Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

decyzja środowiskowa - stolarnia Kotórz Mały

Turawa, 19 kwietnia 2013 r.

OŚ.V. 6220.7.2012

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), § 3 ust. 1 pkt 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000 r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Pana Eugeniusza Baranieckiego, zam. Opole ul. Skromna ¼, działającego z pełnomocnictwa Pana Roberta Tieleczek wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz z rozbudową istniejącej stolarni w miejscowości Kotórz Mały na działce nr 1744/82 k.m. 1 obręb Kotórz Mały oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

Stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz z rozbudową istniejącej stolarni w miejscowości Kotórz Mały na działce nr 1744/82 k.m. 1 obręb Kotórz Mały.

Uzasadnienie

Powyższa inwestycja zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pismem nr NZ/HSz-4325-2-9/13 z dnia 20 marca 2013 r. zaopiniował, iż dla ww. przedsięwzięcia jest potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie emisji hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem WOOŚ.4241.35.2013.ES z dnia 13 marca 2013 r. stwierdził, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu przedmiotowej dokumentacji Wójt Gminy Turawa nie znalazł podstaw prawnych w świetle obowiązujących przepisów dla prowadzenia postępowania. Nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest przebudowa wraz z rozbudową istniejącej stolarni w Kotorzu Małym przy ul. Opolskiej 67 na terenie działki nr 1744/82 k.m. 1 obręb Kotórz Mały. Na przedmiotowym terenie obecnie prowadzona jest działalność gospodarcza związana z produkcją stolarki okiennej i drzwiowej oraz mebli. Planowana inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącego zakładu. Wykonanie nowych obiektów pozwoli na optymalizację procesu produkcyjnego na terenie zakładu, dzięki czemu możliwe będzie zwiększenie zdolności produkcyjnej o około 25%.

Inwestor zakłada zwiększenie ilości materiałów i surowców używanych do produkcji:

drewno sosnowe i świerkowe około 13 m³/rok (poprzedni było około 10 m³/rok),

kleje około 325 kg/rok (poprzednio było około 275 kg/rok),

lakier wodny około 100 l/rok (poprzednio było około 80 l/rok).

Obecnie na terenie prowadzonej działalności wykorzystywane są następujące maszyny i urządzenia: szlifierka szerokotaśmowa, szlifierka długotaśmowa, grubościówka, wyrówniarka, frezarka, piły formatowe, piły poprzeczne, piły taśmowe, piły do forniru, prasy, wiertarki.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia nie przewiduje się zastosowania innych maszyn i urządzeń, a jedynie zmianę ich rozstawienia i ewentualną modernizację.

W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji zlokalizowana jest:

  • od strony południowo – wschodniej, zachodniej i północnej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

  • od strony południowej znajdują się tereny prowadzonej działalności magazynowo składowej (zakład kamieniarski);

  • od strony wschodniej – tereny rolne.

Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na rozbudowie istniejącej stolarni. Podczas realizacji inwestycji może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Nie będzie on znaczący i nie wpłynie na pogorszenie jakości powietrza.

W związku z prowadzeniem prac budowlano – montażowych może wystąpić wzrost poziomu natężenia hałasu. Nie przewiduje się aby mogły one powodować nadmierną uciążliwość w tym zakresie.

Podczas realizacji inwestycji powstawać będą odpady głównie z grupy 17 (zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, itp.) Odpady te będą magazynowane selektywnie i odbierane przez jednostki posiadające stosowne zezwolenia. Na czas realizacji inwestycji dla pracowników budowy zostanie udostępniony węzeł sanitarny w budynku mieszkalnym inwestora.

Proces produkcji stolarki okiennej i drzwiowej oraz mebli będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Planowana inwestycja spowoduje niewielki wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza wynikający z planowanego wzrostu produkcji. W celu ograniczenia emisji pyłu, używany będzie system odciągu trocin z maszyn frezarskich i pił.

Obiekt stolarni ogrzewany będzie tak jak do tej pory kotłem o mocy ok. 100 kW zasilanym paliwem stałym. Uwzględniając wielkość produkcji oraz zastosowane rozwiązania techniczne minimalizujące negatywny wpływ na środowisko, eksploatacja zakładu nie spowoduje przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń.

Rozbudowę zakładu planuje się w kierunku wschodnim (tereny rolne). W ramach przedsięwzięcia nie będą montowane dodatkowe maszyny i urządzenia. Na terenie zakładu nie przewiduje się istotnych zmian w systemie wentylacyjnym, poza wykonaniem wymaganej wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach socjalnych (wentylatory kanałowe zabudowane wewnątrz pomieszczeń o niskim poziomie mocy akustycznej). W części produkcyjnej użytkowana będzie tak jak w chwili obecnej wentylacja mechaniczna. W związku z powyższym nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych terenach chronionych.

Na etapie eksploatacji będą powstawać odpady takie jak: trociny, wiórki, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir, sorbenty, materiały filtracyjne, opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. Łączna ilość wytworzonych w ciągu roku odpadów niebezpiecznych docelowo wyniesie ok. 0,05 Mg, natomiast odpadów innych niż niebezpieczne ok. 8 Mg. Odpady wytwarzane w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia będą segregowane i magazynowane w przeznaczonych do tego pojemnikach a następnie odbierane przez jednostki posiadające stosowne zezwolenia.

Wody opadowe z powierzchni dachów oraz terenów utwardzonych odprowadzane będą tak jak obecnie bezpośrednio do gruntu. Ścieki bytowe będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej.

Realizacja jak i użytkowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą powodowały zagrożenia wystąpienia poważnej awarii.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe – orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Turawa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.

Zgodnie z art.72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 - 13 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Powyższy termin może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W załączeniu:

1. Karta informacyjna przedsięwzięcia

 

Otrzymują:

1. Pan Eugeniusz Baraniecki, zam. 45 – 351 Opole, ul. Skromna ¼ – Pełnomocnik Pana Roberta Tieleczek,

2. Tablica ogłoszeń UG w Turawie,

3. BIP Turawa,

4. A/a.