Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

decyzja środowiskowa - pelety, brykiety w Kotorzu Małym

Turawa, 18 września 2013 r.

OŚ.V.6220.4.2013

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz § 3 ust. 1 pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2013 r. Dz.U. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Henryka Dudek wspólnika firmy Stolarstwo Import – Eksport Dudek H&H Sp. j. z siedzibą w Kotorzu Małym przy ul. Opolskiej 48 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do wytwarzania brykietów, instalacji do wytwarzania peletów z odpadów drewna oraz spalania biomasy w instalacji kotłowni zakładowej w miejscowości Kotórz Mały, gm. Turawa na działkach nr 2602/215, 1228/212, 1650/222, 2109/206, 2110/206, 2318/215, 2320/215, 2322/212, 2324/212, 2396/222, 2398/197 k.m. 1 obręb Kotórz Mały po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

Stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do wytwarzania brykietów, instalacji do wytwarzania peletów z odpadów drewna oraz spalania biomasy w instalacji kotłowni zakładowej w miejscowości Kotórz Mały, gm. Turawa na działkach nr 2602/215, 1228/212, 1650/222, 2109/206, 2110/206, 2318/215, 2320/215, 2322/212, 2324/212, 2396/222, 2398/197 k.m. 1 obręb Kotórz Mały

Uzasadnienie

Powyższa inwestycja zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu – zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających oraz obwieszczenie Wójta Gminy znak OŚ.V.6220.4.2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r. zostało ogłoszone do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turawa, BIP Urzędu Gminy Turawa) w dniach 19 sierpnia – 10 września 2013 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pismem nr NZ/KS-4325-2-64/13 z dnia 22 sierpnia 2013 r. zaopiniował, iż dla ww. przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem WOOŚ.4241.258.2013.AW z dnia 2 września 2013 r. stwierdził, że istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres zgodny z art. 66 ust. 1 pkt 16 ustawy OOŚ w zakresie dot. przedstawienia propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie budowy i eksploatacji na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

Po przeanalizowaniu przedmiotowej dokumentacji Wójt Gminy Turawa nie znalazł podstaw prawnych w świetle obowiązujących przepisów dla prowadzenia postępowania. Nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsięwzięcie realizowane będzie, na terenie, na którym w chwili obecnej prowadzona jest działalność firmy Stolarstwo Import – Eksport Dudek H&H Sp. j. w Kotorzu Małym, polegająca na produkcji drzwi, okien oraz dźwigarów drewnianych. Otoczenie planowanego przedsięwzięcia stanowią:

od strony północnej – tereny użytkowane rolniczo - grunty orne,

od strony południowej – tereny zabudowy mieszkaniowej, a poniżej ul. Opolska,

od strony wschodniej – w odległości około 100 m, luźna zabudowa zagrodowa oraz tereny użytkowane rolniczo – grunty orne;

od strony zachodniej – w odległości około 50 m, tereny zakładu produkcyjnego.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na uruchomieniu instalacji do wytwarzania brykietów oraz instalacji do wytwarzania peletów z odpadów drewna (trociny, wióry), powstałych z działalności istniejącego zakładu oraz spalanie biomasy w instalacji kotłowni zakładowej.

Linia technologiczna do produkcji peletów, zostanie umieszczona w istniejącej hali produkcyjnej nr 1 i wyposażona zostanie w:

podajnik ślimakowy z zamykanym zasobnikiem surowca,

mieszacz surowca,

granulator,

przesiewacz z chłodnicą odciągu,

rozdzielnię elektryczną.

 

Linia technologiczna do produkcji brykietów, zostanie umieszczona w istniejącej hali produkcyjnej nr 2 i wyposażona zostanie w:

zasobnik ślimakowy,

wieżę zsypową,

suwak zasypowy,

komorę prasowniczą.

 

Odpady w postaci trocin i wiór, powstające podczas procesu produkcyjnego istniejącej części zakładu w ilości:

500 Mg/rok wykorzystywane będą do produkcji brykietu,

400 Mg/rok wykorzystywane będą do produkcji peletu.

Pelety i brykiety będą spalane w istniejącej kotłowni zakładowej albo sprzedawane.

W związku z tym, że realizacja przedsięwzięcia będzie polegała na montażu instalacji do produkcji brykietów i peletów, w istniejących halach, na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się możliwość wystąpienia uciążliwości związanych z emisją hałasu. Jednak, z uwagi na krótki okres trwania tych prac nie spowoduje to znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. W wyniku prowadzenia prac montażowych wytwarzane będą typowe odpady budowlane, które odbierane będą przez firmy posiadające stosowne zezwolenia.

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego pochodzącą głównie z pracy instalacji do produkcji brykietów i peletów.

W trakcie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia emisja hałasu będzie spowodowana głównie pracą urządzeń wchodzących w skład linii produkcyjnej brykietów i peletów. Najbliższa zabudowa chroniona pod względem akustycznym, zlokalizowana jest w kierunku południowym, w bezpośrednim sąsiedztwie, terenu przedsięwzięcia. W związku z powyższym, emisja hałasu może pogorszyć klimat akustyczny, na tych terenach.

Podczas eksploatacji przedsięwzięcia powstawać będą odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Wszystkie odpady będą magazynowane selektywnie w wyznaczonych miejscach i przekazywane jednostkom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa wart. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, ze zm.), a zatem nie będzie na nie negatywnie oddziaływać.

Ponadto w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

obszary wybrzeży,

obszary górskie lub leśne,

obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

obszary przylegające do jezior,

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

Mając na uwadze powyższe – orzeczono jak w sentencji – postanowienie Wójta Gminy o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji znak OŚ.V.6220.4.2013 z dnia 10 września 2013 r. zostało ogłoszone do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turawa, BIP Urzędu Gminy Turawa) w dniach 10 – 17 września 2013 r. .

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Turawa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.

Zgodnie z art.72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 - 13 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Powyższy termin może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

W załączeniu:

1. Karta informacyjna przedsięwzięcia

 

Otrzymują:

1. Stolarstwo Import – Eksport Dudek H&H Sp. j. ul. Opolska 48, 46 – 045 Kotórz Mały,

2. Tablica ogłoszeń UG w Turawie,

3. BIP Turawa,

4. A/a.