Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta - 2024 rok

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.2024.pdf (188,90KB) w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostki Urząd Gminy Turawa na 2024 rok.

PDFZarządzenie nr OR.0050.2.2024.pdf (187,42KB) w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym gminy Turawa.

PDFZarządzenie Nr OR. 0050.3.2024.pdf (116,50KB) w sprawie organizacji systemu Stałego Dyżuru w gminie na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

PDFZarządzenie NR OR.0050.4.2024.pdf (95,30KB) w sprawie nieodpłatnego przekazania węgla kamiennego jednostkom organizacyjnym Gminy Turawa.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.5.2024.pdf (327,97KB) w sprawie zmian w budżecie na 2024r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.6.2024.pdf (180,59KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2024 rok.

PDFZARZĄDZENIE Nr OR. 0050.7.2024.pdf (126,69KB) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Turawa.

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.8.2024.pdf (120,45KB) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kotorzu Małym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Turawa.

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2024.pdf (125,37KB) w sprawie utworzenia Punktu Pomocy Specjalistycznej w Gminie Turawa.

PDFZARZĄDZENIE Nr OR.0050.10.2024 - rekrutacja szkoły.pdf (103,74KB) w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Turawa jest organem prowadzącym.

PDFZARZĄDZENIE Nr OR.0050.11.2024 - rekrutacja przedszkola.pdf (106,24KB) w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Turawa jest organem prowadzącym.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.12.2024.pdf (120,94KB) w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wobec właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, z podziałem na działalność gospodarczą (firmy) oraz właścicieli domków letniskowych położonych nad jeziorami turawskimi.

  PDFZarządzenie Nr OR.0050.13.2024.pdf (125,00KB) w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie do składania oświadczeń woli w ramach realizacji i rozliczenia projektu pn. „Nie – Sami –  Dzielni – rozwój usług społecznych wspierających osoby niesamodzielne – III edycja” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027, Oś priorytetowa VII - Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim.

PDFZarządzenie NR. OR.0050.14.2024.pdf (119,17KB) w sprawie udzielenie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o dodatku osłonowym.

PDFOR.0050.15.2024.pdf (493,36KB) w sprawie zmian w budżecie na 2024r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.16.2024.pdf (180,60KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2024 rok.

PDFZarządzenie NR OR.0050.17.2024.pdf (490,01KB) w sprawie zmian w budżecie na 2024r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.18.2024.pdf (180,60KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2024 rok.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.19.2024.pdf (333,05KB) w sprawie wprowadzenia procedur prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach ustalania opłat adiacenckich.

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.20.2024.pdf (118,97KB) w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turawie.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.21.2024.pdf (126,97KB) w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie do składania oświadczeń woli w ramach realizacji i rozliczenia projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II etap”  realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021 – 2027, Priorytet/ Działanie 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej.

PDFZARZĄDZENIE Nr OR.0050.22.2024.pdf (210,96KB) w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących  własność Gminy Turawa

PDFZarządzenie nr OR.0050.23.2024.pdf (104,45KB) w sprawie powołania pełnomocnika do spraw utworzenia Gminnego Żłobka w Kotorzu Małym.

PDFZarządzenie NR OR.0050.24.2024.pdf (336,85KB) w sprawie wprowadzenia regulaminu monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy Turawa.

PDFZarządzenie NR. OR.0050.25.2024.pdf (279,08KB) w sprawie ustalenia odpłatności za umieszczanie reklam w czasopiśmie Gminy Turawa "Fala".

PDFZarządzenie Nr OR.0050.26.2024.pdf (525,68KB) w sprawie zmian w budżecie na 2024r.

PDFZARZĄDZENIE NR. OR.0050.27.2024.pdf (180,60KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2024 rok.

PDFZARZĄDZENIE Nr OR.0050.28.2024.pdf (193,52KB) w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.

PDFZARZĄDZENIE Nr OR.0050.30.2024.pdf (261,10KB) w sprawie utworzenia punktu kontaktowego w zakresie realizacji zadań
wsparcia przez państwo-gospodarza dla sił zbrojnych Host Nation Support (HNS)

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.31.2024.pdf (45,60KB) w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty, które zostały złożone w otwartych  konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku na terenie Gminy Turawa.

PDFzarządzenie OR.0050.33.2024 z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Turawa.pdf (139,74KB)

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.34.2024.pdf (486,21KB) w sprawie zmian w budżecie na 2024r.

PDFZARZĄDZENIE NR. OR.0050.35.2024.pdf (180,61KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2024 rok.

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.36.2024.pdf (119,93KB) w sprawie udzielenie upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie.

PDFZarządzenie nr OR.0050.37.2024.pdf (103,54KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały o wykazie kąpielisk na rok 2024 na terenie Gminy Turawa oraz określeniu sezonu kąpielowego

PDFZarządzenie nr OR.0050.44.2024.pdf (410,59KB) w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa.

PDFZarządzenie nr OR.0050.45.2024.pdf (411,21KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży.

PDFZarządzenie nr OR.0050.46.2024.pdf (402,91KB) w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
na lata 2024 - 2026.

PDFZarządzenie nr OR.0050.47.2024.pdf (409,49KB) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Turawa.

PDFZARZĄDZENIE NR. OR.0050.48.2024.pdf (180,60KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2024 rok.

PDFZARZĄDZENIE Nr OR.0050.50.2024 r.pdf (383,24KB) w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem sal wiejskich stanowiących własność Gminy Turawa w okresie kampanii wyborczej.

PDFZARZĄDZENIE NR. OR.0050.52.2024.pdf (180,60KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2024 rok

PDFZARZĄDZENIE Nr OR.0050.53.2024.pdf (348,08KB) w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę
oraz w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa.

PDFZarządzenie nr. OR.0050.54.2024.pdf (105,74KB) w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do oddania w najem socjalny oraz w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem socjalny.

PDFZarządzenie NR 0050.56.2024.pdf (229,64KB) w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kotorzu Małym

PDFZARZĄDZENIE NR. OR.0050.58.2024.pdf (180,60KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2024 rok.

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.59.2024.pdf (506,83KB) w sprawie zmian w budżecie na 2024r.

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.60.2024.pdf (184,73KB) w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym gminy Turawa.

PDFZARZĄDZENIE Nr OR.0050.61.2024.pdf (109,41KB) w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

PDFZARZĄDZENIE Nr OR.0050.62.2024.pdf (351,46KB) w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 5 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turawa oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

PDFZARZĄDZENIE NR. OR.0050.63.2024.pdf (180,61KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2024 rok

PDFZarządzenie nr OR.0050.64.2024.pdf (508,20KB) w sprawie zmian w budżecie na 2024r.

PDFZARZĄDZENIE NR. OR.0050.65.2024.pdf (180,60KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2024 rok

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.66.2024.pdf (197,58KB) w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych oraz informacji o stanie mienia za 2023 rok.

PDFZARZĄDZENIE Nr OR.0050.67.2024.pdf (212,42KB) w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie na okres 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

PDFZARZĄDZENIE Nr OR.0050.68.2024.pdf (350,80KB) w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

PDFZARZĄDZENIE NR. OR.0050.69.2024.pdf (482,19KB) w sprawie zmian w budżecie na 2024r.

PDFZARZĄDZENIE NR. OR.0050.70.2024.pdf (180,59KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2024 rok

PDFZARZĄDZENIE nr OR.0050.71.2024.pdf (160,21KB) w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa.

PDFZARZĄDZENIE nr OR.0050.72.2024.pdf (161,26KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży.

PDFZARZĄDZENIE NR. OR.0050.73.2024.pdf (509,62KB) w sprawie zmian w budżecie na 2024r.

PDFOR.0050.76.2024.pdf (505,40KB) w sprawie zmian w budżecie na 2024r.

PDFZarządzenie Nr OR. 0050.76a.2024.pdf (90,87KB) w sprawie ustalenia regulaminu przekazania do korzystania - użyczenia radnym Rady Gminy Turawa laptopów służbowych.

PDFZARZĄDZENIE Nr OR.0050.79.2024.pdf (357,67KB) w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turawa oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

PDFZarządzenie NR.0050.80.2024.pdf (124,46KB) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Turawa.

PDFOR.0050.82.2024.pdf (498,10KB) w sprawie zmian w budżecie na 2024 r.

PDFZarządzenie nr OR.0050.84.2024.pdf (160,24KB) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Kotorzu Małym.

PDFZarządzenie nr OR.0050.85.2024.pdf (178,21KB) w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

PDFZarządzenie nr OR.0050.86.2024.pdf (147,31KB) w sprawie upoważnienia do podpisywania spisów wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

PDFZarządzenie nr OR.0050.87.2024.pdf (160,63KB) w sprawie upoważnienia do sporządzania spisów wyborców, wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania i sporządzania aktów pełnomocnictw w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

PDFZarządzenie nr OR.0050.88.2024.pdf (145,16KB) w sprawie upoważnienia do sporządzania spisów wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 

PDFZARZĄDZENIE Nr OR.0050.89.2024.pdf (361,77KB) w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Turawa.

PDFOR.0050.90.2024.pdf (490,78KB) w sprawie zmian w budżecie na 2024r.