Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych nad Jeziorem Średnim

                                                                                                     

Wójt Gminy Turawa

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

działek niezabudowanych położonych w Turawie nad Jeziorem Średnim.

 

I. Przedmiot przetargu:

1. Oznaczenie nieruchomości:

a) działka nr 1/688, a.m. 7, obręb Turawa, KW OP1O/00075920/6,

b) działka nr 1/689, a.m. 7, obręb Turawa, KW OP1O/00075920/6,

c) działka nr 1/690, a.m. 7, obręb Turawa, KW OP1O/00075920/6,

d) działka nr 1/691, a.m. 7, obręb Turawa, KW OP1O/00075920/6.

2. Powierzchnia nieruchomości:

a) 0,0604 ha,

b) 0,0600 ha,

c) 0,0600 ha,

d) 0,0600 ha.

3. Opis nieruchomości: działki położone w Turawie przy ulicy Wędkarskiej, około 200 metrów w linii prostej od Jeziora Średniego i Jeziora Turawskiego, oraz około 150 metrów w linii prostej od Jeziora Małego, objęte uproszczonym planem urządzania lasu, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako las.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa obejmującym obrzeża Jezior Turawskich teren na którym zlokalizowane są nieruchomości oznaczony jest symbolem: B-16ML – teren zabudowy letniskowo – wypoczynkowej.

5. Cena wywoławcza nieruchomości:

a) 123 000,00 zł,

b) 121 500,00 zł,

c) 120 500,00 zł,

d) 125 000,00 zł.

6. Minimalne postąpienie:

a) 1 230,00 zł,

b) 1 220,00 zł,

c) 1 210,00 zł,

d) 1 250,00 zł.

7. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży: nieruchomości przeznaczone do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Turawa nr OR.0050.159.2022 z dnia 25 października 2022 r.

8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2023, poz. 344 z późn. zm./: minął w dniu 07.12.2022 r.

9. Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

II. Warunki przetargu:

1. Termin i miejsce przetargu: 31.10.2023 o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39 c.

2. Wadium: Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 1 500,00 zł w stosunku do każdej działki na konto Urzędu Gminy Turawa w B.S. Łubniany Nr 18 8897 0004 2001 0016 3819 0002. Ostateczny termin wpłaty wadium upływa z dniem 27.10.2023.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

3. Warunki dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu: przystępujący do przetargu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu. Ostateczny termin składania oświadczeń upływa z dniem 27.10.2023.

Ponadto uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać:

- dokument tożsamości, a osoby prawne dodatkowo aktualne wypisy z właściwego rejestru, oraz stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

- dowód wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu  (do ceny wylicytowanej doliczony zostanie podatek VAT 23%). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie inne opłaty związane z  nabyciem nieruchomości na własność.

4. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał wadium nie ulega zwrotowi.

5. Wszelkie informacje na temat przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy Turawa ul. Opolska 39 c, telefon 77 4212072 w godzinach pracy urzędu.