Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja środowiskowa - SUV Zawada

Turawa, 5 kwietnia 2013 r.

OŚ.V.6220.1.2013

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000 r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Kętrzyńskiego Prezesa Zarządu Wodociągi i Kanalizacje Opole z siedzibą w Opolu przy ul. Oleskiej 64 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja galerii rur w hali filtrów SUW Zawada. Filtry 1 – 6” w miejscowości Zawada, gm. Turawa na działce nr 259/3 k.m. 13 obręb Zawada oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

 

Stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja galerii rur w hali filtrów SUW Zawada. Filtry 1 – 6” w miejscowości Zawada, gm. Turawa na działce nr 259/3 k.m. 13 obręb Zawada

 

Uzasadnienie

Powyższa inwestycja zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu – zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających oraz obwieszczenie Wójta Gminy znak OŚ.V.6220.1.2013 z dnia 8 marca 2013 r. zostało ogłoszone do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turawa, BIP Urzędu Gminy Turawa) w dniach 8 marca 29 marca 2013 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pismem nr NZ/HSz-4325-2-20/13 z dnia 14 marca 2013 r. zaopiniował, iż dla ww. przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem WOOŚ.4241.65.2013.MD z dnia 13 marca 2013 r. postanowił odmówić wyrażenia opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu.

Po przeanalizowaniu przedmiotowej dokumentacji Wójt Gminy Turawa nie znalazł podstaw prawnych w świetle obowiązujących przepisów dla prowadzenia postępowania. Nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest:

rozbiórka starych elementów orurowania i armatury oraz montaż nowych rur i armatury,

rozbiórka instalacji elektrycznych zasilania i montażu nowych,

rozbiórka instalacji sterowania i montażu nowych instalacji,

remont pomieszczeń (np. malowanie, licowanie ścian)

W związku z powyższym przedmiotowa inwestycja nie należy do przedsięwzięć o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).

Mając na uwadze powyższe – orzeczono jak w sentencji – postanowienie Wójta Gminy o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji znak OŚ.V.6220.1.2013 z dnia 29 marca 2013 r. zostało ogłoszone do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turawa, BIP Urzędu Gminy Turawa) w dniach 29 marca – 5 kwietnia 2013 r.

 

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Turawa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.

Zgodnie z art.72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 - 13 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Powyższy termin może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Otrzymują:

1. Pan Piotr Kętrzyński Wodociągi i Kanalizacja, 45 – 222 Opole ul. Oleska 64,

2. Tablica ogłoszeń UG w Turawie,

3. BIP Turawa,

4. A/a.