Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie - Marszałkach

Wójt Gminy Turawa

ogłasza

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż

działek  niezabudowanych położonych w Turawie - Marszałkach.

 

I. Przedmiot przetargu:

1. Oznaczenie nieruchomości:

a) działka nr 102/18, k.m. 1, obręb Turawa, KW OP1O/00075843/2,

b)  działka nr 102/19, k.m. 1, obręb Turawa, KW OP1O/00075843/2,

c)  działka nr 102/20, k.m. 1, obręb Turawa, KW OP1O/00075843/2.

2. Powierzchnia nieruchomości:

a) 145 m2,

b) 205 m2,

c) 123 m2.

3. Opis nieruchomości: działki położone w Turawie - Marszałkach, przy ulicy Klonowej,  bez bezpośredniego dostępu do drogi, kształt działek prostokątny, szerokość około 5 m.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej teren na którym zlokalizowane są działki oznaczony jest symbolem: 6MN – teren zabudowy mieszkaniowej.

5. Cena wywoławcza nieruchomości:

a) 10 300,00 zł,

b) 14 600,00 zł,

c)  8 770,00 zł.

6. Minimalne postąpienie:

a) 110,00 zł,

b) 150,00 zł,

c)  90,00 zł.

7. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży: działki przeznaczone do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Turawa nr OB.0050.90.2021 z dnia 14.09.2021 r.

8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1899 ze zm./: minął w dniu 27.10.2021 r.

9. Obciążenia: brak (w dziale III księgi wieczystej istnieją wpisy o roszczeniach
i ograniczeniach dotyczące innych działek).

 

II. Warunki przetargu:

1. Ograniczenia: z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania działek będących przedmiotem sprzedaży ze względu na ich niewielką powierzchnię, kształt oraz brak bezpośredniego dostępu do drogi stosuje się formę przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

2. Termin i miejsce przetargu: 14.01.2022 o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy
w Turawie, ul. Opolska 39 C.

3. Wadium: Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości:

a) 1 100,00 zł,

b) 1 500,00 zł,

c)  900,00 zł.

na konto Urzędu Gminy Turawa w B.S. Łubniany Nr 18 8897  0004 2001 0016 3819 0002.

Ostateczny termin wpłaty wadium upływa z dniem 10.01.2022.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

4. Warunki dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu: przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

- zgłoszenia chęci udziału w przetargu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia /druk do pobrania w pokoju nr 35/, że zapoznali się z warunkami przetargu i warunki te przyjmują bez zastrzeżeń w terminie do dnia 10.01.2022.

Komisja przetargowa zweryfikuje oferty i zakwalifikuje osoby spełniające warunki przetargowe do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

- wpłaty wadium w odpowiedniej kwocie z zachowaniem podanego terminu.

Ponadto uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać:

- dokument tożsamości, a osoby prawne dodatkowo aktualne wypisy z właściwego rejestru, oraz stosowne pełnomocnictwo do udziału
w przetargu.

- dowód wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu  (do ceny wylicytowanej doliczony zostanie podatek VAT 23%), najpóźniej dwa dni przed zawarciem umowy notarialnej.  Wygrywający przetarg ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości na własność.

5. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał wadium nie ulega zwrotowi.

6. Wszelkie informacje na temat przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy Turawa ul. Opolska 39 c, pokój nr 35, telefon 77 4212072 w godzinach pracy urzędu.

PNGBez tytułu.png (351,04KB)