Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z roku 2005

Treść uchwał do pobrania w plikach

DOCUchwała Nr XXII.186.2005 w sprawie odwołania z-cy przewodniczącego Rady Gminy.doc (41,00KB)

DOCUchwała Nr XXII.187.2005 w sprawie wyboru wiceprzewodniczżcego Rady Gminy.doc (42,50KB)

DOCUchwała Nr XXII.188.2005 w sprawie zmiany składu osobowego. komisji. Rady Gminy.doc (33,50KB)

DOCUchwała Nr XXII.189.2005 w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli Gminy Turawa.doc (42,00KB)

DOCUchwała Nr XXII.190.2005 w sprawie ustalenia najnizszego wynagrodzenia pracowników szkolnictwa.doc (23,00KB)

DOCUchwała Nr XXII.191.2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w GOPS i GZEAS.doc (23,00KB)

DOCUchwała Nr XXII.192.2005 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych....doc (23,00KB)

DOCUchwała Nr XXII.193.2005 w sprawie górnych stawek opłat za wywóz nieczystości stałych.doc (48,00KB)

DOCUchwała Nr XXII.194.2005 w sprawie zasad i trybu przyznawania świadczeń w ramach zadań własnych gminy na pomoc w dożywianiu dzieci i młodzieży.doc (45,50KB)

DOCUchwała Nr XXII.195.2005 w sprawie uzupełnienia Uchwały z dnia 05.12.2003r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrzeży Jezior Turawskich.doc (48,50KB)

DOCUchwała Nr XXII.196.2005 w sprawie wydzierżawienia działek zabudowanych stanowiących własność - Gminy Turawa położonych w Osowcu wraz z załącznikiem.doc (37,50KB)

DOCUchwała Nr XXII.197.2005 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Tarnów Opolski, Ozimek, Chrząstowice i Turawa w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego wraz z załącz..doc (41,50KB)

DOCUchwała Nr XXII.198.2005 w sprawie zwiększenia budżetu gminy w 2005 r..doc (41,50KB)

DOCUchwała Nr XXIII.199.2005 w sprawie zgloszenia kandydata na pozoetatowego członka KolegiumRregionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.doc (30,50KB)

DOCUchwała Nr XXIII.200.2005 w sprawie zmainy Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turawa.doc (32,00KB)

DOCUchwała Nr XXIII.201.2005 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Turawa.doc (33,50KB)

DOCUchwała Nr XXIV.202.2005 w sprawie powołania Wiejskiej Izby Regionalnej Gminy Turawa z siedzibą w Ligocie Turawskiej.doc (36,00KB)

DOCUchwała Nr XXIV.203.2005 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych działających na terenie gminy Turawa na rok 2005..doc (162,00KB)

DOCUchwała Nr XXIV.204.2005 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek zabudowanych stanowiących własność - Gminy Turawa położonych w Osowcu..doc (22,00KB)

DOCUchwała Nr XXIV.205.2005 w sprawie diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy..doc (20,50KB)

DOCUchwała Nr XXIV.206.2005 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I i II instancji..doc (21,50KB)

DOCUchwała Nr XXIV.207.2005 w sprawie górnych stawek opłat za wywóz nieczystości stałych.doc (33,00KB)

DOCUchwała Nr XXIV.208.2005 w sprawie zwiększenia budżetu gminy w 2005 r..doc (31,50KB)

DOCUchwała Nr XXIV.209.2005 w sprawie zmiany budżetu gminy w 2005 r..doc (24,00KB)

DOCUchwała Nr XXV.210.2005 w sprawie zwiększenia budżetu gminy w 2005 r..doc (28,00KB)

DOCUchwała Nr XXV.211.2005 w sprawie nadania nazwy ulicy w Zawadzie.doc (2,47MB)

DOCUchwała Nr XXV.212.2005 w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanych.doc (61,50KB)

DOCUchwała Nr XXV.213.2005 w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów gminy Turawa.doc (36,50KB)

DOCUchwała Nr XXV.214.2005 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2004 r..doc (22,50KB)

DOCUchwała Nr XXVI.215.2005 w sprawie przystapienia Gminy Turawa do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.doc (33,00KB)

DOCUchwała Nr XXVI.216.2005 w sparwie pozytywnego zaopiniowania obszaru aglomeracji Turawa na obszarach gmin Turawa, Łubniany, Chrząstowice.doc (37,00KB)

DOCUchwała Nr XXVI.217.2005 w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku.doc (34,50KB)

DOCUchwała Nr XXVI.218.2005 w sprawie zmiany budżetu gminy w 2005 r..doc (39,50KB)

DOCUchwała Nr XXVI.219.2005 w sprawie zmiany budżetu gminy w 2005 r..doc (44,50KB)

DOCUchwała Nr XXVII.220.2005 w sprawie zwiększenia budżetu gminy w 2005 r..doc (45,00KB)

DOCUchwała Nr XXVII.221.2005 w sprawie zmiany budżetu gminy w 2005 r..doc (58,50KB)

DOCUchwała Nr XXVII.223.2005 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Turawa.doc (44,00KB)

DOCUchwała Nr XXVII.222.2005 w sprawie zmiany budżetu gminy w 2005 r..doc (70,50KB)

DOCUchwała Nr.XXVIII.224.2005 w sprawie nadania nazw ulic w TURAWIE.doc (34,50KB)

DOCUchwała Nr.XXVIII.226.2005 w sprawie zmiany budżetu gminy w 2005 r..doc (39,50KB)

DOCUchwała Nr.XXVIII.227.2005 w sprawie zmiany budżetu gminy w 2005 r..doc (44,00KB)

DOCUchwała Nr.XXVIII.228.2005 w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego..doc (36,50KB)

XLSzałacznik Nr.1 do uchwały Nr.XXVIII.228.2005 z 30.09.2005.xls (21,50KB)

DOCUchwała Nr XXIX.229.2005 w sprawie mimalnych stawek dzierżawy gruntu na rekracyjne, letniskiwe itd.doc (37,50KB)

DOCUchwała Nr XXIX.230.2005 w sprawie okreslenia wysokości stawek w podatku od nieruchomosci oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.doc (41,00KB)

DOCUchwała Nr XXIX.231.2005 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.doc (36,00KB)

DOCUchwała Nr XXIX.232.2005 w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków na 2006 r..doc (31,00KB)

DOCUchwała Nr XXIX.233.2005 w sprawie wzoru deklaracji na podatek lesny.doc (34,50KB)

DOCZałącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX.233.2005 w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny.doc (35,00KB)

DOCUchwała Nr XXIX.234.2005 w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny.doc (34,00KB)

DOCZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX.234.2005 w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny.doc (69,00KB)

DOCUchwała Nr XXIX.235.2005 w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.doc (36,50KB)

DOCZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX.235.2005 w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.doc (51,50KB)

DOCUchwała Nr XXIX.236.2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Terenu Usług Publicznych i Komercyjnych wsi Zawada Gmina Turawa.doc (614,50KB)

DOCZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX.236.2005.doc (77,00KB)

DOCZałącznik nr 3 do uchwały Nr XXIX.236.2005.doc (42,50KB)

DOCUchwała Nr XXIX.237.2005 w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turawa.doc (36,00KB)

DOCUchwała Nr XXIX.238.2005 w sprawie trybu postepowania o udzielenie dotacji na cele publiczne.doc (44,50KB)

DOCUchwała Nr XXIX.239.2005 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Turawa.doc (74,50KB)

DOCUchwała Nr XXIX.240.2005 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2006 r..doc (202,50KB)

DOCUchwała Nr XXIX.241.2005 w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego.doc (33,50KB)

XLSzałącznik do uchwały Nr XXIX.241.2005.xls (18,50KB)

DOCUchwała Nr XXIX.242.2005 w sprawie zmiany budżetu gminy w 2005 r.doc (45,50KB)

DOCUchwała Nr XXIX.243.2005 w sprawie zmiany budżetu gminy w 2005 ..doc (39,50KB)

DOCUchwała Nr XXX.244.2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych..doc (62,50KB)

DOCUchwała Nr XXX.245.2005 w sprawie zmiany budżetu gminy w 2005 r..doc (44,00KB)

DOCUchwała Nr XXX.246.2005 w sprawie zwiększenia budżetu gminy w 2005 r..doc (43,00KB)

DOCUchwała Nr XXX.247.2005 w sprawie ustalenia nagrody dla Wójta Gminy Turawa.doc (30,50KB)

DOCUchwała Nr XXX.248.2005 w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 r..doc (55,00KB)

XLSZałaczniki do Uchwały Nr XXX.248.2005.xls (93,00KB)

DOCUchwała Nr XXX.249.2005 w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego..doc (31,00KB)

XLSZałacznik do Uchwały Nr XXX.249.2005.xls (18,00KB)

DOCUchwała Nr XXX.250.2005 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych na 2006 r..doc (106,00KB)