Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postanowienie - stacja paliw Bierdzany

Turawa, 28 maja 2013 r.

OŚ.V.7632-DŚ/11/10

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), § 3 ust. 1 pkt 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Seget, Kolanowice ul. Brzozowa 27 a, 46–024 Łubniany o zmianę prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwąBudowa stacji paliw płynnych w Bierdzanach gm. Turawa na działkach nr 1129/130, 1128/130, 841/151 i 351/17 k.m. 5 obręb Bierdzany oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

 

Wójt Gminy Turawa postanawia

 

I. Uzgodnić Panu Mariuszowi Seget, ul. Brzozowa 27a, Kolanowice, w wariancie I proponowanym przez inwestora, następujące warunki z zakresu ochrony środowiska dla zmiany decyzji Wójta Gminy Turawa nr OŚ.V.7632-DŚ/11/10 z 23.08.2011r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą cyt. "Budowa stacji paliw w miejscowości Bierdzany": i określam następujące warunki jego realizacji:

 

1. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

a) myjnię eksploatować wyłącznie w porze dziennej (w godz. 6.00 – 22.00),

b) ścieki bytowe odprowadzać do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,

c) ścieki z mycia pojazdów w myjni samoobsługowej, odprowadzać poprzez separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem, do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego,

d) wody opadowe i roztopowe z dachów, z zadaszenia wiaty i terenów utwardzonych, potencjalnie zagrożonych zanieczyszczeniem substancjami ropopochodhymi, po ich podczyszczeniu w projektowanym separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem, odprowadzać projektowaną wewnętrzną kanalizacją deszczową do projektowanego zbiornika odparowująco-filtracyjnego, zlokalizowanego w południowej części terenu inwestycji, po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego,

 

2. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

a) do magazynowania benzyn i oleju napędowego zastosować dwa podziemne, dwupłaszczowe, szczelne zbiorniki o pojemności 50 m³ każdy,

b) do magazynowania gazu LPG przewidzieć 1 podziemny, dwupłaszczowy, szczelny zbiornik o pojemności 10m³,

c) zaprojektować budynek myjni o izolacyjności akustycznej przegród budowlanych o poziomie nie niższym niż: 30 dB – ściana wschodnia, zachodnia i południowa oraz 25 dB – ściana północna,

d) zaprojektować na budynku stacji centralę wentylacyjno – klimatyzacyjną o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 74 dB,

e) przewidzieć odprowadzanie ścieków bytowych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,

f) przewidzieć odprowadzanie ścieków z mycia pojazdów w myjni samoobsługowej, poprzez separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem, do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,

g) przewidzieć odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dachów, z zadaszenia wiaty i terenów utwardzonych, potencjalnie zagrożonych zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, po ich podczyszczeniu w projektowanym separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem, projektowaną wewnętrzną kanalizacją deszczową do projektowanego zbiornika odparowująco – filtracyjnego, zlokalizowanego w południowej części terenu inwestycji.

 

3. Wyrazić stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa wart. 72 ust.1 cyt. wyżej ustawy

Planowany zakres zmian w decyzji Wójta Gminy Turawa nr OŚ.V.7632-DŚ/11/10 z 23.08.2011r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. cyt. "Budowa stacji paliw w miejscowości Bierdzany", nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r . o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

 

Podstawę uzgodnienia stanowi:

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw w miejscowości Bierdzany", opracowany przez Biuro Projektowe ECQ-UNIT mgr inż. Marek Klyk, marzec 2013r.

 

 

UZASADNIENIE

 

Powyższa inwestycja zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 ust. 35 (instalacja do magazynowania lub dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, niewymienionych w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem stacji paliw na gaz płynny) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem WOOŚ.4242.37.2013.MSe z dnia 10 maja 2013 r. stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na tereny chronione akustycznie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pismem NZ/HSz-4325-2-99/12 z dnia 5 grudnia 2012 r. wyraził opinię, iż dla przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie emisji hałasu oraz gospodarki odpadami.

W związku z powyższym postępowanie zostało zawieszone.

W dniu 29 marca 2013 r. pismem OŚ.V.6220.3.2012 Wójt Gminy Turawa wznowił procedurę i przekazał do zaopiniowania RDOŚ w Opolu i PPIS w Opolu raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Inwestycji w innowacyjne procesy produkcyjne kucia stali mikroskopowej w „Kuźni Osowiec” w miejscowości Osowiec, gm. Turawa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pismem NZ/HSz-4325-1-9/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. pozytywnie zaopiniował opracowanie. Stwierdził, że realizacja przedsięwzięcia nie powinna spowodować pogorszenia standardów środowiska, a co za tym idzie, nie powinno stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem WOOŚ.4242.38.2013.JGDM z dnia 30 kwietnia 2013 r. pozytywnie zaopiniował przedsięwzięcie, a także określił warunki realizacji.

W następstwie tego, po wnikliwym przeanalizowaniu materiałów Wójt Gminy Turawa uzgodnił poniższe warunki.

Przedsięwzięcie dla którego planowana jest zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 35 (instalacje do magazynowania lub dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych. niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem stacji paliw na gaz płynny) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Inwestor wystąpił o zmianę ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwagi na:

uwzględnienie odrębnych lokalizacji wjazdu i wyjazdu na stację paliw oraz pasów:

. włączenia z terenu stacji paliw na drogę krajową nr 45,

. wyłączenia z drogi krajowej nr 45 na stację paliw,

rezygnację z budowy warsztatu samochodowego i restauracji,

zmniejszenie ilości i pojemności zbiorników podziemnych na paliwa,

zmniejszenie pojemności zbiornika podziemnego na gaz LPG,

zmianę usytuowania oraz zmniejszenie ilości stanowisk parkingowych dla samochodów TIR,

zmianę usytuowania oraz zmniejszenie ilości stanowisk parkingowych dla samochodów osobowych,

zmianę usytuowania myjni samochodowej dotykowej dla samochodów osobowych,

zmianę usytuowania zbiornika odparowująco – filtracyjnego do odprowadzania wód opadowych do ziemi,

zmianę usytuowaniu sklepu i wiaty z dystrybutorami paliw oraz pozostałego zagospodarowania terenu.

W ramach wariantowania zmian w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw w miejscowości Bierdzany", rozpatrywano:

wariant I (wskazany przez inwestora) – obejmujący wskazane wcześniej elementy oraz lokalizację stacji w południowej części działki nr 1129/130 obręb Bierdzany, przy drodze krajowej nr 45,

wariant II – w którym przewidziano usytuowanie stacji w północnej części działki nr 1129/130 obręb Bierdzany, w dalszej odległości od drogi krajowej nr 45.

Po analizie treści przedłożonych materiałów, biorąc pod uwagę fakt, że wariant wskazany przez inwestora przewiduje lokalizację stacji w południowej części działki, przy drodze krajowej nr 45, co ograniczy ingerencję w środowisko na etapie realizacji przedsięwzięcia, organ uzgodnił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w wariancie I wskazanym przez inwestora.

Biorąc pod uwagę zakres planowanych modyfikacji w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia, nie przewiduje się aby na etapie realizacji inwestycji oddziaływanie na stan powietrza atmosferycznego, klimat akustyczny, środowisko gruntowo-wodne, uległo istotnej zmianie.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się m.in:

do magazynowania benzyn i oleju napędowego 2 podziemne, dwupłaszczowe, szczelne zbiorniki o pojemności 50 m³ każdy, zamiast przewidywanych wcześniej 3 podziemnych zbiorników o poj. 60 m³ każdy,

do magazynowania gazu LPG podziemny, dwupłaszczowy, szczelny zbiornik o pojemności 10m³, zamiast przewidywanego wcześniej podziemnego, szczelnego zbiornika o pojemności 20 m³,

6 zestawów dystrybutorów do tankowania benzyn bezołowiowych i oleju napędowego przez samochody osobowe,

1 dystrybutora do tankowania oleju napędowego przez samochody ciężarowe,

1 dystrybutora do tankowania gazu LPG,

zamiast przewidywanych wcześniej 8 dystrybutorów (4 do wydawania benzyny bezołowiowej, 4 do wydawania oleju napędowego) oraz 1 do tankowania gazu LPG.

Z przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu, uwzględniających ww. zmiany, wynika, że emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych stężeń, poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

W związku z planowanymi zamianami w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego:

zapis zawarty w pkt 2.a) o brzmieniu cyt. "do magazynowania benzyn i oleju napędowego zastosować trzy podziemne, dwupłaszczowe, szczelne zbiorniki o pojemności ok. V=60 m³ każdy",

zastępuje zapis o brzmieniu:

cyt. "do magazynowania benzyn i oleju napędowego zastosować dwa podziemne, dwupłaszczowe, szczelne zbiorniki o pojemności 50 m³ każdy",

zapis zawarty w pkt 2.b) o brzmieniu cyt. "do magazynowania gazu LPG przewidzieć 1 podziemny, dwupłaszczowy, szczelny zbiornik o pojemności ok. V=20 m³"

zastępuje zapis o brzmieniu:

cyt. "do magazynowania gazu LPG przewidzieć 1 podziemny, dwupłaszczowy, szczelny zbiornik o pojemności 10 m³".

Najbliższe tereny prawnie chronione przed hałasem, tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowane są w odległości od 50 do 1 00 m w kierunku południowym.

Głównym źródłem hałasu będą samochody klientów poruszające się po terenie stacji (dystrybucja paliw) oraz samochody ciężarowe, autocysterny dostarczające paliwo do zbiorników magazynowych W ramach przedsięwzięcia przewiduje się: zmianę parametrów akustycznych wentylacji pawilonu stacji paliw, tj. obniżenie poziomu mocy akustycznej centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej z 77,8 dB na 74,0 dB, zwiększenie izolacyjności przegród budowlanych budynku myjni z 15 dB na 25 dB (ściana północna) i 30 dB (ściana zachodnia, wschodnia i południowa). Równocześnie przewidywane zmiany projektowe (odstąpienie od budowy warsztatu samochodowego i restauracji) spowodują zmniejszenie oddziaływań akustycznych i tym samym wyeliminują potrzebę instalowania ekranu akustycznego.

Z obliczeń propagacji hałasu w środowisku uwzględniających ww. zmiany, dla przedmiotowego przedsięwzięcia, przeprowadzonych dla pory dziennej i nocnej wynika, że nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach prawnie chronionych przed hałasem.

W związku z planowaną zamianą w zakresie emisji hałasu do środowiska:

nieaktualne stają się zapisy:

pkt 1.h) cyt. "poziom dźwięku wewnątrz warsztatu, uwzględniający eksploatację wszystkich zlokalizowanych tam źródeł emisji hałasu, mierzony 1 m od przegród, nie powinien przekraczać 70 dB",

pkt 2.k) cyt. "zaprojektować pomieszczenie warsztatu napraw samochodowych o izolacyjności akustycznej przegród budowlanych: ścian w odległości 1 nie mniejszej niż 30 dB",

pkt 2.n) cyt. "przewidzieć element ekranujący nr 1 (element krótszy) w formie konstrukcji budowlanej lub wału ziemnego o następujących współrzędnych prostokątnych:

¤ od strony zachodniej:

x= 439704, y= 328187

x= 439713, y= 328188 o długości 9 m i wysokości nie mniejszej niż 3,5 m

¤ od strony wschodniej:

x= 439721, y= 328188

x= 439785, y= 328196 o długości 64 m i wysokości nie mniejszej niż 3,5 m"

zapis zawarty w pkt 1.j) o brzmieniu cyt. "warsztat z myjnią eksploatować wyłącznie w porze dziennej (w godz. 6.00 - 22.00)",

zastępuje zapis o brzmieniu:

cyt. „myjnię eksploatować wyłącznie w porze dziennej (w godz. 6.00 - 22.00)",

zapis zawarty w pkt 2.l) o brzmieniu cyt. "zaprojektować budynek myjni o izolacyjności akustycznej przegród budowlanych: ścian w odległości 1 m nie mniejszej niż 15 dB",

zastępuje zapis o brzmieniu:

cyt. "zaprojektować budynek myjni o izolacyjności akustycznej przegród budowlanych o poziomie nie niższym niż: 30 dB - ściana wschodnia, zachodnia i południowa oraz 25 dB – ściana północna",

zapis zawarty w pkt 2.m) o brzmieniu cyt. "zaprojektować na budynku stacji urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne o poziomie mocy akustycznej nie przekraczającej 77,8 dB",

zastępuje zapis o brzmieniu:

cyt. "zaprojektować na budynku stacji centralę wentylacyjno-klimatyzacyjną o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 74 dB".

Zmianie ulegnie również sposób odprowadzania ścieków bytowych, przemysłowych oraz wód opadowych i roztopowych tj.:

ścieki bytowe odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (zamiast do zbiornika bezodpływowego),

ścieki z mycia pojazdów w myjni samoobsługowej, odprowadzane będą poprzez separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem, do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego (zamiast do zbiornika bezodpływowego),

wody opadowe i roztopowe z dachów, z zadaszenia wiaty i terenów utwardzonych, potencjalnie zagrożonych zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, po ich podczyszczeniu w projektowanym separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem, odprowadzane będą projektowaną wewnętrzną kanalizacją deszczową do projektowanego zbiornika odparowująco – filtracyjnego, zlokalizowanego w południowej części terenu inwestycji, po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego (zamiast częściowo do przydrożnego rowu biegnącego przy ul. Opolskiej, a częściowo do zbiornika zlokalizowanego w części południowo – zachodniej terenu inwestycji).

W związku z planowaną zamianą w zakresie gospodarki wodno – ściekowej:

zapis zawarty w pkt 1.m) o brzmieniu cyt. "ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 50 m³, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym służbą",

zastępuje zapis o brzmieniu:

cyt. "ścieki bytowe odprowadzać do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej",

zapis zawarty w pkt 1.n) o brzmieniu cyt. "ścieki, które należą do potencjalnie zagrożonych zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi (technologiczne), odprowadzane będą poprzez separator substancji ropopochodnych do szczelnego zbiornika bezodpływowego, do którego odprowadzane będą również ścieki socjalno – bytowe",

zastępuje zapis o brzmieniu:

cyt. "ścieki z mycia pojazdów w myjni samoobsługowej, odprowadzać poprzez separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem, do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego",

zapis zawarty w pkt 1.o) o brzmieniu cyt. "wody opadowe i roztopowe z terenów komunikacyjnych szczelnych, potencjalnie zagrożonych zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, odprowadzać poprzez separator substancji ropopochodnych do przydrożnego rowu biegnącego przy ul. Opolskiej, a nadmiar wód opadowych odprowadzać do otwartego zbiornika zlokalizowanego na terenie stacji paliw, w części południowo – zachodniej, po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego",

zastępuje zapis o brzmieniu:

cyt. "wody opadowe i roztopowe z dachów, z zadaszenia wiaty i terenów utwardzonych, potencjalnie zagrożonych zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, po ich podczyszczeniu w projektowanym separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem, odprowadzać projektowaną wewnętrzną kanalizacją deszczową do projektowanego zbiornika odparowująco – filtracyjnego, zlokalizowanego w południowej części terenu inwestycji, po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego".

 

Planowane zmiany dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowodują nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami.

Zakres planowanych zmian nie będzie miał wpływu na sposób gospodarowania i rodzaj odpadów powstających na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. Z uwagi na rezygnację z budowy warsztatu samochodowego i restauracji, przewiduje się zmniejszenie ilości powstających odpadów

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Lasy Stobrawsko – Turawskie". Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.) na terenie obszaru chronionego krajobrazu mogą być realizowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykaże brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

Na podstawie przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, stwierdzono brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody ww obszaru chronionego krajobrazu.

W niniejszym postanowieniu organ odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, ponieważ:

a) dane ujęte w "Raporcie..." na temat przedsięwzięcia oraz elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają w pełni ocenić jego oddziaływanie na środowisko,

b) z przedłożonych analiz uwzględniających planowane zmiany wynika, że realizacja jaki i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie źródłem ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu lokalizacji przedsięwzięcia brak jest obiektów o podobnym charakterze, w związku z czym nie będzie występowało skumulowanie oddziaływań.

c) przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.

Kierując się charakterem projektowanej inwestycji, stwierdzono, iż nie ma podstaw do tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Mając na uwadze powyższe – orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

 

 

Otrzymują:

1. Pan Marusz Seget, Kolanowice ul. Fabryczna 1, 46 - 045 Łubniany,

2.Tablica ogłoszeń UG w Turawie,

3. BIP Turawa,

4. A/a.