Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA ORAZ SPOSOBY UDOSTĘPNIANIA ICH DANYCH

Dane zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwach mogą być udostępniane w sposób i na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Udostępnianie danych zawartych w rejestrach, ewidencjach i archiwach następuje:

 1. w drodze ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej
 2. na wniosek, jeżeli nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej.

Większość rejestrów i ewidencji, również archiwum, prowadzona jest w postaci zbiorów danych osobowych i przy udostępnianiu danych w nich zawartych mają zastosowanie przepisy:

 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO),
 2. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

W Urzędzie Gminy w Turawie prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa:
 

REJESTRY:

 • Rejestr skarg, wniosków i petycji
 • Rejestr uchwał Rady Gminy
 • Rejestr aktów prawa miejscowego
 • Rejestr Zarządzeń Wójta
 • Rejestr wniosków, zapytań i interpelacji radnych
 • Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
 • Rejestr pieczątek i pieczęci
 • Rejestr wydanych zaświadczeń
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o zarobkach
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o niezaleganiu
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o ilości ha fizycznych i przeliczeniowych
 • Rejestr wymiarowy ( podatku leśnego, rolnego, od nieruchomości)
 • Rejestr wymiarowy podatku od środków transportu
 • Rejestr przypisów i odpisów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych
 • Rejestr przypisów i odpisów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego łącznego zobowiązania pieniężnego od osób prawnych
 • Rejestr przypisów i odpisów podatku od środków transportu dla osób fizycznych
 • Rejestr przypisów i odpisów podatku od środków transportu dla osób prawnych
 • Rejestr mężczyzn, kobiet objętych  rejestracją                                                                                 
 • Rejestr osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.                                      
 • Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawie przeznaczenia do wykonywania świadczeń osobistych na rzecz obrony
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy    
 • Rejestr zawartych umów
 • Rejestr instytucji kultury
 • Rejestr wyborców
 • Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia)
 • Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal).
 • Rejestr rodzaju ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
 • Rejestr urodzeń, małżeństw, zgonów
 • Rejestr sporządzonych testamentów
 • Rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę
 • Rejestr zamówień publicznych
 • Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych
 • Rejestr wniosków o udostępnienie danych osobowych
 • Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Rejestr wydanych zezwoleń na wykonanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 • Rejestr wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 • Rejestr licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 • Rejestr żłobków


EWIDENCJE:

 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja pozostałych środków trwałych
 • Ewidencja dowodów księgowych
 • Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencja kartotek płacowych
 • Ewidencja zasiłków wypłacanych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
 • Ewidencja wyposażenia
 • Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 • Ewidencja wniesionych kaucji gwarancyjnych jako zabezpieczenie należytego wykonania umów
 • Ewidencja numeracji porządkowej nieruchomości
 • Ewidencja zasiłków wypłacanych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
 • Ewidencja kontroli
 • Ewidencja wyjść służbowych
 • Ewidencja pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Ewidencja czasu pracy
 • Ewidencja wystawionych delegacji służbowych
 • Ewidencja zabytków
 • Ewidencja kapliczek i krzyży
 • Ewidencja decyzji zezwalających na usunięcie drzew
 • Ewidencja decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
 • Publiczne wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 • Ewidencja decyzji o wymeldowaniu i zameldowaniu
 • Ewidencja wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności
 • Ewidencja wyposażenia
 • Ewidencja ilościowo- wartościowa wyposażenia poniżej 300 zł
 • Ewidencja weksli
 • Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 • Ewidencja wniesionych kaucji gwarancyjnych jako zabezpieczenie należytego wykonania umów
 • Ewidencja miejscowości ulic i adresów


ARCHIWA:

 • Archiwum zakładowe
 • Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego
 • Archiwum dowodów osobistych