Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin Organizacyjny UG Turawa - old

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE NR 72/03


Wójta Gminy Turawa
z dnia 23 lipca 2003r.

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Turawa
Zarz. nr 72 z podpisami Wójta i Radcy Przwnego jako publ. formy.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806) ustalam, co następuje:
 

§ 1


Nadaję regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Turawa, stanowiący załącznik do zarządzenia.
 

§ 2


Traci moc uchwała Nr XXVII/346/98 Rady Gminy w Turawie z dnia 23 kwietnia 1998r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Turawie, zmieniona uchwałami Rady Gminy w Turawie Nr XXVIII/350/98 z 9 czerwca 1998r., Nr IV/73/99 z 11 lutego 1999r., Nr XI/124/99 z 17 grudnia 1999r., Nr XIV/155/2000 z 18 lutego 2000r., Nr XXI.218/2000 z 10 listopada 2000r., Nr XXV/275/ 01 z 8 czerwca 2001r. oraz Nr XXVIII/302/01 z 30 listopada 2001r.
 

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Referatowi Organizacji i Spraw Obywatelskich.
 

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Turawa
/-/ Waldemar KampaZałączniki do Zarządzenia, czyli treść Regulaminu Organizacyjnego, patrz:
DOCRegulamin Organizacyjny UG Turawa.DOC (149,00KB)

 
 

oraz blokowy schemat organizacyjny DOCSchemat organizacyjny Urzędu (21,50KB)
 

Zarządzenie Nr 86/03
Wójta Gminy Turawa
z dnia 23 września 2003r.


w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia Nr. 72/03
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Turawa stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr.72/03 wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 8 pkt. 5 skreśla się wyrazy „Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska – symbol R oraz wyrazy „Referat Inwestycji i Budownictwa – B”
W ich miejsce wpisuje się wyrazy: „Referat Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – symbol BR”
2. § 13 otrzymuje nowe brzmienie:
więcej: DOCszczegóły zmian (46,50KB)Zarządzenie Nr 109/03
Wójta Gminy Turawa
z dnia 28 listopada 2003 r.

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Turawa
wprowadza zmiany w § 6 i w § 12 oraz zobowiązuje Sekretarza Gminy do opracownia tekstu jednolitego tego Regulaminu.

szczegóły: DOCZarządzenie Wójta Nr 109 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminy.doc (21,00KB)
do publikacji przygotował
E. Wieczorek