Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OB.120.3.2013

ZARZĄDZENIE NR OB.120.3.2013
 WÓJTA GMINY TURAWA
z dnia 28 lutego 2013 r.


w sprawie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Urzędu Gminy w Turawie.


Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.l591 ze zm.) oraz art.4 ust. 1 p. 5 Ustawy z dnia 24sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. Zm.) w związku z § 6 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Zarządzam co następuje:

§ 1

W celu okreœlenia sposobów postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia na terenie i w budynku Urzędu Gminy Turawa wprowadzam w życie  Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, stanowiąca załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Turawa. Traci moc poprzednia Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Turawa

Waldemar Kampa