Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie

Wójt Gminy Turawa

ogłasza

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż

działki  zabudowanej położonej w Turawie.

 

 

I. Przedmiot przetargu:

1. Oznaczenie nieruchomości: działka  nr 2/348, a.m. 7, obręb Turawa, KW OP1O/00075921/3.

2. Powierzchnia nieruchomości: 721 m2

3. Opis nieruchomości: nieruchomość położona w Turawie przy ul. Prostej, na nieruchomości poniesiono nakłady na grunt stanowiące odrębną własność w kwocie 294 200,00 zł w postaci  budynku letniskowego, altany i studni kopanej.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa obejmującym obrzeża Jezior Turawskich teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość oznaczona jest symbolem  A-11ML – teren zabudowy letniskowo - wypoczynkowej.

5. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej: 57 000,00 zł.

Licytacji podlega jedynie nieruchomość gruntowa, nakłady na gruncie stanowią odrębne rozliczenie!

6. Minimalne postąpienie: 570,00 zł.

7. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży: nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Turawa nr OB.0050.28.2022 z dnia 28.02.2022 r.

8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tj. /Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm./: minął w dniu
13.04.2022 r.

9. Obciążenia: brak.

 

II. Warunki przetargu:

1. Ograniczenia: w przetargu może wziąć udział właściciel nakładów poniesionych na gruncie, bądź osoby, które zobowiążą się do zwrotu kosztów tychże nakładów w kwocie 294 200,00 zł w przypadku gdy przetarg wygrają.

2. Termin i miejsce przetargu: 08.06.2022 o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39 C.

3. Wadium: Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 3 000,00 zł na konto Urzędu Gminy Turawa w B.S. Łubniany Nr 18 8897  0004 2001 0016 3819 0002.

Ostateczny termin wpłaty wadium upływa z dniem 06.06.2022.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

4. Warunki dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu: przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

- złożenia pisemnego oświadczenia /druk do pobrania w pokoju nr 35/, że zapoznali się z warunkami przetargu i warunki te przyjmują bez zastrzeżeń,

- złożenia pisemnego oświadczenia, że zobowiązują się do zwrotu nakładów poniesionych na grunt w kwocie 294 200,00 zł w przypadku gdy przetarg wygrają (nie dotyczy właściciela nakładów).

Ostateczny termin złożenia oświadczeń upływa z dniem 06.06.2021.

Ponadto uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać:

- dokument tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winny posiadać aktualne wypisy z właściwego rejestru, oraz stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

- dowód wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu  (do ceny wylicytowanej doliczony zostanie podatek VAT 23%), najpóźniej dwa dni przed zawarciem umowy notarialnej.  Wygrywający przetarg ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości na własność.

5. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał wadium nie ulega zwrotowi.

6. Wszelkie informacje na temat przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy Turawa ul. Opolska 39 c, pokój nr 35, telefon 77 4212072 w godzinach pracy urzędu.