Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja - Remont kanału w Osowcu

OŚ.V.6220.4.2014                                                                                                                                       Turawa, 10 października 2014 r.

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000 r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Ryszarda Baranowskiego właściciela firmyUNI-EKO” z siedzibą w Opolu przy ul. J. Cygana 4/317 działającego z pełnomocnictwa Wójta Gminy Turawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Remont Kanału Fabrycznego w Osowcu km 1+394 ± 1+626 oraz Kanału Ulgi w Osowcu km 0+000 ± 0+097” w miejscowości Osowiec na działkach nr 710/78 k.m. 6, 788/87, 789/87, 796/201, 812/211 k.m. 1 obręb Osowiec oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

Stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Remont Kanału Fabrycznego w Osowcu km 1+394 ± 1+626 oraz Kanału Ulgi w Osowcu km 0+000 ± 0+097” w miejscowości Osowiec na działkach nr 710/78 k.m. 6, 788/87, 789/87, 796/201, 812/211 k.m. 1 obręb Osowiec

Uzasadnienie

Powyższa inwestycja zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu – zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających oraz obwieszczenie Wójta Gminy znak OŚ.V.6220.4.2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r. zostało ogłoszone do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turawa, BIP Urzędu Gminy Turawa) w dniach 7 – 28 sierpnia 2014 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pismem nr NZ.4315.2.61.2014.EK z dnia 12 sierpnia 2014 r. zaopiniował, iż dla ww. przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem WOOŚ.4241.260.2014.IM z dnia 12 września 2014 r. postanowił pozytywnie zaopiniować ww. przedsięwzięcie.

Po przeanalizowaniu przedmiotowej dokumentacji Wójt Gminy Turawa nie znalazł podstaw prawnych w świetle obowiązujących przepisów dla prowadzenia postępowania. Nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Roboty remontowe kanałów polegać będą na:

  • zawężeniu szerokości Kanałów w świetle istniejącego przekroju poprzecznego (Kanału Fabrycznego – do 15,0 m, Kanału Ulgi – do 11,0 m),

  • pogłębieniu dna poprzez odmulenie i wbudowanie wydobytego gruntu w obustronne brzegi Kanałów,

  • uformowaniu skarp o nachyleniu 1:2,

  • ubezpieczeniu dna i stopy skarpy podwójną kiszką faszynową 2 x 20 cm,

  • ubezpieczeniu brzegów Kanałów geowłókniną oraz geokratą z wypełnieniem pól tłuczniem kamiennym.

Podczas realizacji robót budowlanych, w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ze względu na charakter prac możliwy jest wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu terenu objętego przedsięwzięciem, prace te jednak nie wpłyną na pogorszenie jakości powietrza. Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza.

W trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego. Niemniej jednak relatywnie krótki okres trwania prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia. Prace prowadzone będą w porze dziennej. Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie źródłem hałasu do otoczenia.

Na etapie realizacji inwestycji, grunt wydobyty z koryta rzeki zostanie ponownie zagospodarowany do formowania skarp. Powstające odpady komunalne zostaną zagospodarowane przez jednostki posiadające stosowne uprawnienia. Wykonawca robót zorganizuje zaplecze sanitarne dla pracowników budowy. Wody opadowe lub roztopowe z terenu inwestycji będą spływały bezpośrednio do kanałów. Nie przewiduje się oddziaływania na elementy fizykochemiczne kanałów.

Ponadto w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

obszary wybrzeży,

obszary górskie lub leśne,

obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

obszary przylegające do jezior,

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe – orzeczono jak w sentencji – postanowienie Wójta Gminy o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji znak OŚ.V.6220.4.2014 z dnia 1 października 2014 r. zostało ogłoszone do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turawa, BIP Urzędu Gminy Turawa) w dniach 1 – 8 października 2014 r.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Turawa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.

Zgodnie z art.72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 - 13 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Powyższy termin może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W załączeniu:

1. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Pan Ryszard Baranowski Zakład Projektowania i Wykonawstwa „UNI – EKO”, ul. J. Cygana 4/317, 45 – 131 Opole,

2. Tablica ogłoszeń UG w Turawie,

3. BIP Turawa,

4. A/a.