Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy Turawa - 2022 rok

PDFUchwała Nr XXXVIII.251.2022.pdf w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXXVIII.252.2022.pdf w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PDFUchwała Nr XXXVIII.253.2022.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres powyżej
trzech lat w trybie bezprzetargowym
PDFUchwała Nr XXXVIII.254.2022.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości gruntowe na okres do trzech lat
PDFUchwała Nr XXXVIII.255.2022.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych
PDFUchwała Nr XXXVIII.256.2022.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022 roku
PDFUchwała Nr XXXVIII.257.2022.pdf w sprawie odwołania skarbnika gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXXVIII.258.2022.pdf w sprawie powołania skarbnika gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXXVIII.259.2022.pdf w sprawie określenia minimalnych stawek dzierżawy gruntów i stawek czynszu za lokale użytkowe oraz opłat za umieszczenie reklam poza pasem drogowym na terenie Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXXVIII.260.2022.pdf w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 - 2024
PDFUchwała Nr XXXVIII.261.2022.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami na okres 3 lat kolejnych umów najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXXVIII.262.2022.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia
PDFUchwała Nr XXXVIII.263.2022.pdf w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Gminy w Turawie dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”

PDFUchwała Nr XXXIX.264.2022.pdf w sprawie rozpatrzenia petycji zarejestrowanej pod Nr OR.152.7.2021
PDFUchwała Nr XXXIX.265.2022.pdf w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bierdzanach
PDFUchwała Nr XXXIX.266.2022.pdf w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu
PDFUchwała Nr XXXIX.267.2022.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Osowiec przeznaczonych pod użytkowanie w charakterze ogródków działkowych
PDFUchwała Nr XXXIX.268.2022.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości gruntowe na okres do trzech lat.
PDFUchwała Nr XXXIX.269.2022.pdf w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXXIX.270.2022.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022 rokuPDFUchwała Nr XXXIX.271.2022.pdf w sprawie zmiany wieloletniej  prognozy finansowej Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXXIX.272.2022.pdf w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2021 r. ujętych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 wraz z informacją o potrzebach związanych z realizacją tych zadań
PDFUchwała Nr XXXIX.273.2022.pdf w sprawie uchwalenia Programu Osłonowego Wsparcia Seniorów w Gminie Turawa w związku z utrzymującym się stanem epidemii COVID-19 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
PDFUchwała Nr XXXIX.274.2022.pdf w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Turawa na lata 2020 – 2025 za rok 2021
PDFUchwała Nr XXXIX.275.2022.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych PDFRozstrzygnięcie nadzorcze.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX.276.2022.pdf w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2022 r.

PDFUchwała Nr XL.277.2022.pdf w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXIX/265/2022 Rady Gminy Turawa z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bierdzanach
PDFUchwała Nr XL.278.2022.pdf w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bierdzanach
PDFUchwała Nr XL.279.2022.pdf zmieniająca uchwałę nr XXXIV/195/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Turawa
PDFUchwała Nr XL.280.2022.pdf w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej
PDFUchwała Nr XL.281.2022.pdf w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie gminy Turawa oraz określenia sezonu kąpielowego
PDFUchwała Nr XL.282.2022.pdf w sprawie przyjęcia Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Turawa
PDFUchwała Nr XL.283.2022.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022 roku
PDFUchwała Nr XL 284.2022 WPF.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w 2022 r.
PDFUchwała Nr XL.285.2022.pdf w sprawie zmiany uchwały nr XVI/116/2008 Rady Gminy Turawa z dnia 20 czerwca 2008 roku