Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy Turawa - 2022 rok

PDFUchwała Nr XXXVIII.251.2022.pdf (318,49KB) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXXVIII.252.2022.pdf (233,66KB) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PDFUchwała Nr XXXVIII.253.2022.pdf (113,15KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres powyżej
trzech lat w trybie bezprzetargowym
PDFUchwała Nr XXXVIII.254.2022.pdf (101,52KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości gruntowe na okres do trzech lat
PDFUchwała Nr XXXVIII.255.2022.pdf (98,75KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych
PDFUchwała Nr XXXVIII.256.2022.pdf (376,43KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022 roku
PDFUchwała Nr XXXVIII.257.2022.pdf (93,85KB) w sprawie odwołania skarbnika gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXXVIII.258.2022.pdf (94,43KB) w sprawie powołania skarbnika gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXXVIII.259.2022.pdf (111,08KB) w sprawie określenia minimalnych stawek dzierżawy gruntów i stawek czynszu za lokale użytkowe oraz opłat za umieszczenie reklam poza pasem drogowym na terenie Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXXVIII.260.2022.pdf (403,32KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 - 2024
PDFUchwała Nr XXXVIII.261.2022.pdf (97,78KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami na okres 3 lat kolejnych umów najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXXVIII.262.2022.pdf (96,59KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia
PDFUchwała Nr XXXVIII.263.2022.pdf (167,43KB) w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Gminy w Turawie dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”

PDFUchwała Nr XXXIX.264.2022.pdf (184,83KB) w sprawie rozpatrzenia petycji zarejestrowanej pod Nr OR.152.7.2021
PDFUchwała Nr XXXIX.265.2022.pdf (298,34KB) w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bierdzanach
PDFUchwała Nr XXXIX.266.2022.pdf (276,13KB) w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu
PDFUchwała Nr XXXIX.267.2022.pdf (100,22KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Osowiec przeznaczonych pod użytkowanie w charakterze ogródków działkowych
PDFUchwała Nr XXXIX.268.2022.pdf (149,05KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości gruntowe na okres do trzech lat.
PDFUchwała Nr XXXIX.269.2022.pdf (97,74KB) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXXIX.270.2022.pdf (396,34KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022 rokuPDFUchwała Nr XXXIX.271.2022.pdf (5,63MB) w sprawie zmiany wieloletniej  prognozy finansowej Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXXIX.272.2022.pdf (321,14KB) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2021 r. ujętych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 wraz z informacją o potrzebach związanych z realizacją tych zadań
PDFUchwała Nr XXXIX.273.2022.pdf (198,38KB) w sprawie uchwalenia Programu Osłonowego Wsparcia Seniorów w Gminie Turawa w związku z utrzymującym się stanem epidemii COVID-19 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
PDFUchwała Nr XXXIX.274.2022.pdf (246,90KB) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Turawa na lata 2020 – 2025 za rok 2021
PDFUchwała Nr XXXIX.275.2022.pdf (98,58KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych PDFRozstrzygnięcie nadzorcze.pdf (357,74KB)
PDFUchwała Nr XXXIX.276.2022.pdf (234,59KB) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2022 r.

PDFUchwała Nr XL.277.2022.pdf (166,34KB) w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXIX/265/2022 Rady Gminy Turawa z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bierdzanach
PDFUchwała Nr XL.278.2022.pdf (358,23KB) w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bierdzanach
PDFUchwała Nr XL.279.2022.pdf (169,46KB) zmieniająca uchwałę nr XXXIV/195/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Turawa
PDFUchwała Nr XL.280.2022.pdf (164,37KB) w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej
PDFUchwała Nr XL.281.2022.pdf (357,63KB) w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie gminy Turawa oraz określenia sezonu kąpielowego
PDFUchwała Nr XL.282.2022.pdf (700,76KB) w sprawie przyjęcia Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Turawa
PDFUchwała Nr XL.283.2022.pdf (954,17KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022 roku
PDFUchwała Nr XL 284.2022 WPF.pdf (5,62MB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w 2022 r.
PDFUchwała Nr XL.285.2022.pdf (164,09KB) w sprawie zmiany uchwały nr XVI/116/2008 Rady Gminy Turawa z dnia 20 czerwca 2008 roku

PDFUchwała Nr XLI.286.2022.pdf (169,29KB) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego
PDFUchwała Nr XLI.287.2022.pdf (786,37KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022 roku
PDFUchwała Nr XLI.288.2022.pdf (5,61MB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w 2022 r.

PDFUchwała Nr XLI.289.2022.pdf (292,51KB) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Turawa nr XXX/182/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Turawa na lata 2021-2028"
PDFUchwała Nr XLI.290.2022.pdf (1,70MB) w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Kadłub Turawski na lata 2022-2029"
PDFUchwała Nr XLI.291.2022.pdf (384,47KB) w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Turawa na lata 2022 - 2026
PDFUchwała Nr XLI.292.2022.pdf (164,76KB) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PDFUchwała Nr XLI.293.2022.pdf (597,00KB) w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych
PDFUchwała Nr XLI.294.2022.pdf (385,58KB) w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku 
PDFUchwała Nr XLI.295.2022.pdf (168,91KB) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
PDFUchwała Nr XLI.296.2022.pdf (2,40MB) w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Turawa za 2021 rok”

PDFUchwała Nr XLII.297.2022.pdf (151,79KB) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turawa wotum zaufania
PDFUchwała Nr XLII.298.2022.pdf (153,54KB) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Turawa za 2021 r.
PDFUchwała Nr XLII.299.2022.pdf (155,73KB) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Turawa za 2021 rok
PDFUchwała Nr XLII.300.2022.pdf (560,98KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022 roku
PDFUchwała Nr XLII.301.2022.pdf (5,63MB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w 2022 r,
PDFUchwała Nr XLII.302.2022.pdf (167,01KB) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/216/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ogrzewania ze środków budżetu Gminy Turawa z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5. 5 Ochrona powietrza w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w Gminie Turawa"
PDFUchwała Nr XLII.303.2022.pdf (207,88KB) w sprawie odmowy uchylenia uchwały
PDFUchwała Nr XLIII.304.2022.pdf (228,94KB)w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bierdzanach
PDFUchwała Nr XLIII.305.2022.pdf (213,92KB)w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osowcu
PDFUchwała Nr XLIII.306.2022.pdf (213,50KB)w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej
PDFUchwała Nr XLIII.307.2022.pdf (213,06KB)w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Turawie
PDFUchwała Nr XLIII.308.2022.pdf (213,76KB)w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zawadzie
PDFUchwała Nr XLIII.310.2022.pdf (165,56KB)zmieniająca uchwałę nr XXXIV/195/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Turawa
PDFUchwała Nr XLIII.311.2022.pdf (155,33KB)w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Turawa w roku szkolnym 2022/2023
PDFUchwała Nr XLIII.312.2022.pdf (244,28KB)w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Turawa oraz nadania jej Statutu
PDFUchwała Nr XLIII.313.2022.pdf (1,16MB)w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie za rok 2021 wraz z wykazem w zakresie potrzeb pomocy społecznej w Gminie Turawa
PDFUchwała Nr XLIII.314.2022.pdf (328,53KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022 roku
PDFUchwała Nr XLIII.315.2022.pdf (5,63MB)w sprawie zmiany WPF
PDFUchwała Nr XLIII.316.2022.pdf (647,79KB)w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XLIII.317.2022.pdf (160,19KB)w sprawie udzielenia dotacji w 2022 roku na realizację zadań w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

PDFUchwała Nr XLIV.318.2022.pdf (159,41KB) zmieniająca uchwałę nr XXXV/205/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa
PDFUchwała Nr XLIV.319.2022.pdf (358,23KB) w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie porozumienia międzygminnego 
PDFUchwała Nr XLIV.320.2022.pdf (164,98KB) w sprawie zasad wydzierżawienia nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, których właścicielem jest Gmina Turawa na okres do 10 lat
PDFUchwała Nr XLIV.321.2022.pdf (584,51KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022 roku
PDFUchwała Nr XLIV.322.2022.pdf (214,19KB) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/286/2022 r. z dnia 26 maja 2022r. udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego
PDFUchwała Nr XLIV.323.2022.pdf (5,64MB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XLV.324.2022.pdf (259,45KB) w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Turawa
PDFUchwała Nr XLV.325.2022.pdf (534,83KB) zmieniająca Uchwałę nr XXXVII/242/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Turawa na 2022 rok
PDFUchwała Nr XLV.326.2022.pdf (164,62KB) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki krótkoterminowej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”
PDFUchwała Nr XLV.327.2022.pdf (323,12KB) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
PDFUchwała Nr XLV.328.2022.pdf (317,07KB) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
PDFUchwała Nr XLV.329.2022.pdf (209,04KB) w sprawie odmowy uchylenia uchwały
PDFUchwała Nr XLV.330.2022.pdf (440,97KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022 roku
PDFUchwała Nr XLV.331.2022.pdf (5,64MB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w 2022 r.
PDFUchwała Nr XLV.332.2022.pdf (158,08KB) zmieniająca Uchwałę nr XLIV/319/2022 Rady Gminy Turawa z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego

PDFUchwała nr XLVI.333.2022.pdf (1,67MB) w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok"
PDFUchwała nr XLVI.334.2022.pdf (373,92KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022 roku
PDFUchwała nr XLVI.335.2022.pdf (5,56MB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w 2022 r.
PDFUchwała nr XLVI.336.2022.pdf (166,75KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
PDFUchwała nr XLVI.337.2022.pdf (356,09KB) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług publicznych i komercyjnych wsi Zawada, gm. Turawa
PDFUchwała nr XLVI.338.2022.pdf (1,41MB) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości Zawada, Gmina Turawa
PDFUchwała nr XLVI.339.2022.pdf (156,93KB) w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 

PDFUchwała nr XLVII.340.2022.pdf (6,14MB) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turawa
PDFUchwała nr XLVII.341.2022.pdf (1,89MB) w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok
PDFUchwała nr XLVII.342.2022.pdf (226,41KB) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Turawie oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osowcu
PDFUchwała nr XLVII.343.2022.pdf (230,46KB) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektorów Publicznych Przedszkoli w Zawadzie, Turawie, Bierdzanach, Węgrach i w Kotorzu Małym
PDFUchwała nr XLVII.344.2022.pdf (166,04KB) w sprawie zmiany uchwały nr XX/118/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 21 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Turawa
PDFUchwała nr XLVII.345.2022.pdf (172,21KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości gruntowe na okres do trzech lat
PDFUchwała nr XLVII.346.2022.pdf (606,16KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Turawa na lata 2023 -2025
PDFUchwała nr XLVII.347.2022.pdf (156,95KB) w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/337/2022 Rady Gminy Turawa z dnia 24 listopada 2022 r.
PDFUchwała nr XLVII.348.2022.pdf (335,61KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022 roku
PDFUchwała nr XLVII.349.2022.pdf (259,35KB) w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Turawa