Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie - Remont kanału w Osowcu

OŚ.V.6220.4.2014                                                                                                                                     Turawa, 7 sierpnia 2014 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy

zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

zawiadamiam

że Pan Ryszard Baranowski właściciel firmy „UNI-EKO” z siedzibą w Opolu przy ul. J. Cygana 4/317 – złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla projektowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Remont Kanału Fabrycznego w Osowcu km 1+394 ± 1+626 oraz Kanału Ulgi w Osowcu km 0+000 ± 0+097” w miejscowości Osowiec na działkach nr 710/78 k.m. 6, 788/87, 789/87, 796/201, 812/211 k.m. 1 obręb Osowiec.

  1. Wójt Gminy Turawa przystąpił do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

  2. Zawiadomił strony o wszczęciu postępowania

  3. Przedmiotem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla projektowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Remont Kanału Fabrycznego w Osowcu km 1+394 ± 1+626 oraz Kanału Ulgi w Osowcu km 0+000 ± 0+097” w miejscowości Osowiec na działkach nr 710/78 k.m. 6, 788/87, 789/87, 796/201, 812/211 k.m. 1 obręb Osowiec.

  4. Wydanie decyzji jest w kompetencji Wójta Gminy Turawa po uzyskaniu niezbędnych opinii i uzgodnień z:

  • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu,

  • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym

  1. Ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia można zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy w dniach pracy Urzędu w godzinach 7-15 w pokoju nr 35.

  2. W sprawie w/w przedsięwzięcia można składać uwagi i wnioski w pokoju nr 35 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

  3. Termin składania uwag i wniosków od 07.08.2014 r. do 28.08.2014 r. (21 dni)

  4. Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Turawa.

Do wiadomości:

1. BIP Turawa

2. Tablica ogłoszeń Urząd Gminy Turawa

3. A/a