Urząd Gminy Turawa ul. Opolska 39 c, pokój nr 35, telefon 077 42 12 012 wew. 105                        w godzinach pracy urzędu.

Część jawna przetargu odbędzie się 26 kwietnia 2021 roku o godzinie 11:00
 

III. Warunki przygotowania oferty:

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z nieruchomości.

Pisemna oferta powinna zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest   osoba prawna lub inny podmiot,

2. Datę sporządzenia oferty,

3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez
zastrzeżeń,

4. Oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i opłat wobec Urzędu Skarbowego, ZUS (KRUS),

5. Oświadczenie oferenta o posiadaniu możliwości finansowych na realizację zamierzenia inwestycyjnego,

6. Oferowaną cenę określoną w pkt. 5 lit a) i termin jej zapłaty. Cena nie może być niższa niż cena minimalnej.

7.  Opis planowanego zadania inwestycyjnego dla nieruchomości m. in.:

7.1 Plan zagospodarowania terenu przeznaczonego do dzierżawy, terminy prowadzenia działalności.

7.2 Zagospodarowanie terenów nieutwardzonych i zielonych oraz przygotowanie stanowisk parkingowych.

7.3 Wyposażenie w infrastrukturę, ściśle związaną z funkcjonowaniem parkingu.

7.4 Wyposażenie w ewentualną  infrastrukturę służącą rozwojowi aktywnych form turystyki 
(m. in. plac zabaw, wypożyczalnia sprzętu sportowego itp.)

7.5 Zagospodarowanie obecnie istniejących obiektów – portierni, domku letniskowego                           i pomieszczeń gospodarczych.

7.6 Harmonogram wszelkich prac planowanego zadania inwestycyjnego z podaniem terminu ich zakończenia.

8. Dowodu wniesienia wadium,

9. Wskazanie numeru konta na które należy dokonać zwrotu wpłaconego wadium.

Pisemną ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy                          w Turawie do dnia 23.04.2021 r. w godzinach pracy urzędu

Na kopercie należy umieścić adnotację: Oferta – „ II pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę parkingu” – NIE OTWIERAĆ.

W procedurze przetargowej uwzględnione zostaną oferty dostarczone w terminie odpowiadające przedmiotowi przetargu oraz wymogom podanym w niniejszych warunkach.

Na odwrotnej stronie koperty należy umieścić imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny                      w celu ewentualnego zwrotu nieotwartej koperty, złożonej po wyznaczonym terminie.

Obecność osób, które chcą przystąpić do przetargu oraz wpłaciły wadium i złożyły pisemną ofertę w wyznaczonym terminie jest obowiązkowa. Spóźnienie się na przetarg powoduje wykluczenie z udziału w przetargu.

IV. Przebieg przetargu – część jawna i niejawna

Część jawna przetargu:

Odbywa się w obecności oferentów i przeprowadzana jest zgodnie z § 19  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1490).

Część niejawna przetargu:

  1. Komisja przetargowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez ich przeanalizowanie oraz ocenę punktową wg poniższej skali:

Lp.

Oceniane kryteria

Ilość punktów:

a)

Plan zagospodarowania terenu przeznaczonego do dzierżawy część opisowa i graficzna,

      0 – 10 pkt

b)

Planowane zagospodarowanie terenów nieutwardzonych i zielonych oraz przygotowanie stanowisk parkingowych.

  0 – 10 pkt

c)

Wyposażenie w infrastrukturę, ściśle związaną z funkcjonowaniem parkingu.

  0 – 10 pkt

d)

Wyposażenie w ewentualną  infrastrukturę służącą rozwojowi aktywnych form turystyki 
(plac zabaw, wypożyczalnia sprzętu sportowego itp.)

    0 – 5 pkt

e)

 

 

f)

Zagospodarowanie obecnie istniejących obiektów – portierni, domku letniskowego i pomieszczeń gospodarczych.

 

Zaproponowany czynsz roczny                       

    0 – 20 pkt

 

 

         0 – 10 pkt

 

Łączna ilość punktów możliwych do uzyskania:

          65 pkt

2 .Członkowie komisji dokonują oceny każdej oferty oddzielnie i samodzielnie, według kryteriów                            o których mowa w pkt. 1.

  1. Ilość punktów dla każdej oferty przyznana przez każdego członka komisji jest sumowana,                          a następnie dzielona przez liczbę członków komisji wg następującego wzoru:

                                                                               Suma przyznanych punków przez  

                                                                                           członków komisji

Ostateczna ilość punków przyznana ofercie =  ------------------------------------------------------

                                                                                        Liczba  członków komisji

 

4. Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się tę, która uzyskała najwyższą ilość punktów.

5. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy  przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

6.  Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

7. Wójt Gminy Turawa zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

8. Wójt Gminy Turawa zastrzega prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

9 . Urząd Gminy Turawa ul. Opolska 39 c, pokój nr 35, Tel.  077 42 12 012 wew. 105 w godzinach pracy Urzędu.

Ogłoszenie dostępne jest na:

Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Turawie, pod adresem www.bip.turawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni.

 

Załączniki:

  1. Druk oświadczenie osoby przestępującej do przetargu o zapoznaniu się z warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. przetarguDOCDruk oświadczenie osoby przestępującej do przetargu o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.doc (106,00KB)