Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postanowienie o raporcie - stacja paliw w Zawadzie

Turawa, 11 września 2014 r.

OŚ.V.6220.5.2014

P o s t a n o w i e n i e

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami ) w związku z art. 64 ust. 1 pkt. 1, a także ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz § 3 ust. 2 pkt 1, w związku z § 2 ust. 1 pkt 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), po przeanalizowaniu wniosku Pana Kazimierza Kurowskiego Pracownia Projektowa PROKOM z siedzibą w Opolu przy ul. Ozimskiej 8 działającego z upoważnienia Pana Pawła Lisowskiego Prezesa Zarządu LOTOS Paliwa Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji paliw płynnych i gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zawada” na działce nr 690/102 k.m. 2 obręb Zawada po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu

p o s t a n a w i a m

Zobowiązać wnioskującego Pana Kazimierza Kurowskiego Pracownia Projektowa PROKOM z siedzibą w Opolu przy ul. Ozimskiej 8 działającego z upoważnienia firmy LOTOS Paliwa Sp. z o.o. do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ustala się zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który należy sporządzić w zakresie wynikającym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem analizy wpływu na wody podziemne i ziemię w oparciu o wnioski wynikające z dokumentacji hydrogeologicznej opracowanej dla terenu lokalizacji przedsięwzięcia.

U z a s a d n i e n i e

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że proponowany zakres prac obejmuje:

 • budowę pawilonu,

 • budowę wysepek dystrybucyjnych wraz z wyposażeniem,

 • budowę studzienki zlewowej paliwa,

 • montaż dystrybutorów wieloprodukcyjnych, LPG, ON,

 • zabudowę 2 zbiorników podziemnych paliwowych o pojemności ok. 60 m³ każdy,

 • budowę miejsc postojowych,

 • zabudowę podziemnego zbiornika na LPG o pojemności około 20 m³,

 • usytuowaniu miejsca do gromadzenia odpadó,

 • usytuowaniu stanowiska do pompowania opon, odkurzania,

 • postawieniu pylonu reklamowego,

 • budowę tacy szczelnej w obrębie stanowisk do dystrybucji paliw,

 • budowę placów utwardzonych chodników,

 • budowę wiaty nad dystrybutorami paliwowymi,

 • budowę niezbędnej infrastruktury technicznej,

Projektowana stacja paliw jest obiektem stanowiącym potencjalne zagrożenie dla wód podziemnych. Z dokumentacji hydrologicznej załączonej do karty informacyjnej wynika, że wody gruntowe na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia występują na głębokości 1,20 – 1,70 m poniżej powierzchni terenu. Warunki hydrologiczne w rejonie należą do II typu, czyli są mało dogodne do lokalizacji obiektów magazynowania i dystrybucji paliw płynnych, z uwagi na występowanie w podłożu płytkiego poziomu wód gruntowych w utworach o wysokiej przepuszczalności. Raport powinien uwzględniać również elementy pozwalające na ocenę spełnienia wymogów art. 81 ust. 3 powołanej wyżej ustawy, tj. możliwość spowodowania nieosiągnięcia celów środowiskowych, zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Z uwagi na powyższe, po analizie zebranych materiałów w tym opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, orzeka się jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

 

Otrzymują:

1. Pracownia Projektowa PROKOM, ul. Ozimska 8, 45 – 057 Opole,

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45 – 512 Opole

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Krakowska 51, 45018 Opole

4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turawa, ul. Opolska 39 c, 46045 Turawa

5. BIP Urzędu Gminy Turawa

6. A/a