Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie

Wójt Gminy Turawa

ogłasza

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż

działki  zabudowanej położonej w Turawie.

 

I. Przedmiot przetargu:

1. Oznaczenie nieruchomości: działka  nr 1/477, a.m. 7, obręb Turawa, KW OP1O/00075920/6.

2. Powierzchnia nieruchomości: 186 m2

3. Opis nieruchomości: nieruchomość położona w Turawie przy Alei Szczupakowej, na nieruchomości poniesiono nakłady na grunt stanowiące odrębną własność w kwocie 154 200,00 zł w postaci budynku letniskowego.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa obejmującym obrzeża Jezior Turawskich teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość oznaczona jest symbolem  B-4ML – teren zabudowy letniskowo - wypoczynkowej.

5. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej: 16 000,00 zł.

6. Minimalne postąpienie: 160,00 zł.

7. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży: nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Turawa nr OB.0050.31.2021 z dnia 24.03.2021 r.

8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tj. /Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm./: minął w dniu
07.05.2021 r.

9. Obciążenia: brak.

 

II. Warunki przetargu:

1. Ograniczenia: w przetargu może wziąć udział właściciel nakładów poniesionych na gruncie, bądź osoby, które zobowiążą się do zwrotu kosztów tychże nakładów w kwocie 154 200,00 zł w przypadku gdy przetarg wygrają.

2. Termin i miejsce przetargu: 21.06.2021 o godz. 9:30 w budynku Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39 C, pokój nr 24 (sala konferencyjna).

3. Wadium: Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 1 500,00 zł na konto Urzędu Gminy Turawa w B.S. Łubniany Nr 18 8897  0004 2001 0016 3819 0002.

Ostateczny termin wpłaty wadium upływa z dniem 18.06.2021.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

4. Warunki dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu: przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

- złożenia pisemnego oświadczenia /druk do pobrania w pokoju nr 35/, że zapoznali się z warunkami przetargu i warunki te przyjmują bez zastrzeżeń,

- złożenia pisemnego oświadczenia, że zobowiązują się do zwrotu nakładów poniesionych na grunt w kwocie 154 200,00 zł w przypadku gdy przetarg wygrają (nie dotyczy właściciela nakładów).

Ostateczny termin złożenia oświadczeń upływa z dniem 18.06.2021.

Ponadto uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać:

- dokument tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winny posiadać aktualne wypisy z właściwego rejestru, oraz stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

- dowód wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu  (do ceny wylicytowanej doliczony zostanie podatek VAT 23%), najpóźniej dwa dni przed zawarciem umowy notarialnej.  Wygrywający przetarg ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości na własność.

5. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał wadium nie ulega zwrotowi.

6. Wszelkie informacje na temat przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy Turawa ul. Opolska 39 c, pokój nr 35, telefon 77 4212072 w godzinach pracy urzędu.