Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs ofert na wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na świadczenia usług medycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie kontraktu z NFZ na terenie Gminy Turawa

DOCXZał. nr 1 formularz ofertowy.docx (21,48KB)
Wójt Gminy Turawa ogłasza otwarty konkurs ofert na wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na świadczenia usług medycznych z zakresu  podstawowej opieki  zdrowotnej  na podstawie  kontraktu z NFZ  na terenie Gminy Turawa

 

1.Przedmiot konkursu.

Przedmiotem konkursu jest najem lokali użytkowych  w Ośrodku Zdrowia w Turawie oraz Kadłubie Turawskim na prowadzenie usług opieki medycznej na terenie Gminy Turawa z przeznaczeniem na  udzielanie świadczeń medycznych na rzecz pacjentów przez wyłoniony w konkursie podmiot gospodarczy w ramach prowadzonej praktyki lekarskiej ogólnej i specjalistycznej, praktyki pielęgniarek i położnych, diagnostyki i profilaktyki oraz  szeroko rozumianej działalności w zakresie opieki zdrowotnej na okres do 3 lat.

 

2. Opis przedmiotu najmu.

a) Turawa: pomieszczenia ośrodka zdrowia zlokalizowanego w budynku Urzędu Gminy Turawa w Turawie przy ul. Opolskiej 39c o łącznej powierzchni: 235,6 m2, w tym:

- 11 pomieszczeń użytkowych o łącznej powierzchni: 149,2 m2,

- 3 toalety o łącznej powierzchni: 22 m2,

- komunikacja o łącznej powierzchni: 64,2 m2.

Pomieszczenia wyposażone są w meble oraz inne wyposażenie, w tym sprzęt medyczny, z którymi można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Turawa oraz w bezpośrednio w siedzibie ośrodka zdrowia w Turawie.

b) Kadłub Turawski: pomieszczenia ośrodka zdrowia zlokalizowanego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadłubie Turawskim przy ul. Opolskiej 11, o łącznej powierzchni: 46,2 m2, w tym:

- gabinet lekarski: o powierzchni: 19 m2,

- pokój socjalny: o powierzchni 14 m2,

          - poczekalnia o powierzchni: 3,4 m2,

          - 2 toalety o powierzchni łącznej: 7,4 m2,

          - komunikacja o powierzchni: 2,4 m2.

Organizator konkursu zapewnia możliwość zapoznania się z warunkami technicznymi lokali oraz ich  wyposażeniem od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy w Turawie po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod numerem telefonu: 77 421 20 12, wew. 105.

 

3. Wysokość opłat z tytułu najmu.

Minimalna kwota czynszu najmu w/w lokali wynosi  1.817,61 zł netto miesięcznie + podatek VAT w wysokości 23 %, (wg stawek na 2022)

Do czynszu najmu doliczona zostanie opłata za media oraz ogrzewanie zgodnie z obowiązującymi taryfami wg ich zużycia.

Opłaty związane z użytkowaniem lokalu oraz terminy ich wnoszenia zostaną określone w umowie najmu, przy czym aktualizacja stawki czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Szczegółowe warunki dotyczące oddania w najem ww. lokalu zostaną określone w umowie najmu.

 

4. Czas trwania najmu i świadczenia usług medycznych.

Umowa najmu pomieszczeń i świadczenia usług medycznych zostanie zawarta na czas od dnia 1 stycznia 2023 r. na okres do lat 3 tj. do 31 grudnia 2025 r.

 

5. Warunki udziału w konkursie.

Warunkiem udziału w konkursie jest zapewnienie przez oferenta usług opieki zdrowotnej obejmującej m.in.:

- praktykę lekarza rodzinnego 5 dni w tygodniu (pon. – pt.) w godzinach minimum od 8 do 18 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) a w przypadkach uzasadnionych medycznie także w domu pacjenta. oraz prowadzenie filii ośrodka w Kadłubie Turawskim, przyjmowanie w filii ośrodka w Kadłubie Turawskim min. 1 raz w tygodniu

- praktykę pielęgniarską środowiskową,

- praktykę położnej,

- świadczenia pielęgniarki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania,

 

Warunki dodatkowe:

- przyjmowanie pacjentów o umówionych godzinach po uprzedniej rejestracji, Wykonawca zapewnia bieżącą rejestrację na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej,

- w uzasadnionych przypadkach udzielanie świadczeń w domu lub innym miejscu pobytu
pacjenta.

- utworzenie punktu poboru krwi w Turawie,

- dostępność pediatry,

- uruchomienie punktu szczepień w ośrodku w Turawie, który powinien być także otwarty w godzinach popołudniowych po godzinie 15.00 – minimum jeden raz w tygodniu,

- uruchomienie strony internetowej ośrodka oraz umożliwienie skorzystania z recepty elektronicznej,

- zapewnienie dostępu do specjalistów w formie usług odpłatnych m.in. ginekologa, kardiologa, stomatologa, ortopedę, fizjoterapeutę, gastrologa, specjalisty medycyny pracy, specjalisty medycyny sportowej itp. wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu uruchomienia usług i częstotliwości przyjmowania pacjentów,

-zapewnienie dostępu w formie usług nieodpłatnych m.in. ginekologa (w przypadku ogłoszenia konkursu przez przez NFZ) wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu uruchomienia usług i częstotliwości przyjmowania pacjentów,

- przeprowadzanie badań krwi, moczu, cukru, ciśnienia, USG, EKG oraz innych badań,

- wyposażenie ośrodka w niezbędny sprzęt umożliwiający przeprowadzenie badań m.in. USG, EKG itd.

Pożądanym byłoby zaproponowanie przez Wykonawcę jak najszerszego zakresu usług praktyki lekarskiej, działalności diagnostycznej, praktyki pielęgniarskiej i działalności profilaktycznej z określeniem terminu realizacji.

 • badania i porady lekarskie w Ośrodku Zdrowia realizowane dla pacjentów rejestrujących się osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie bądź drogą internetową;
 • wdrożenie szeroko rozumianych programów profilaktycznych, w tym profilaktyki chorób układu krążenia (proszę opisać); 
 • podpisanie stosownych umów z innymi świadczeniodawcami, którzy będą świadczyć usługi w Ośrodku Zdrowia;
 • zabezpieczeniem pełnej dostępności wszystkich pacjentów do poszczególnych lekarzy;
 • spełnienie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 • zatrudnienie personelu pomocniczego.

 

6. Sposób przygotowania ofert.

a) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, umieszczając w niej obowiązkowo następujące dane:

 • imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę oferenta, telefon kontaktowy lub adres e-mail;
 • datę sporządzenia oferty;
 • Szczegółową koncepcję funkcjonowania i zapewnienia co najmniej podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ścisłe określenie przedmiotu oferty tj. informacji o sposobie realizacji zadania, jakim będzie prowadzenie działalności podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w pkt. 8 niniejszego konkursu, w odniesieniu do warunków udziału w konkursie, w tym warunków dodatkowych,
 • oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami konkursu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
 • informację o potencjale organizacyjno – kadrowo – finansowym Wykonawcy;
 • informację o godzinach pracy ośrodków zdrowia z uwzględnieniem godzin pracy lekarzy, pielęgniarek oraz wizyt domowych.

b) Do oferty należy dołączyć:

 • oświadczenie o wpisie do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców.
 • kopię dokumentu nadania nr NIP, nr REGON.
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz prawa wykonywania zawodu osób udzielających świadczeń będących przedmiotem konkursu.
 • formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszych warunków,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem najmu i braku zastrzeżeń.

 

7. Sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać w formie pisemnej w kopertach opisanych: „Konkurs ofert na wynajem pomieszczeń w celu świadczenia usług medycznych” w sekretariacie Urzędu Gminy Turawa do dnia 15 listopada 2022 r.

Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli zostanie ona dostarczona w terminie nie późniejszym niż podany wyżej.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do:

złożenia pisemnego zobowiązania o przejęciu obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym lokalu w sposób nie zakłócający ciągłości tych świadczeń.

 

8. Kryteria oceny ofert.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów przyznawanych według poniższych kryteriów:

- wysokość proponowanego czynszu netto: max. 20 punktów.

- zakres przedstawionej oferty opieki zdrowotnej : max. 80 punktów.

 

9. Otwarcie  i ocena ofert, wybór najkorzystniejszej oferty.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu  16 listopada 2022 roku o godz. 10 w siedzibie Urzędu Gminy Turawa. Spośród ofert spełniających kryteria konkursowe w terminie 14 dni zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta. W razie konieczności oferenci mogą zostać wezwani do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, pod numerem telefonu 77 421 20 12, wew. 105.

 

10. Informacje dodatkowe

1. Warunki najmu pomieszczeń przeznaczonych pod wynajem na świadczenie usług medycznych określi odrębna umowa najmu,

2. Istnieje możliwość obejrzenia na miejscu warunków lokalowych i pomieszczeń przeznaczonych pod wynajem,

3. Dopuszcza się możliwość rozstrzygnięcia konkursu nawet przy jednej prawidłowo złożonej ofercie konkursowej oraz unieważnienie konkursu bez podania przyczyn,

4. Wykonawca ma prawo, za zgodą właściciela nieruchomości, do podnajmu części pomieszczeń na świadczenie usług medycznych lub usług związanych z usługami medycznymi w zakresie ochrony zdrowia.

 

11. Oferty konkursowe częściowe i wariantowe.

Dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

 

DOCXZał. nr 1 formularz ofertowy.docx (21,48KB)