Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postanowienie - raport - sieć elektroenergetyczna Bierdzany

Turawa, 17 maja 2013 r.

OŚ.V.6220.2.2013

P o s t a n o w i e n i e

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami ) w związku z art. 64 ust. 1 pkt. 1, a także ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) oraz § 3 ust.1 pkt 52 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po przeanalizowaniu wniosku Pana Andrzeja Brzozowskiego Dyrektora Zakładu Projektowania i Usług Technicznych – A i M Brzozowscy Spółka Jawna z siedzibą w Opolu przy ul. Studziennej 3 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4V i 15kV do wyprowadzenia mocy 1,2MW w miejscowości Bierdzany, gm. Turawa na działce nr 1010/58 k.m. 4 obręb Bierdzany po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu

p o s t a n a w i a m

Zobowiązać wnioskującego Pana Andrzeja Brzozowskiego Dyrektora Zakładu Projektowania i Usług Technicznych – A i M Brzozowscy Spółka Jawna z siedzibą w Opolu przy ul. Studziennej 3 do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ustala się zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który należy sporządzić w zakresie wynikającym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem:

 • wpływu planowanego przedsięwzięcia na walory przyrodniczo – krajobrazowe obszaru chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko – Turawskie,

 • wpływu budowy przedsięwzięcia na awifaunę terenu inwestycji (szczególnie awifaunę lęgową),

 • wpływu zabiegów związanych z utrzymaniem terenu inwestycji w trakcie jej użytkowania na mogące osiedlać się tam gatunki,

 • oceny skumulowanego oddziaływania na faunę.

U z a s a d n i e n i e

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że celem planowanej inwestycji jest produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (energii słonecznej). Elektrownia fotowoltaiczna jest zespołem urządzeń mających na celu konwersję energii promieniowania słonecznego na prąd elektryczny. Moduły fotowoltaiczne pełnią funkcję generatorów prądu elektrycznego. Są to płaskie płyty umieszczone na powierzchni ziemi, osadzone na odpowiednich konstrukcjach pod optymalnym kątem i azymutem, tak aby wykorzystanie energii słonecznej było największe. Działanie projektowanych modułów polega na wykorzystaniu efektu fotowoltaicznego w płytach krzemowych pod wpływem padania promieni słonecznych (bezpośrednich, odbitych i rozproszonych). Energia elektryczna, po odpowiedniej transformacji, wprowadzana będzie do sieci energetycznej o napięciu 15 kV 1 110 kV za pośrednictwem linii kablowej SN o napięciu 15 kV.

Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 1010/58 k.m. 4 obręb Bierdzany, gm. Turawa. Teren ten nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Obejmuje tereny rolnicze, grunty klasy RV.

Projektowane przedsięwzięcie obejmuje budowę następujących obiektów, urządzeń i instalacji:

 • ogniwa fotowoltaiczne 24 V prądu stałego w ilości 4 800 szt., o łącznej mocy 1,2 MW,

 • falowniki zamieniające prąd stały na prąd zmienny o napięciu 0,4 kV,

 • rozdzielnice o napięciu 0,4 kV z dwoma transformatorami suchymi żywicznymi o mocy 800 kVA,

 • rozdzielnice średniego napięcia 15 kV,

 • sieć kablową niskiego napięcia 0,4 kV o łącznej długości kabli 7,5 km,

 • sieć kablową 15 kV o łącznej długości kabli 650 m,

 • drogi wewnętrzne dla ruchu jezdno – pieszego,

 • utwardzone place postojowe,

 • zjazdy z dróg publicznych i ogrodzenia.

Powierzchnia zabudowy przedsięwzięcia (terenu zajętego przez obiekty) wyniesie 9 754 m², w tym:

4 800 szt. ogniw fotowoltaicznych (w 200 bateriach ogniw), z uwzględnieniem kąta nachylenia – 5 474 m²,

stacje transformatorowo – rozdzielcze - 200 m²,

sieć kablowa – 2 800 m²,

drogi wewnętrzne, place utwardzone i zjazdy – 1 280 m².

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami obszarów Natura 2000, rezerwatów, parków krajobrazowych, poza stanowiskami dokumentacyjnymi, użytkami ekologicznymi, zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi, w zasięgu jego oddziaływania nie występują pomniki przyrody. Planowana inwestycja znajduje się natomiast w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko – Turawskie. Zgodnie z treścią § 3 rozporządzenia Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Województwa Opolskiego Nr 33, poz. 1133, z późno zm.), na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko – Turawskie obowiązuje m.in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zakaz ten, zgodnie z zapisami art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu. W związku z powyższym raport oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w zakresie ochrony przyrody winien szczególnie analizować wpływ planowanej inwestycji na Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko – Turawskie (należy odnieść się do zakazów obowiązujących w stosunku do tej formy ochrony przyrody).

Uwzględnić należy również spełnienie wymogów art. 81 ust. 3 powołanej wyżej ustawy, tj. odnieść się do oceny możliwości nieosiagnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

W związku z powyższym organ właściwy do wydania przedmiotowej decyzji zobowiązany jest do rozważenia, czy przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na powyższe, po analizie zebranych materiałów w tym opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu, orzeka się jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.
 

Otrzymują:

1. Pan Andrzej Brzozowski Dyrektor Zakładu Projektowania i Usług Technicznych – A i M Brzozowscy S. J., 45 - 045 Opole ul. Studzienna 3

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45 – 512 Opole

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Krakowska 51, 45 – 018 Opole

4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turawa, ul. Opolska 39 c, 46 – 045 Turawa

5. BIP Urzędu Gminy Turawa

6. A/a