Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę działek o nr 1/537, 1/536, 1/232 k.m. 7 obręb Turawa, wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie pól namiotowych, kempingowych i parkingu

Wójt Gminy Turawa

ogłasza

I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę

działek o nr 1/537, 1/536, 1/232 k.m. 7 obręb Turawa, wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie pól namiotowych, kempingowych i parkingu.

 

§ 1. Przedmiot przetargu

 

1. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości stanowiących łączny przedmiot przetargu

 •  Dz. nr 1/537 k.m. 7 obręb 0138 Turawa o powierzchni [m²]: 5206 (2,5206 ha) ozn. Bz,

 •  Dz. nr 1/536 k.m. 7 obręb 0138 Turawa o powierzchni [m²]: 790 (0,0790 ha) ozn. Bz,

 • Dz. nr 1/232 k.m. 7 obręb 0138 Turawa o powierzchni [m²]: 680 (0,0680 ha) ozn. Ls, w Turawie przy ul. Wędkarskiej, województwo opolskie, powiat opolski, gmina Turawa dla których Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numerze OP1O/00075920/6

 

2. Opis nieruchomości:

Zabudowany teren stanowiący pole namiotowe i kempingowe wraz z istniejącą infrastrukturą i parkingiem przy ul. Wędkarskiej w Turawie,

 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa, obejmującego obrzeża Jezior Turawskich, zgodnie z Uchwałą Nr XVI/104/2008 Rady Gminy Turawa dla rozpatrywanych działek:

 • B-1ZR - teren zieleni rekreacyjnej ,

 • B-5UT – teren usług turystyki,

 • B-5KDS - teren parkingu.

 

4. Okres dzierżawy nieruchomości:

10 lat od daty zawarcia umowy dzierżawy.

 

5. Minimalna wysokość opłat z tytułu dzierżawy za rok 2022

Łącznie za przedmiot dzierżawy 16.000,00 zł netto rocznie + VAT 23 %,

 

6. Termin wnoszenia opłat:

Jednorazowa opłata roczna na podstawie wystawionej faktury VAT.

 

7. Zasady aktualizacji opłat:

Opłata będzie podlegać corocznej rewaloryzacji o stopień inflacji określony w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. W przypadku deflacji, opłata nie będzie pomniejszana.

 

8. Informacja o przeznaczeniu do dzierżawy:

Przeznaczona do dzierżawy na podstawie Uchwały Rady Gminy Turawa nr XXXVI/231/2021 z dnia 25.11.2021 r.

 

9. Obciążenia i zobowiązania nieruchomości:

Brak obciążeń i zobowiązań.

 

 

§ 2. Warunki przetargu:

 

1. Termin i miejsce części jawnej przetargu:

22.02.2022 r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39c.

 

2. Termin i miejsce składania ofert:

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do złożenia pisemnych ofert w terminie do 18.02.2022 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę pola namiotowego” z dopiskiem – NIE OTWIERAĆ.

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa.

 

3. Wysokość wadium, forma, termin jego wniesienia:

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 2000,00 zł na konto Urzędu Gminy Turawa w B.S. Łubniany.

Numer konta 18 8897 0004 2001 0016 3819 0002 w terminie do 18.02.2022 r. Wadium podlega zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego po podpisaniu umowy dzierżawy.

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

 

4. Warunki dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu:

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

- złożenia pisemnej oferty w wyznaczonym terminie,

- wpłacenia wadium w wyznaczonym terminie.

Ponadto uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać:

- dokument tożsamości, a osoby prawne winny posiadać aktualne wypisy z właściwego rejestru, oraz stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

 

5. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty pozostałej części należnej w skali roku wylicytowanej kwoty czynszu dzierżawnego zgodnie z warunkami, które zawarte będą w umowie dzierżawy.

 

6. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości:

Wadium nie podlega zwrotowi w razie nie zawarcia umowy dzierżawy przez uczestnika, który wygrał przetarg.

 

7. Na terenie dzierżawionym wymaga się:

 

- Poprawy warunków sanitarnych na całym terenie pola kempingowego

- Remontu budynku istniejącego zabudowania przy wjeździe na nieruchomość pełniącego dotychczasową funkcję recepcji.

- Całkowitej wymiany lub generalnego remontu ogrodzenia całości przedmiotu dzierżawy.

- Zapewnienie i wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób niekorzystających z campingu zlokalizowanego na dzierżawionym terenie

 

§ 3. Warunki przygotowania oferty:

 

Oferta musi zawierać :

1. informację o oferencie: imię, nazwisko i adres oferenta oraz dodatkowe oznaczenia jego firmy lub firmę oraz siedzibę oferenta.

2. w zależności od statusu prawnego oferenta:

a) w przypadku osób fizycznych – numer PESEL, numer NIP, numer REGON, potwierdzenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG, kopię umowy spółki cywilnej (o ile taka została zawarta); oferent nie prowadzący jeszcze działalności gospodarczej zobowiązany jest złożyć potwierdzenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o numerze REGON w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu

b) w przypadku oferentów nie będących osobami fizycznymi – numer NIP, numer REGON, aktualny odpis z właściwego rejestru opatrzony datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed jego złożeniem

3. datę sporządzenia oferty.

4. wysokość proponowanego czynszu netto (nie może być niższa niż podana minimalna wysokość opłat z tytułu dzierżawy za rok 2022 określona w §1 ust 5),

5. koncepcję zagospodarowania nieruchomości obejmującą np, szkic, rysunek, opis, program funkcjonalno - użytkowy inwestycji (zagospodarowania nieruchomości) zawierający część graficzną i opisową w tym zakres planowanych nakładów, termin ich realizacji (nie później niż do 4 lat od dnia podpisania umowy), oraz termin rozpoczęcia działalności po ich wykonaniu dla campingu co najmniej trzygwiazdkowego;

6. oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi wobec organów skarbowych oraz oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub o uregulowanym sposobie zapłaty zaległości;

7. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i ze wzorem umowy dzierżawy oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń;

8. oświadczenie o zapoznaniu się przez oferenta ze stanem technicznym nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu i możliwościami prowadzenia w jej obrębie zamierzonego rodzaju działalności oraz nie wnoszeniu w tym zakresie zastrzeżeń;

9. dowód wniesienia wadium;

 

Oferty niespełniające wymogów formalnych, tj.: niezawierające wszystkich wymienionych w ogłoszeniu jako obligatoryjne dokumentów, oświadczeń i informacji, złożone po terminie, z wpłatą wadium po terminie, itp. nie zostaną zakwalifikowane do części niejawnej przetargu.


 

§ 4 Kryteria wyboru ofert :

Możliwa do uzyskania liczna punktów:

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów przyznawanych według poniższych kryteriów:

Lp.

kryteria wyboru ofert

Punktacja


 

1.

 

wysokość proponowanego czynszu netto

max. 40 punktów


 

2.


 

koncepcja zagospodarowania nieruchomości (np. opis, rysunek, wizualizacja itp.), w tym zakres planowanych nakładów, termin ich realizacji oraz termin rozpoczęcia działalności po ich wykonaniu

Lp.

Oceniane kryteria

Ilość punktów:

a)

Plan zagospodarowania terenu przeznaczonego do dzierżawy - część opisowa i graficzna

 

0 – 5 pkt

b)

Dostosowanie miejsc postojowych pod campery, przyczepy kempingowe – przygotowanie terenu, media, wyposażenie

 

0 – 10 pkt

c)

Wyposażenie terenu w infrastrukturę sanitarną: (toalety, prysznice, umywalnie, punkt zrzutu ścieków dla camperów, pralnia itp.)

 

0 – 10 pkt

d)

Wyposażenie w infrastrukturę służącą rozwojowi aktywnych form turystyki (m. in. plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boisko, place do gier, wypożyczalnia sprzętu sportowego itp),

 

0 – 10 pkt

e)

 

Sposób wyposażenie w niezbędną infrastrukturę towarzyszącą– (niezbędne ogrodzenie, kosze na śmieci, dodatkowe oświetlenie)

 

0 – 10 pkt

f)

Zagospodarowanie obecnie istniejących obiektów oraz poprawa ich funkcjonalności lub budowa nowych (portiernia, wiata, pawilon handlowy, pomieszczenie gospodarcze itp.)

 

0 – 10 pkt

g)

Harmonogram planowanych prac inwestycyjnych z podaniem terminu ich zakończenia oraz termin rozpoczęcia działalności po ich wykonaniu

 

0 – 5 pkt

 


 

od 0 do 60 pkt

 

1. Liczba punktów przyznanych przez komisję przetargową poszczególnym oferentom za kryterium wysokości czynszu liczona jest według wzoru:

Czynsz

P c = P max * ---------------------------

Czynsz max

gdzie:

P c – punkty za czynsz

P max – maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za czynsz (40 pkt)

Czynsz – oferowana kwota czynszu ocenianej oferty

Czynsz max – najwyższa oferowana kwota czynszu spośród ocenianych w części

2. Liczba punktów przyznanych przez komisję przetargową poszczególnym oferentom za kryterium koncepcji zagospodarowania nieruchomości liczona jest według wzoru:

PCZK

PKZ = ---------------------------

LCZK

gdzie:

PKZ – punkty za kryterium koncepcja zagospodarowania nieruchomości;

PCZK – suma punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji;

LCZK – liczba członków komisji

3. Łączna liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę liczona jest wg wzoru:

POF = PC + PKZ

gdzie:

POF – łączna liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę;

PC – liczba punktów przyznanych za kryterium oferowana cena;

PRZ – liczba punktów przyznanych za kryterium koncepcji zagospodarowania nieruchomości

4. W przypadku gdy wyliczona zgodnie z powyższymi wzorami liczba punktów nie stanowi liczby całkowitej, komisja przetargowa zaokrągla ją w górę do dwóch miejsc po przecinku.

5. Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów.


 

§ 5. Pozostałe warunki:

1. Oferent przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem technicznym nieruchomości, parametrami nieruchomości, ograniczeniami wynikającymi z jej sąsiedztwa oraz możliwościami prowadzenia w tym kontekście zamierzonej działalności (dojście, dojazd, wymagania techniczno – sanitarne).

2. Wszelkie prace adaptacyjne wykonane przez dzierżawcę celem zorganizowania i wykorzystywania nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem określonym powyżej winny być przeprowadzane ze szczególnych uwzględnieniem przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ochronie środowiska.

4. Oferta i wszystkie oświadczenia złożone w ramach przetargu przez oferenta winny być podpisane przez oferenta.

5. Na prowadzenie przez dzierżawcę działalności objętej przedmiotem przetargu dzierżawca winien uzyskać wszelkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia. Obowiązek i ryzyko uzyskania zgód, opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych podmiotów i organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży wyłącznie na dzierżawcy.

6. Umowa dzierżawy nie będzie zawarta, a wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy, w przypadku stwierdzenia, że złożone przez uczestnika przetargu, dokumenty, oświadczenia lub informacje są nieprawdziwe lub zostały podrobione lub przerobione.

7. Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie wyznaczonym pisemnie przez wydzierżawiającego, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy dzierżawy oraz przepadku wpłaconego wadium na rzecz Gminy Turawa.

8. Wszelkie nakłady konieczne oraz ulepszenia poczynione dla potrzeb prowadzonej przez przyszłego dzierżawcę działalności, dokonywane będą przez niego po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody wydzierżawiającego i wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń i opinii, we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa dochodzenia ich zwrotu od wydzierżawiającego zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu. W przypadku dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, oświadczenie organizatora przetargu o wyborze oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonanie nakładów określonych w tej ofercie.

9. Ogłaszającemu przetarg przysługuje, w ramach wymienionych kryteriów przetargowych, prawo swobodnego wyboru ofert lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

10. Ogłaszający przetarg (organizator przetargu) ma prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert. Przetarg może być odwołany lub unieważniony z ważnych powodów, co wymaga uzasadnienia.

11. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu do momentu złożenia ofert, w tym do wydłużenia terminu do składania ofert.

12. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu, a wadia wpłacone przez pozostałych oferentów zwracane są niezwłocznie przelewem po rozstrzygnięciu przetargu, na konto, z którego dokonano przelewu z tego tytułu

13. Opis planowanego zadania inwestycyjnego dla nieruchomości określonej w § 1 pkt. 1

m. in.:

 1. Plan zagospodarowania terenu przeznaczonego do dzierżawy zgodnie z wymogami *** lub ****(3 lub 4 gwiazdkowej) kategorii kempingu,

 2. Sposób oraz rodzaj dostawy mediów – doposażenie obecnych skrzynek rozdzielczych, punktów poboru wody, rozbudowa oświetlenia, przygotowanie gruntu.

 3. Wyposażenie w infrastrukturę sanitarną (m. in. toalety, prysznice, umywalnie, stanowisko do zlewu ustępów caravaningowych ),

 4. Wyposażenie w infrastrukturę informacyjną itp.

 5. Wyposażenie w infrastrukturę służącą rozwojowi aktywnych form turystyki
  (m. in. place zabaw, wypożyczalnie sprzętu sportowego, boiska, basen itp. ściśle związane z funkcjonowaniem pola namiotowego),

 6. Wyposażenie w pozostałą infrastrukturę, ściśle związaną z funkcjonowaniem pola namiotowego

 7. Ewentualnego posadowienia domków letniskowych- ilość, lokalizacja i ich wyposażenie,

 8. Harmonogram wszelkich prac planowanego zadania inwestycyjnego z podaniem terminu ich zakończenia ,

14. Dowodu wniesienia wadium,

15. Wskazanie numeru konta na które należy dokonać zwrotu wpłaconego wadium.

16. W procedurze przetargowej uwzględnione zostaną oferty dostarczone w terminie, odpowiadające przedmiotowi przetargu oraz wymogom podanym w niniejszych warunkach.

17. Wójt Gminy Turawa zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

18. Wójt Gminy Turawa zastrzega prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

19. Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Turawie , pokój nr 35.

20. Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Turawie, pod adresem www.bip.turawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Pisemną ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy w Turawie do dnia18.02.2020 r. w godzinach pracy urzędu (tj. 7.00-15.00). Na kopercie należy umieścić adnotację: Oferta – „ I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę pola namiotowego” z dopiskiem – NIE OTWIERAĆ.

 

Na odwrotnej stronie koperty należy umieścić imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny w celu ewentualnego zwrotu nieotwartej koperty, złożonej po wyznaczonym terminie.

 

Załączniki:

 1. Projekt umowy dla Przedmiotu dzierżawy określony w § 1. pkt. 1.

 2. Mapa przedstawiająca teren stanowiący przedmiot dzierżawy

 3. Druk oświadczenie osoby przystępującej do przetargu o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

PDFZał. nr 1.pdf (149,52KB)
PDFZał. nr 2.pdf (291,50KB)
PDFZał. nr 3.pdf (114,38KB)