Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja - linia technologiczna oczyszczania ścieków

                                                                                                                                                                Turawa, 14 lipca 2014 r.

OŚ.V.6220.1.2014

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000 r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Danuty Wajs Prezes Zarządu Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z.o.o. z siedzibą w Kotorzu Małym przy ul. 1-go Maja 5 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji linii technologicznej do przerobu komunalnych osadów ściekowych poprzez ich higienizację w zaawansowanym procesie przeróbki osadu ściekowego, polegającym na produkcji polepszaczy gleby w miejscowości Kotórz Mały na działce nr 259/105 k.m. 3 obręb Kotórz Mały oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

Stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji linii technologicznej do przerobu komunalnych osadów ściekowych poprzez ich higienizację w zaawansowanym procesie przeróbki osadu ściekowego, polegającym na produkcji polepszaczy gleby w miejscowości Kotórz Mały na działce nr 259/105 k.m. 3 obręb Kotórz Mały

Uzasadnienie

Powyższa inwestycja zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu – zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających oraz obwieszczenie Wójta Gminy znak OŚ.V.6220.1.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. zostało ogłoszone do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turawa, BIP Urzędu Gminy Turawa) w dniach 30 kwietnia – 21 maja 2014 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pismem nr NZ.4315.2.29.2014.EK z dnia 6 maja 2014 r. zaopiniował, iż dla ww. przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem WOOŚ.4241.129.2014.MJ z dnia 16 czerwca 2014 r. postanowił, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu przedmiotowej dokumentacji Wójt Gminy Turawa nie znalazł podstaw prawnych w świetle obowiązujących przepisów dla prowadzenia postępowania. Nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 (polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego
w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku
rozbudowy,
przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego
przedsięwzięcia
nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone), w
związku z § 3 ust. 1 pkt 77 (instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców w
rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne) rozporządzenia Rady
Ministrów
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać
na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), należy do przedsięwzięć
mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie WiK Turawa polega na budowie linii technologicznej do przerobu komunalnych
osadów
ściekowych. Działalność realizowana będzie na terenie mechaniczno –
biologicznej
oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym, która przyjmuje ścieki sanitarne m.in. z
terenu
Gminy Turawa.

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje:

wykonanie fundamentów pod halę magazynową oraz silos na tlenek wapna,

dostosowanie istniejącego budynku odbioru osadu na potrzeby projektowanej instalacji,

wykonanie przyłączy do istniejącej zakładowej sieci kanalizacji technologicznej,

budowę hali magazynowej,

montaż instalacji do przerobu osadu, obejmującej następujące elementy: system sterowania i automatyki, układ podawania zagęszczonych osadów ściekowych do reaktora wraz z mieszadłem zasilany energią elektryczną, reaktor o zdolności przerobowej maksymalnie 1 Mg/h, obudowany układ odbioru przetworzonego osadu, układ dozowania wapna wraz z silosem o pojemności 30 m³, węzeł pakowania osadów w opakowania typu BIG-BAG;

rozprowadzenie kabli zasilających,

wykonanie dróg dojazdowych.

W reaktorze procesowi przetwarzania poddawanych będzie maksymalnie 1000 Mg osadu na
rok.
Proces ten polegać będzie na higienizacji w wysokiej temperaturze (55 - 100°C) z
wykorzystaniem
wysokoaktywnego tlenku wapna odwodnionego, zagęszczonego na prasie
komunalnego
osadu ściekowego. Przetworzone osady w postaci półgranulatu przekazywane
będą
do dalszego zagospodarowania rolnikom, którzy będą rozprowadzać go na powierzchni
ziemi
w celu nawożenia lub ulepszania gleby. Ww. odzysk prowadzony będzie zgodnie z
warunkami
określonymi w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska z
dnia
5 kwietnia 2011 r. w sprawie odzysku R10 (Dz. U. 5299 poz. 476). Obecnie powstające
w
zakładzie osady poddawane higienizacji z wykorzystaniem tlenku wapnia, jednak
proces
ten prowadzony jest ręcznie, w warunkach nie pozwalających na kontrolę jego
przebiegu.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja gazów i pyłów do powietrza, która
będzie miała charakter niezorganizowany i lokalny. Związana będzie z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym pracą maszyn i urządzeń budowlanych, ruchem środków transportu. W trakcie realizacji emisja zanieczyszczeń będzie posiadała charakter przejściowy i lokalny. Emisja czynników zniknie wraz z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia. Uruchomienie instalacji przetwarzania komunalnych osadów ściekowych, nie wpłynie istotnie na wzrost zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego. Źródłem zorganizowanej emisji pyłu, pary wodnej i śladowych ilości amoniaku będzie proces przetwarzania osadów w reaktorze, transportu taśmociągiem i pakowania granulatu. Proces ten prowadzony będzie w sposób zautomatyzowany i hermetyczny, a przetworzony osad pakowany będzie w szczelne worki, dzięki czemu ich magazynowanie oraz załadunek na środki transportu będzie niewielkim źródłem pylenia.

W trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlano – montażowych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą maszyn budowlanych oraz środkami transportu. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i odwracalny. Źródłami emisji hałasu podczas eksploatacji przedsięwzięcia będą głównie przenośniki taśmowe i procesy załadunku worków z osadami na pojazdy oraz ich transport. Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w odległości około 300 m od zabudowy mieszkaniowej. Eksploatacja instalacji nie wpłynie na pogorszenie klimatu akustycznego na terenach chronionych akustycznie.

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia będą źródłem emisji niewielkiej ilości odpadów związanych z naprawą i konserwacją instalacji.

Inwestor nie przewiduje się również negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne. Realizacja inwestycji nie przyczyni się do wzrostu ilości wytwarzanych w zakładzie ścieków bytowych, gdyż do obsługi instalacji wykorzystane zostaną osoby zatrudnione aktualnie w zakładzie. Wody opadowe i roztopowe z połaci dachowej projektowanej hali oraz dróg dojazdowych odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej. Powstające ścieki technologiczne w postaci ciepłych skroplin z węzła neutralizacji skroplin oraz wykorzystana do mycia posadzki i urządzeń woda, zawracane będą do istniejącego w zakładzie układu technologicznego mechaniczno – biologicznego oczyszczania ścieków.

Instalacja zaplanowana jest w istniejącym budynku oczyszczalni, zlokalizowanym poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa wart. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a jej realizacja nie będzie naruszać zakazów w nich obowiązujących. Ponadto w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

obszary wybrzeży,

obszary górskie lub leśne,

obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

obszary przylegające do jezior,

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego punkt zbiórki odpadów) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe – orzeczono jak w sentencji – postanowienie Wójta Gminy o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji znak OŚ.V.6220.1.2014 z dnia 1 lipca 2014 r. zostało ogłoszone do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turawa, BIP Urzędu Gminy Turawa) w dniach 1 – 9 lipca 2014 r.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Turawa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.

Zgodnie z art.72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 - 13 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Powyższy termin może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

W załączeniu:

1. Karta informacyjna przedsięwzięcia

 

Otrzymują:

1. Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 5, 46 – 045 Kotórz Mały,

2. Tablica ogłoszeń UG w Turawie,

3. BIP Turawa,

4. A/a.