Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie - stacja paliw w Zawadzie

OŚ.V.6220.5.2014                                                                                                                                 Turawa, 14 sierpnia 2014 r.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy

zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

zawiadamiam

że Pan Kazimierz Kurowski Pracownia Projektowa PROKOM z siedzibą w Opolu przy ul. Ozimskiej 8 działającego z upoważnienia Pana Pawła Lisowskiego Prezesa Zarządu LOTOS Paliwa Sp. z o.o. – złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla projektowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji paliw płynnych i gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zawada” na działce nr 690/102 k.m. 2 obręb Zawada.

  1. Wójt Gminy Turawa przystąpił do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

  2. Zawiadomił strony o wszczęciu postępowania

  3. Przedmiotem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla projektowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji paliw płynnych i gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zawada” na działce nr 690/102 k.m. 2 obręb Zawada.

  4. Wydanie decyzji jest w kompetencji Wójta Gminy Turawa po uzyskaniu niezbędnych opinii i uzgodnień z:

  • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu,

  • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym

  1. Ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji paliw płynnych i gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zawada” na działce nr 690/102 k.m. 2 obręb Zawada można zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy w dniach pracy Urzędu w godzinach 7-15 w pokoju nr 35.

  2. W sprawie w/w przedsięwzięcia można składać uwagi i wnioski w pokoju nr 35 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

  3. Termin składania uwag i wniosków od 14.08.2014 r. do 21.09.2014 r. (21 dni)

  4. Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Turawa.

Do wiadomości:

1. BIP Turawa

2. Tablica ogłoszeń Urząd Gminy Turawa

3. A/a