Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy Turawa - 2014 rok

PDFUchwała Nr XXXI.189.14 w sprawie miejscowego planu zagosp. przestrzennego wsi Kotórz Wielki.pdf (13,78MB)

DOCUCHWAŁA Nr XXXI.190.2014 w spr. zmiany statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew.doc (24,00KB)

PDFUchwała Nr XXXI.191.14 Upoważnienie Kierownika GOPS do zał. spraw z zakresu administracji publicznej..pdf (91,79KB)

PDFUchwała Nr XXXI.192.14 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruch..pdf (93,10KB)

DOCUchwała Nr XXXI.193.2014 w spr. przedłużenia taryf na wodę od 1.04.14 do 31.12.14r.doc (25,00KB)

PDFUchwała Nr XXXIII.194.2014 w spr. utworzenia odrębnego obwodu głosowania.pdf (93,37KB)

PDFUchwała Nr XXXII.195.2014 w spr. przyjęcia programu op. nad zwierzetami bezdomnymi G.Turawa.pdf (186,16KB)

PDFUchwała Nr XXXII.196.2014 w spr. zmiany uchwały Nr XXXII.142.2014 RG Turawa w spr. regulaminu utrzymania czystości.pdf (90,47KB)

PDFUchwała Nr XXXII.197.2014 w spr. zmiany uchwały Nr XiX.121.2012 RG Turawa w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf (91,30KB)

PDFUchwała Nr XXXII.198.2014 w spr. zwolnienia z obowiązku przetargowego zbycia nieruchomości.pdf (163,20KB)

PDFUchwała Nr XXXII.199.2014 w spr. obciązenia nieruch. gr. służebnościa przejazdu i przechodu.pdf (90,00KB)

DOCUchwała Nr XXXII. 200. 2014 w spr. wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.doc (24,50KB)

PDFUchwała Nr XXXII.201.2014 w sprawie zmiany budżetu gminy w 2014 roku.pdf (190,61KB)

DOCUchwała Nr XXXII. 202.2014 w spr. udzielenia pomocy rzeczowej.doc (25,00KB)

PDFUchwała Nr XXXII.203.2014 w spr. uchwalenia Regulaminu dofinanso. ze śr. budżetu G.Turawa usuwania azbestu.pdf (107,92KB)

DOCUCHWAŁA Nr XXXII.204.2014 w spr. oddania zabudowanej nieruch. w dzierżawę.doc (28,00KB)

DOCUchwałóa Nr XXXII.205.2014 w spr. oddanie nieruch. w nieodpł. użytkowanie.doc (28,50KB)

PDFUchwała Nr XXXIII.206.2014 w spr. przyjecia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi na ter. G.Turawa w 2014 r..pdf (186,94KB)

PDFUchwała Nr XXXIII.207.2014 w spr. zmiany budżetu G.Turawa w 2014 r..pdf (179,50KB)

DOCUchwała Nr XXXIV.208.2014 w spr. zatwierdzenia sprawozdań za 2013 r.doc (55,00KB)

DOCUchwała Nr XXXIV.209.2014 w spr. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Turawa za 2013 r.doc (26,50KB)

DOCXUchwała Nr XXXIV.210.2014 r.w spr. uchwlenia Programu Przeciw. narkomani na lata 2014 do 2016. Nr narkotyki.docx (11,14KB)

DOCZałacznik do Uchwały Nr XXXIV.210.2014 r..doc (83,50KB)

PDFUchwała Nr XXXIV.211.2014 w spr. uchylenia uchwały RG Nr XXXIII.199.2014 r..pdf (87,93KB)

PDFUchwała Nr XXXIV.212.2014 w spr. prezdaży nieruch. st. własnośc G.Turawa J.Małe.pdf (90,76KB)

DOCUchwała Nr XXXIV.213.2014 r. w spr. przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla G.Turawa na lata 2014 do 2017..doc (133,00KB)

DOCZałacznik do Uchwały Nr XXXIV.213.2014 r. Aktualizacja Programu POŚ.doc (4,46MB)

PDFUchwała Nr XXXIV.214.2014 w spr. zmiany Uchwały nr XXX.180.13 RG w spr. uchwały budżetowej na 2014 r.pdf (94,38KB)

PDFUchwała Nr XXXIV.215. 2014 w sprawie zmiany budżetu gminy w 2014 r..pdf (188,02KB)

PDFUchwała Nr XXXIV.216.2014 w spr. dostosowania granic okr. wyborczych G.Turawa do stanu faktycznego.pdf (182,21KB)

DOCUchwała NR XXXIV. 217.2014 w spr. przekazania na rzecz Stowarzyszenia Agl.Opolska utrzymanie witryny inter.doc (27,50KB)

PDFUchwała Nr XXXIV.218.2014 w spr. przystapienia do OKRiS.pdf (98,46KB)

PDFUchwała Nr XXXIV.219.2014 w spr. załatwuenia skargi na dział. Wójta G.Turawa.pdf (167,24KB)

PDFUchwała Nr XXXV.220.2014 w spr. załatwienia skargi na działalnośc Wójta Gminy.pdf (169,95KB)

PDFUchwała Nr XXXV.221.2014 w spr. zmiany Uchwały Nr XXXIV.215.14.pdf (167,63KB)

PDFUchwała Nr XXXV.222.2014 w spr.zmiany budżetu gminy w 2014 r..pdf (176,54KB)

PDFUchwała Nr XXXV.223.2014 w spr. zasad nabywania, zbywania i obciązania nieruch i wydzierż na czas dłuzszy niż 3 lata.pdf (92,62KB)

PDFUchwała Nr XXXVI.224.2014 w spr. miejscowego planu zag. przestrzennego wsi kotórz Mały i ul. Węgierskiej.pdf (11,25MB)
PDFUchwała Nr XXXVI.225.2014 w spr. utworzenia odr. obwodu głosowania.pdf (93,51KB)
PDFUchwała Nr XXXVI.226.2014 w spr. zmiany budżetu gminy w 2014 r..pdf (166,63KB)
PDFUchwała Nr XXXVII.227.2014 w spr. okreslenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.pdf (92,91KB)
PDFUchwała Nr XXXVII.228.2014 w spr. minimalnych stawek dzierżawy i st.czynszu od 1.01.2015.pdf (99,57KB)
PDFUchwała Nr XXXVII.229.2014 w spr. zaopiniowania planu obsz.Aglomeracji Turawa.pdf (7,55MB)
PDFUchwała Nr XXXVII.230.2014 w spr. zmiany budżetu gminy w 2014 r..pdf (180,30KB)
DOCUchwała Nr XXXVII.231.2014 w spr. zmiany WPF.doc (25,50KB)
XLSZAŁ.NR 1 do Uchwały Nr XXXVII.231.2014.WPF.xls (126,50KB)
PDFUchwała Nr I.1.2014.pdf (84,35KB) w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Turawa

PDFUchwała Nr I.2.2014.pdf (90,47KB) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Turawa

PDFUchwała Nr II.3.2014.pdf (166,97KB) w sprawie ustalenia liczby, rodzajów i składów osobowy stałych komisji Rady Gminy Turawa

PDFUchwała Nr II.4.2014.pdf (90,47KB) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Turawa

PDFUchwała Nr II.5.2014.pdf (325,71KB) w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

PDFUchwała Nr II.6.2014.pdf (345,37KB) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków na okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

PDFUchwała Nr II.7.2014.pdf (94,18KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/180/13 Rady Gminy Turawa z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie
Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2014 rok

PDFUchwała Nr II.8.2014.pdf (76,59KB) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

PDFUchwała Nr II.9.2014.pdf (80,74KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr II.9.2014.pdf (88,54KB) PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr II.9.2014.pdf (85,25KB)

PDFUchwała Nr II.10.2014.pdf (182,84KB) w sprawie sprawie zmiany budżetu gminy w 2014 rok

PDFUchwała Nr II.11.2014.pdf (141,06KB) w sprawie przyjęcia propozycji zmian Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie

PDFUchwała Nr I.2.2014.pdf (90,47KB) w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Turawa
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność
Pożytku Publicznego na 2015 rok