Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja środowiskowa - myjnia samochodowa w Bierdzanach

Turawa, 20 sierpnia 2013 r.

OŚ.V.6220.5.2012

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), § 3 ust. 1 pkt 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku Pana Huberta Nowaka AUTO – SERWIS z siedzibą w Bierdzanach przy ul. Opolskiej 5 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa hali myjni i pomieszczenia gospodarczego wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania” w miejscowości Bierdzany, gm. Turawa na działce nr 700/18 k.m. 2 obręb Bierdzany oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

 

ustalam

 

I. Uzgodnić Panu Hubertowi Nowak prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Hubert AUTO-SERWIS, ul. Opolska 5, Bierdzany, 46-046 Ligota Turawska, w wariancie II, następujące warunki z zakresu ochrony środowiska dla realizacji przedsięwzięcia, pn. "Przebudowa hali myjni i pomieszczenia gospodarczego wraz zmianą sposobu ich użytkowania", realizowanego na działce nr 700/18 k.m. 2 w miejscowości Bierdzany przy ul. Opolskiej 14a:

1. Na etapie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia należy podjąć niżej wymienione działania:

a. przewidzieć miejsca czasowego gromadzenia odpadów pochodzących z prac modernizacyjno-montażowych;

b. warsztat samochodowy eksploatować wyłącznie w porze dziennej;

c. obiekt ogrzewać istniejącym kotłem olejowym o mocy 80 kW;

d. ścieki przemysłowe (z myjni oraz mycia posadzki w warsztacie) po wcześniejszym ich podczyszczeniu w istniejącym osadniku i separatorze koalescencyjnym oraz ścieki bytowe, odprowadzać do istniejącego szczelnego zbiornika wybieralnego o pojemności 10m³;

e. podczas prób pracy silnika spaliny odprowadzać istniejącym odciągiem spalin;

f. wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych odprowadzać po ich podczyszczeniu w istniejącym separatorze substancji ropopochodnych do gruntu na terenie należącym do inwestora;

g. na etapie eksploatacji wytwarzane odpady magazynować w wydzielonych miejscach, w odpowiednich pojemnikach i na odpowiednio zabezpieczonym podłożu, w sposób nie zagrażający środowisku;

h. do wentylacji pomieszczeń wykorzystywać istniejące wentylatory dachowe o mocy równej 76 dB każdy.

2. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

a. przewidzieć ścianę działową w istniejącym obiekcie myjni panelowej a powstałe pomieszczenia przeznaczyć na myjnię bezdotykową oraz serwis wymiany opon;

b. przewidzieć odprowadzenie ścieków przemysłowych z myjni oraz mycia posadzki w warsztacie do istniejącego szczelnego zbiornika wybieralnego;

c. przewidzieć magazynowanie wytwarzanych odpadów w wydzielonych miejscach, w odpowiednich pojemnikach i na odpowiednio zabezpieczonym podłożu, w sposób nie zagrażający środowisku;

3. Wyrazić stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa wart. 72 ust.1 cyt. wyżej ustawy.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa wart. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

Podstawę uzgodnienia stanowi:

Raport o oddziaływaniu na środowisko pn. "Przebudowa hali myjni i pomieszczenia gospodarczego wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania", opracowany przez Biuro Projektowo Doradcze EKO-NAR, Kielcza, kwiecień-maj 2013 r.

 

UZASADNIENIE

 

Powyższa inwestycja zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 ust. 76 (stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego, rolniczego lub środków transportu, inne niż wymienione w pkt 17 – 19 i 46, z wyłączeniem myjni i stacji kontroli pojazdów) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu – zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających oraz obwieszczenie Wójta Gminy znak OŚ.V.6220.5.2012 z dnia 19 listopada 2012 r. zostało ogłoszone do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turawa, BIP Urzędu Gminy Turawa) w dniach 19 listopada – 10 grudnia 2012 r. .

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem WOOŚ.4241.410.2012.ES z dnia 4 grudnia 2012 r. stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu w zakresie zgodnym z art. 66 ust. 1 pkt 16ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w zakresie dotyczącym propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pismem NZ/KF-4325-2-95/12 z dnia 4 grudnia 2012 r. wyraził opinię, iż dla przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pod warunkiem zapewnienia w warsztacie właściwej wentylacji mechanicznej odpowiedniej do planowanych usług oraz przyjętych rozwiązań technicznych.

W związku z powyższym postępowanie zostało zawieszone – postanowienie o nałożeniu raportu, zawieszenie postępowania oraz obwieszczenie Wójta Gminy znak OŚ.V.6220.5.2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. zostało ogłoszone do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turawa, BIP Urzędu Gminy Turawa) w dniach 18 grudnia – 2 stycznia 2013 r.

W dniu 11 czerwca 2013 r. pismem OŚ.V.6220.5.2012 Wójt Gminy Turawa wznowił procedurę i przekazał do zaopiniowania RDOŚ w Opolu i PPIS w Opolu raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa hali myjni i pomieszczenia gospodarczego wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania” w miejscowości Bierdzany, gm. Turawa na działce nr 700/18 k.m. 2 obręb Bierdzany

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pismem NZ/HSz-4325-1-18/13 z dnia 8 lipca 2013 r. pozytywnie zaopiniował opracowanie pod warunkiem zastosowania zieleni izolacyjnej od strony pobliskiej zabudowy mieszkaniowej.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem WOOŚ.4242.56.2013.ES z dnia 31 lipca 2013 r. pozytywnie zaopiniował przedsięwzięcie, a także określił warunki realizacji.

W następstwie tego, po wnikliwym przeanalizowaniu materiałów Wójt Gminy Turawa uzgodnił poniższe warunki.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 76 (stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego. rolniczego lub środków transportu, inne niż wymienione w pkt 17-19 i 46, z wyłączeniem myjni i stacji kontroli pojazdów) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Inwestycja będzie realizowana na działce nr 700/18 obręb Bierdzany. W planowanym do przebudowy budynku znajduje się:

część mieszkalna z przeznaczeniem na nie więcej niż dwa lokale mieszkalne,

część usługowa: stacja kontroli pojazdów, myjnia samochodowa, pomieszczenia biurowe i serwis wymiany opon.

W zakładzie świadczone są usługi związane z obsługą klimatyzacji samochodowych oraz drobne naprawy elektroniczne.

Realizacja inwestycji ma na celu modernizację i dostosowanie do nowych funkcji części budynku, w którym w chwili obecnej znajduje się serwis opon oraz nieczynna myjnia panelowa.

Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na adaptacji istniejących pomieszczeń tj.:

serwisu opon na jednostanowiskowy warsztat naprawy pojazdów;

myjni panelowej na wydzielone stanowisko serwisu opon i myjni bezdotykowej.

Utworzenie jednostanowiskowego warsztatu nie wiąże się z koniecznością ingerencji w układ konstrukcyjny budynku. Do realizacji przedmiotowej inwestycji konieczne będzie wyłącznie doposażenie istniejącej części budynku w niezbędne do przeprowadzania napraw pojazdów mechanicznych wyposażenie.

W części obecnej myjni jedyną ingerencją "budowlaną" będzie wybudowanie wewnętrznej ściany działowej oddzielającej hale myjni od części przeznaczonej na wulkanizację.

W warsztacie dla samochodów osobowych, konserwacji lub naprawie będzie poddawanych do 5 samochodów dziennie. Na terenie warsztatu nie będą przeprowadzone prace blacharskie i lakiernicze.

W warsztacie wykorzystywane będą:

sprężarka (istniejąca),

podnośnik pneumatyczny (istniejący),

urządzenia: klucze pneumatyczne, szlifierki, polerki, wiertarki, wkrętarki,

klucze płaskie, śrubokręty, bijaki, młotki, klucze, nożyce do metalu itp.

spawarka elektryczna,

wysysarki płynów.

W przedłożonym raporcie przeanalizowano dwa warianty przedsięwzięcia dotyczące planowanej inwestycji:

wariant I - przewiduje lokalizację stanowiska wulkanizacji opon od strony drogi dojazdowej do zakładu;

wariant II (preferowany przez inwestora) – przewiduje lokalizację stanowiska myjni od strony drogi dojazdowej do zakładu.

Stanowisko myjni w skali roku będzie wykorzystywane z większą intensywnością niż stanowisko wulkanizacyjne, dlatego też lokalizacja tego stanowiska od strony drogi dojazdowej będzie korzystniejsza dla środowiska z uwagi na mniejszy ruch pojazdów po terenie zakładu oraz mniejszą uciążliwość dla zabudowy znajdującej od południowej strony zakładu. Mając na uwadze powyższe organ uzgodnił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w wariancie II, wskazanym przez inwestora.

W związku z realizacją przedsięwzięcia przewiduje się jedynie prowadzenie prac budowlanych związanych z ustawieniem jednej ścianki działowej w celu podziału pomieszczenia myjni. Mając na uwadze ww. zakres prac, etap realizacji przedsięwzięcia nie będzie stanowił znacznej uciążliwości związanej z emisją hałasu oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego

W trakcie budowy powstaną niewielkie ilości odpadów budowlanych. Odpady te, będą magazynowane w sposób selektywny, w odpowiednio oznakowanych pojemnikach, a następnie będą przekazywane zewnętrznym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia.

Realizacja przedsięwzięcia, ze względu na swój zakres nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego.

Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w projektowanym warsztacie będą:

procesy napraw pojazdów,

istniejąca kotłownia o mocy 80 kW, wspólna dla wszystkich pomieszczeń,

ruch pojazdów.

Z przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu wynika, że w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia nie wystąpią przekroczenia poziomów dopuszczalnych ani poziomów odniesienia emitowanych substancji.

Źródłem emisji hałasu do środowiska związanych z funkcjonowaniem warsztatu będą:

istniejące wentylatory dachowe,

urządzenia zainstalowane wewnątrz warsztatu.

Z obliczeń propagacji hałasu w środowisku z eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, przeprowadzonych dla pory dziennej wynika, że przy konkretnych założeniach, zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko (w tym dot. poziomu mocy akustycznej dwóch wentylatorów dachowych równej 76 dB każdy), nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach prawnie chronionych przed hałasem.

Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będą powstawały ścieki bytowe oraz przemysłowe. Ścieki przemysłowe będą powstawały z myjni bezdotykowej oraz z mycia posadzki w warsztacie. Ścieki te przed odprowadzeniem do istniejącego zbiornika wybieralnego o pojemności 10m³ będą podczyszczane w istniejącym osadniku oraz separatorze substancji ropopochodnych. Ścieki bytowe i przemysłowe ze zbiornika będą wywożone na oczyszczalnię ścieków.

Realizacja inwestycji nie wpłynie na sposób gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi. W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się utworzenia nowych powierzchni utwardzonych. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu oraz terenów utwardzonych po oczyszczeniu w istniejącym separatorze są doprowadzane do gruntu na terenie należącym do inwestora.

W toku postępowania przeanalizowano spełnienie przez przedsięwzięcie wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Analizy dokonano na podstawie raportu oraz w oparciu o Plan Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry (Monitor Polski z 2011 r. Nr 40, poz. 451), zwany dalej PGW W trakcie prowadzonej oceny w tym zakresie stwierdzono, że ww. przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na obszarze:

Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600017132884 o nazwie „Brynica od źródeł do dopł. spod Łubnian”, której stan, w PGW, określono jako zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona;

Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW631093, której stan w PGW, określono jako ilościowy – dobry, chemiczny – dobry, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona.

Mając na uwadze:

    • pobór wody z istniejącej sieci wodociągowej,

    • odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych do zbiorników wybieralnych,

    • podczyszczanie ścieków przemysłowych z myjni w separatorze oraz osadniku przed odprowadzeniem do zbiornika wybieralnego;

    • podczyszczanie wód opadowych i roztopowych w separatorze przed odprowadzeniem do gruntu.

Planowana do realizacji inwestycja nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych ponieważ jej realizacja nie wprowadza zmian w charakterystyce fizycznej części wód powierzchniowych ani też zmian poziomu wód podziemnych.

W wyniku eksploatacji warsztatu będą powstawać odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, w tym: sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, filtry olejowe, płyny hamulcowe, opakowania z papieru i tektury itp. Powstające w trakcie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia odpady, będą magazynowane w sposób selektywny, w odpowiednio oznakowanych pojemnikach na utwardzonym podłożu, a następnie będą przekazywane zewnętrznym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia.

Przedłożony Raport wskazuje, iż na terenie planowanego zamierzenia nie występują rośliny, grzyby i zwierzęta podlegające ochronie prawnej; planowana inwestycja położona jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Lasy Stobrawsko - Turawskie". Przeprowadzona dla niej ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody ww. obszaru chronionego.

W niniejszym postanowieniu organ odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę", ponieważ:

a) dane ujęte w "Raporcie...” na temat przedsięwzięcia oraz elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają w pełni ocenić jego oddziaływanie na środowisko,

b) z przedłożonych analiz uwzględniających planowane zmiany wynika, że realizacja jaki i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie źródłem ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko. W „Raporcie ….” przedstawiono skumulowane oddziaływanie:

istniejącej części zakładu (serwis opon, stacja diagnostyki),

planowanej do realizacji inwestycji objętej niniejszym postanowieniem, z którego wynika, iż eksploatacja ww. instalacji nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości środowiska, poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny,

c) przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.

Mając na względzie charakter projektowanej inwestycji, stwierdzono, iż nie ma podstaw do tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Mając na uwadze powyższe – orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Turawa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 - 13 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Powyższy termin może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Otrzymują:

1. Pan Hubert Nowak AUTO – SERWIS, 46 – 046 Bierdzany, ul. Opolska 5,

2.Tablica ogłoszeń UG w Turawie,

3. BIP Turawa,

4. A/a