Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postanowienie o raporcie - stacja demontażu

OŚ.V.6220.5.2013                                                                                                                              Turawa, 17 kwietnia 2014 r.

P o s t a n o w i e n i e

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami ) w związku z art. 64 ust. 1 pkt. 1, a także ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) oraz § 3 ust. 2 pkt 1, w związku z § 2 ust. 1 pkt 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), po przeanalizowaniu wniosku Pana Dariusza Kowalskiego wspólnika firmy P.P.H.U. Surowce Wtórne Kowalski Dariusz, Masicki Aleksander „KO – MA” S.J. z siedzibą w Opolu przy ul. Oleskiej 117 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odzysku miedzi i aluminium z kabli oraz skupu odpadów w tym złomu i surowców wtórnych w miejscowości Osowiec, gm. Turawa na działkach nr 744/193, 748/193 i 762/193 k.m. 1 obręb Osowiec po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu

p o s t a n a w i a m

Zobowiązać wnioskującego Pana Dariusza Kowalskiego wspólnika firmy P.P.H.U. Surowce Wtórne Kowalski Dariusz, Masicki Aleksander „KO – MA” S.J. z siedzibą w Opolu przy ul. Oleskiej 117 do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ustala się zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który należy sporządzić w zakresie wynikającym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

U z a s a d n i e n i e

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że celem planowanego przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby przyjmowanych do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz rozszerzenie działalności poprzez uruchomienie instalacji do odzysku miedzi i aluminium z kabli, w tym kabli z wymontowanych z pojazdów. Realizowane będzie na terenie działek nr 744/193, 748/193 i 762/193 k.m. 1 obręb Osowiec, na których inwestor prowadzi stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punkt zbiórki odpadów (złomu i metali kolorowych). Nieruchomość zagospodarowana jest istniejącym budynkiem produkcyjno – magazynowym i warsztatowym. Teren jest ogrodzony oraz uzbrojony w sieć energetyczną i sieć wodno – kanalizacyjną.

Najbliższe otoczenie miejsca realizacji przedsięwzięcia stanowią:

od strony południowej i zachodniej tereny zabudowy wielorodzinnej, a za nią zabudowa przemysłowa,

od strony północnej – zieleń izolacyjna, a za nią zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

od strony wschodniej – droga, a za nią zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna.

Z uwagi na powyższe, po analizie zebranych materiałów w tym opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu, orzeka się jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Otrzymują:

1. P.P.H.U. Surowce Wtórne Kowalski Dariusz, Masicki Aleksander „KO – MA” S.J., ul. Oleska 117, 45 – 233 Opole

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45 – 512 Opole

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Krakowska 51, 45018 Opole

4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turawa, ul. Opolska 39 c, 46045 Turawa

5. BIP Urzędu Gminy Turawa

6. A/a