Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I pisemny prztarg nieograniczony na dzierżawę części obiektu,,BASTION" oraz części terenu przy boisku sportowym i obiekcie ,,BASTION" na okres 10 lat

Turawa, dnia 2014-10-09


Wójt Gminy Turawa

ogłasza

I pisemny przetarg nieograniczony

na dzierżawę części obiektu „BASTION” oraz części terenu przy boisku sportowym i obiekcie „BASTION”

na okres do 10 lat

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości oraz powierzchnia do dzierżawy

  1. Część niezabudowanej działki nr 1067/184,  k.m. 4, obręb Bierdzany  KW OP1O/00081792/4 prowadzona przez Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu. Powierzchnia do dzierżawy wynosi 100 m².
  2. Część zabudowanej działki budynkiem jedno-kondygnacyjnym murowanym o łącznej powierzchni użytkowej obiektu 520 m², który położony jest na działce nr 1070/184, k.m. 4, obręb Bierdzany KW OP1O/00075843/2 prowadzona przez Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu. Powierzchnia do dzierżawy wynosi 410 m² powierzchni użytkowej obiektu „BASTION” oraz gruntu pod obiektem.

Opis nieruchomości wraz z przeznaczeniem i sposobem zagospodarowania

Dla miejscowości Bierdzany brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu.

Teren niezabudowanej działki nr 1067/184, k.m. 4, obręb Bierdzany jest utwardzony z przeznaczeniem na parking.

Część obiektu znajdującego się na działce nr 1070/184, k.m. 4, obręb Bierdzany z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej-handlowej lub gastronomicznej. Korytarz oraz WC z zapleczem do wspólnego korzystania z LKS „SOKOŁY” w Bierdzanach.

Okres dzierżawy

Od 14 listopada 2014 r. do 31 października 2024 r.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy.

Wysokość czynszu dla terenu pod parking wynosi minimum 79 zł netto rocznie, natomiast dla części obiektu „BASTION” wynosi minimum 3903,20 zł netto miesięcznie. Dzierżawca obowiązany jest do płacenia podatku od nieruchomości na podstawie złożonej deklaracji.

Termin wnoszenia opłat

Miesięcznie, do 14 dni od daty wystawienia faktury

Zasady aktualizacji opłat

Opłata będzie podlegać corocznie rewaloryzacji na podstawie uchwały Rady Gminy i aneksu do umowy

Informacja o przeznaczeniu do dzierżawy.

Przeznaczone do dzierżawy na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Turawa nr OB.0050.49/2014 z dnia 7 lipca 2014r.

Obciążenia i zobowiązania nieruchomości

Brak obciążeń w zakresie działów III i IV Ksiąg wieczystych nr OP1O/00081792/4 i OP1O/00075843/2.

Zobowiązania - Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zobowiązanie się Dzierżawcy do wzajemnego rozliczenia się z byłym dzierżawcą budynku „BASTION” w Bierdzanach w zakresie poniesionych nakładów na obiekt, które zostaną zarachowane na poczet czynszu dzierżawnego.

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 7 listopada 2014 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Turawie ul. Opolska 39c w zamkniętej kopercie z napisem ”Przetarg na dzierżawę obiektu „BASTION” w Bierdzanach”.

Termin i miejsce części jawnej przetargu

Ogłoszenie wyniku przetargu w formie werbalnej odbędzie się 12 listopada 2014 r. o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Turawie ul. Opolska 39c. Wynik przetargu zostanie podany do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w dniu 12 listopada 2014 r. oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Turawa www.bip.turawa.pl .

Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia

Składający ofertę zobowiązani są do wpłacenia wadium w gotówce w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) na konto Urzędu Gminy Turawa w B.S. Łubniany Nr 18 8897 0004 2001 0016 3819 0002 w terminie do 7 listopada 2014r. Wadium podlega zaliczeniu na poczet czynszu po podpisaniu umowy dzierżawy.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

Wadium nie ulega zwrotowi w razie nie zawarcia umowy przez uczestnika przetargu, którego oferta została  wybrana.

Warunki dopuszczenia do składania ofert

Oferta powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko oraz adres oferenta,
  2. datę sporządzenia oferty,
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń - druk oświadczenia do odbioru w pokoju nr 34 Urzędu, w godzinach urzędowania tj.: pn 8.00-16.00, wt.-pt. 7.00-15.00.
  4. oferowaną cenę,
  5. dowód wniesienia wadium.

 

Kryterium oceny ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wójt Gminy Turawa zastrzega sobie prawo odwołania postępowania wyboru oferty w całości lub w części oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

Informacje dodatkowe:

  • Urząd Gminy Turawa ul. Opolska 39 c, pokój nr 34, telefon 077 42 12 012 w godzinach pracy Urzędu.

     

Na terenie dzierżawionym wymaga się:

-   utrzymania czystości na dzierżawionym obiekcie i terenie bezpośrednio przyległym,

-   uzyskania pozwolenia Wydzierżawiającego na modernizację, przebudowę lub inne remonty na obiekcie.