Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory ławników 2024-2027r.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH
NA KADENCJĘ 2024-2027

Prezes Sądu Okręgowego w Opolu na podstawie art. 168  ustawy z dnia 27 lipca 2001 - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.) zgłosił konieczność przeprowadzenia przez Radę Gminy Turawa wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024 – 2027.

W związku z powyższym podaje się do publicznej wiadomości, że Rada Gminy przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję 2024-2027. Rada dokona wyboru 1 ławnika.

Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Rady Gminy (pok. Rada Gminy,  I piętro), 
ul. Opolska 39 c, tel. 77 417 5 514     

Termin zgłaszania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję w latach 2024-2027 upływa w dniu 31 stycznia 2024 roku.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu (50)  obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2155).

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika jest dostępna:

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.turawa.pl w zakładce: Rada Gminy - Wybory uzupełniające ławników kadencja 2024-2027; strona internetowa: www.turawa.pl w zakładce Aktualności,

- w Biurze Rady Gminy w budynku Urzędu Gminy przy ul. Opolska 39 c, 46-045 Turawa, pokój Rada Gminy I piętro, w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00. , wtorek – piątek w godzinach 7.00 do 15.00.

 

- w Biurze Obsługi Interesanta  w budynku Urzędu Gminy przy ul. Opolska 39 c, 46-045 Turawa, w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00. , wtorek – piątek w godzinach 7.00 do 15.00.Do karty należy dołączyć dokumenty zgodnie z art. 162 § 2-5 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych tj.:

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie 
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzając brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

(Dokumenty wymienione w pkt 1 - 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia)
5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również imienną listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. 

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście osób zgłaszających kandydata na ławnika. 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

(dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia)

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego  odpisu 
z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgodnie z art. 158 § 1 cytowanej ustawy, ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub  średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej, radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników powiatu i województwa, której rada dokonuje wyboru.

PDFKarta zgłoszenia kandydata na ławnika.pdf (125,19KB)

PDFKlauzula informacyjna.pdf (127,77KB)

PDFOświadczenie kandydata - przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.pdf (80,04KB)

PDFLista poparcia osób zgłaszających kandydata na ławnika sądowego.pdf (141,77KB)

PDFOświadczenie kandydata - władza rodzicielska.pdf (80,08KB)