Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DOTACJE 2012 - POMOC SPOŁECZNA

KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2012 r.

GMINA TURAWA

reprezentowana przez

Wójta Gminy Turawa

ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Turawa

na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin.

 

RODZAJ ZADANIA

Zadanie obejmuje:
1) prowadzenie stacji leczenia i opieki,
2) prowadzenie gabinetu rehabilitacyjnego,

I. FORMA REALIZACJI ZADANIA: WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

II. TERMIN, WARUNKI REALIZACJI ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

1. Termin realizacji zadania 20.02.2012 r. – 31.12.2012 r.

2. Na realizację zadania proponuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości:170 000 zł,-

3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Oddziały terenowe nie posiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotację. Oferta powinna zostać złożona za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania.

3. Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

4. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane oferentowi.

5. Brak rozliczenia poprzednich umów skutkuje nie rozpatrywaniem złożonej oferty w konkursie.

IV. GMINA TURAWA zastrzega sobie prawo do:

1. Negocjowania z oferentami wysokości dotacji, terminu realizacji zadania oraz zakresu rzeczowego zadania.

2. Zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu.

3. Możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.

4. Przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

V. WYMOGI OFERTY

1. Oferta konkursowa powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011 Nr 6, poz. 25).

2. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

3. Nie jest dopuszczalne samodzielne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze oferty. Oferty muszą podpisać osoby, które są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez starający się o przyznanie dotacji podmiot.

2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacja zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których realizowane będzie zadanie publiczne.

4. Uwzględnienie zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;

5. Ocena wkładu rzeczowego, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków,

6. Dotychczasowa współpraca podmiotu składającego ofertę na realizację zadania publicznego z Gminą Turawa.

VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT I TRYB WYBORU OFERTY

1. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć na druku ofertowym z adnotacją „Konkurs na dotacje 2012– Pomoc społeczna” w Urzędzie Gminy w Turawie lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres 46-040 Turawa ul. Opolska 39 c Urząd Gminy  w Turawie.

2. Termin składania ofert: do 14.02.2012 r.

3. Oferty niespełniające warunków formalnych i złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

4. Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone w terminie do 20 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Złożone oferty zostają poddane ocenie formalnej i merytorycznej.

6. Do opiniowania ofert Wójt Gminy Turawa powołuje Komisję Opiniującą. Szczegółowy tryb powoływania i zasady działania Komisji zawarte są w Uchwale Nr XIII/82/2012Rady Gminy Turawa z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Turawa z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2012 rok.

7. Dotacje na realizacje zadania publicznego przyznaje Wójt Gminy Turawa po zapoznaniu się z opinią Komisji Opiniującej dot. ofert złożonych w konkursie.

8. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji zawarte są w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

VIII. W roku 2011 Gmina Turawa przekazała na realizację zadania publiczne tego samego rodzaju, dotacje w łącznej wysokości: 140 000 zł.
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Turawa
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bartłomiej Kita
Data wytworzenia: 2012-01-24