Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy Turawa - 2023 rok

PDFUchwała nr XLVIII.350.2023.pdf (752,87KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2023 roku
PDFUchwała nr XLVIII.351.2023.pdf (5,58MB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w 2023 r.
PDFUchwała nr XLVIII.352.2023.pdf (156,27KB) w sprawie organizacji gminnych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym przez Gminę Turawa
PDFUchwała nr XLVIII.353.2023.pdf (232,12KB) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

PDFUchwała Nr XLIX.354.2023.pdf (263,61KB) w sprawie określenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania 
PDFUchwała Nr XLIX.355.2023.pdf (234,97KB) w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
PDFUchwała Nr XLIX.356.2023.pdf (164,80KB) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenie rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
PDFUchwała Nr XLIX.357.2023.pdf (155,72KB) w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym
PDFUchwała Nr XLIX.358.2023.pdf (166,50KB) w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącym zarządu osiedla 
PDFUchwała nr XLIX.359.2023.pdf (4,49MB) w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Turawa
PDFUchwała nr XLIX.360.2023.pdf (165,81KB) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Turawa
PDFUchwała nr XLIX.361.2023.pdf (163,59KB) w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/251/2022 Rady Gminy Turawa z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
PDFUchwała nr XLIX.362.2023.pdf (1,68MB) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
PDFUchwała nr XLIX.363.2023.pdf (1,43MB) w sprawie zmiany przebiegu ulicy Brzegowej zlokalizowanej na terenie miejscowości Zawada, Gmina Turawa
PDFUchwała Nr XLIX.364.2023.pdf (338,31KB) w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Turawa
PDFUchwała nr XLIX.365.2023.pdf (156,96KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych 
PDFUchwała Nr XLIX.366.2023.pdf (5,57MB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w 2023r.
PDFUchwała nr XLIX.367.2023.pdf (802,75KB) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

PDFUchwała nr L.368.2023.pdf (842,48KB) w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.
PDFUchwała nr L.369.2023.pdf (5,56MB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w 2023 r.
PDFUchwała nr L.370.2023.pdf (159,29KB) w sprawie udzielenia dotacji w 2023 roku na realizację zadań w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
PDFUchwała nr L.371.2023.pdf (166,89KB) w  sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącemu zarządu osiedla
PDFUchwała nr L.372.2023.pdf (4,14MB) w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Turawa
PDFUchwała nr L.373.2023.pdf (235,62KB) w sprawie przyjęcia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie
PDFUchwała nr L.374.2023.pdf (258,74KB) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2023 r. 
PDFUchwała nr L.375.2023.pdf (236,39KB) w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie obowiązków służbowych przez  Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turawie
PDFUchwała nr L.376.2023.pdf (236,01KB) w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
PDFUchwała nr L.377.2023.pdf (361,82KB) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Turawa na lata 2020 – 2025 za rok 2022
PDFUchwała nr L.378.2023.pdf (424,44KB) w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2022 r. ujętych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024 wraz z informacją o potrzebach związanych z realizacją tych zadań

PDFUchwała nr LI.379.2023.pdf (257,28KB) w sprawie zmiany uchwały nr XXI?/132/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie "Planu Odnowy Miejscowości Ligota Turawska na lata 2016-2023"
PDFUchwała nr LI.380.2023.pdf (649,87KB) w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie gminy Turawa oraz określenia sezonu kąpielowego
PDFUchwała nr LI.381.2023.pdf (1,21MB) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie za rok 2022 wraz z wykazem w zakresie potrzeb pomocy społecznej w Gminie Turawa
PDFUchwała nr LI.382.2023.pdf (223,92KB) w sprawie rozpatrzenia skargi na opieszałość i przewlekłe wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Turawa
PDFUchwała nr LI.383.2023.pdf (222,18KB) w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie obowiązków służbowych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Turawie
PDFUchwała nr LI.384.2023.pdf (641,37KB) w sprawie zmian w budżecie
PDFUchwała nr LI.385.2022.pdf (5,57MB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w 2023r.
PDFUchwała nr LI.386.2023.pdf (563,63KB) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada
PDFUchwała nr LI.387.2023.pdf (1,81MB) w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Turawa za 2022 rok"
PDFUchwała nr LII.388.2023.pdf (367,51KB) w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemó Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku
PDFUchwała nr LII.389.2023.pdf (172,73KB) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiornikó bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Turawa
PDFUchwała nr LII.390.2023.pdf (237,32KB) w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Turawa
PDFUchwała nr LII.391.2023.pdf (213,58KB) w sprawie odmowy uchylenia uchwały
PDFUchwała nr LII.392.2023.pdf (1,57MB) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości Zawada, Gmina Turawa
PDFUchwała nr LII.393.2023.pdf (831,77KB) w sprawie zmiany budżetu na 2023r
PDFUchwała nr LII.394.2023.pdf (5,57MB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w 2023 r.

PDFUchwała nr LIII.395.2023.pdf (152,96KB) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turawa wotum zaufania
PDFUchwała nr LIII.396.2023.pdf (154,60KB) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Turawa za 2022 r.
PDFUchwała nr LIII.397.2023.pdf (157,95KB) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Turawa za 2022 rok
PDFUchwała nr LIII.398.2023.pdf (747,39KB) w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.
PDFUchwała nr LIII.399.2023.pdf (5,64MB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w 2023 r.
PDFUchwała nr LIII.400.2023.pdf (163,78KB) w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania pn. Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej budynku w Turawie przy ul. Opolskiej 39c oraz zadanie pn: Termomodernizacja publicznego przedszkola w Bierdzanach
PDFUchwała nr LIII.401.2023.pdf (723,49KB) w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Turawa na lata 2023-2025
PDFUchwała nr LIII.402.2023.pdf (170,21KB) w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Turawa
PDFUchwała nr LIII.403.2023.pdf (161,01KB) w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci młodzieży uczniów oraz rodziców
PDFUchwała nr LIII.404.2023.pdf (821,92KB) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada
PDFUchwała nr LIII.405.2023.pdf (159,37KB) w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich

PDFUchwała nr LIV.406.2023.pdf (206,31KB) w sprawie zmiany uchwały nr XXII.140.16 Rady Gminy Turawa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Turawa, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Turawa, udostępnianych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
PDFUchwała nr LIV.407.2023.pdf (162,44KB) 2023 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
PDFUchwała nr LIV.408.2023.pdf (415,15KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Turawa na lata 2023 – 2025
PDFUchwała nr LIV.409.2023.pdf (164,30KB) w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Turawa
PDFUchwała nr LIV.410.2023.pdf (402,95KB) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Terenu Usług Publicznych i Komercyjnych wsi zawada Gmina Turawa
PDFUchwała nr LIV.411.2023.pdf (159,97KB) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Turawa 
PDFUchwała nr LIV.412.2023.pdf (160,86KB) w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków udzielonej pożyczki krótkoterminowej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” 
PDFUchwała nr LIV.413.2023.pdf (162,06KB) w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Turawskiej 
PDFUchwała nr LIV.414.2023.pdf (5,59MB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w 2023 r
PDFUchwała nr LIV.415.2023.pdf (967,60KB) w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.

PDFUchwała nr LV.416.2023.pdf (158,17KB) w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowy najem lokalu użytkowego na okres 10 lat
PDFUchwała nr LV.417.2023.pdf (217,75KB) w sprawie odmowy uchylenia uchwały
PDFUchwała nr LV.418.2023.pdf (166,02KB) w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/312/2022 RG Turawa z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Turawa oraz nadania jej Statutu
PDFUchwała nr LV.419.2023.pdf (222,87KB) w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność w realizacji zadania własnego gminy
PDFUchwała nr LV.420.2023.pdf (805,08KB) w sprawie zmian w budżecie na 2023 r. 
PDFUchwała nr LV.421.2023.pdf (5,59MB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w 2023 r.

PDFUchwała nr LVI.422.2023.pdf (233,09KB) w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw, siłowni plenerowych oraz boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanych na terenie Gminy Turawa
PDFUchwała nr LVI.423.2023.pdf (2,50MB) w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej
PDFUchwała nr LVI.424.2023.pdf (730,77KB) w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.
PDFUchwała nr LVI.425.2023.pdf (5,59MB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w 2023 r.
PDFUchwała nr LVI.426.2023.pdf (159,52KB) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

PDFUchwała nr LVII.427.2023.pdf (270,33KB) w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”
PDFUchwała nr LVII.428.2023.pdf (255,10KB) w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Kotorzu Małym
PDFUchwała nr LVII.429.2023.pdf (233,86KB) w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Turawa
PDFUchwała nr LVII.430.2023.pdf (159,37KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia w trybie bezprzetargowym nieruchomości na okres 10 lat
PDFUchwała nr LVII.431.2023.pdf (160,71KB) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na okres 10 lat
PDFUchwała nr LVII.432.2023.pdf (170,22KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości na okres do trzech lat
PDFUchwała nr LVII.433.2023.pdf (1,50MB) w sprawie zmiany przebiegu ulicy Turawskiej zlokalizowanej na terenie miejscowości Zawada, Gmina Turawa
PDFUchwała nr LVII.434.2023.pdf (221,12KB) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Turawa
PDFUchwała nr LVII.435.2023.pdf (868,98KB) w sprawie zmian w budżecie na 2023 r. 
PDFUchwała nr LVII.436.2023.pdf (5,60MB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w 2023 r.
PDFUchwała nr LVII.437.2023.pdf (167,49KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia wstępnego o partnerstwie z Województwem Opolskim na rzecz realizacji Projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II

PDFUchwała nr LVIII.438.2023.pdf (5,73MB) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turawa
PDFUchwała nr LVIII.439.2023.pdf (1,53MB) w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok
PDFUchwała nr LVIII.440.2023.pdf (157,97KB) w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
PDFUchwała nr LVIII.441.2023.pdf (300,65KB) zmieniająca Uchwałę nr LIII.401.2023 Rady Gminy Turawa z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Turawa na lata 2023 – 2025
PDFUchwała nr LVIII.442.2023.pdf (367,08KB) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Turawa
PDFUchwała nr LVIII.443.2023.pdf (659,84KB) w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.
PDFUchwała nr LVIII.444.2023.pdf (5,59MB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w 2023 r.
PDFUchwała nr LVIII.445.2023.pdf (156,23KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat
PDFUchwała nr LVIII.446.2023.pdf (159,08KB) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na okres 10 lat