Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postanowienie - stacja demontażu w Osowcu

OŚ.V.6220.5.2013                                                                                                                            Turawa, 18 listopada 2014 r.

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt 4, oraz art. 85 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), § 3 ust. 2 pkt 1, w związku z § 2 ust. 1 pkt 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza Kowalskiego wspólnika firmy P.P.H.U. Surowce Wtórne Kowalski Dariusz, Masicki Aleksander „KO – MA” S.J. z siedzibą w Opolu przy ul. Oleskiej 117 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odzysku miedzi i aluminium z kabli oraz skupu odpadów w tym złomu i surowców wtórnych w miejscowości Osowiec, gm. Turawa na działkach nr 744/193, 748/193 i 762/193 k.m. 1 obręb Osowiec oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

Wójt Gminy Turawa postanawia

I. Uzgodnić firmie P.P.H.U. Surowce Wtórne Kowalski Dariusz, Masicki Aleksander „KO–MA” S.J. z siedzibą w Opolu przy ul. Oleskiej 117, w wariancie I (proponowanym przez inwestora), realizac przedsięwzięcia pn. cyt.: "realizacja stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odzysku miedzi i aluminium z kabli oraz punktu skupu złomu i surowców wtórnych na działkach nr 744/193, 748/193 i 762/193 w miejscowości Osowiec przy ul. Dworcowej 2a" i określam następujące warunki jego realizacji:

1. Na etapie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia należy podjąć niżej wymienione działania:

a) wszelkie prace adaptacyjne i montażowe prowadz wyłącznie w porze dnia;

2. Na etapie eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć niżej wymienione
działania:

a) eksploatację stacji demontażu pojazdów prowadz w porze dziennej, tj. w godzinach od 6.00
do 22.00.

b) do stacji demontażu pojazdów przyjmować nie więcej niż 1200 Mg/rok odpadów niebezpiecznych o kodzie: 16 01 04* i nie więcej n 300 Mg/rok odpadów innych n niebezpieczne o kodzie 1601 06;

c) procesowi odzysku w korowarce poddawać odpady o kodach: 16 02 16 elementy usunięte z
zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15, 17 04 10* kable zawierające ropę
naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne, 17 04 11 kable inne n wymienione w 1704
10
, w sumarycznej ilości maksymalnie 900 Mg/rok;

d) odpady przed skierowaniem do korowarki wstępnie segregować i magazynować na
b
etonowym placu magazynowym w kontenerach i workach typu BIG-BAG;

e) odpady o kodach 19 1202 metale żelazne, 19 12 03 metale nieżelazne, 19 12 04 tworzywa
sz
tuczne i guma, 19 12 11* inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne magazynować
selektywnie w kontenerach i workach typu BIG-BAG na betonowym placu magazynowym oraz w hali budynku garażu;

f) ścieki przemysłowe z terenu sektora magazynowania pojazdów po podczyszczeniu w
separatorze substancji ropopochodnych odprowadzać do Kanału Fabrycznego, na zasadach
ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym;

3. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

a) przewidzi instalację demontażu o zdolności przerobowej max. 1500 Mg/rok;

b) przewidzi instalację odzysku miedzi i aluminium z kabli o zdolności przerobowej max. 900
M
g/rok;

c) przewidzi powkszenie sektora magazynowania przyjętych pojazdów na szczelnym placu o
p
owierzchni min. 400 m2, uzbrojonym w urdzenia kanalizacyjne do ujmowania i
odprowadzania ścieków przemysłowych;

d) przewidzi miejsce magazynowania odpadów:

 • przyjmowanych do odzysku w korowarce na wybetonowanym placu,

 • powstacych w wyniku przetwarzania w korowarce na betonowym placu oraz wewnątrz hali w budynku garażu.

Podstawę uzgodnienia stanowi:

1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcie "Realizacja stacji
demontażu p
ojazw wycofanych z eksploatacji, punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego
i elek
tronicznego, odzysku miedzi i aluminium z kabli oraz punktu skupu odpadów w tym złomu i
surow
ców wrnych na działkach nr 744/193, 748/193 i 762/193 w miejscowci Osowiec"
sporządzony w sierpniu 2014r. przez Eko Spektrum Wojciech Jarczak z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 25 w Opolu,

2. Uzupełnienie Raportu z dnia 26.09.2014 r.

UZASADNIENIE

 

Powyższa inwestycja zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz § 3 ust. 2 pkt 1, w związku z § 2 ust. 1 pkt 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem WOOŚ.4241.13.2014.MJ z dnia 1 kwietnia 2013 r. stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w zakresie dotyczącym propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pismem NZ/AL-4325-2-4/14 z dnia 27 stycznia 2014 r. wyraził opinię, iż dla przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z ustawą.

W związku z powyższym postępowanie zostało zawieszone.

W dniu 14 sierpnia 2014 r. pismem OŚ.V.6220.5.2013 Wójt Gminy Turawa wznowił procedurę i przekazał do zaopiniowania RDOŚ w Opolu i PPIS w Opolu Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia

na środowisko przedsięwzięcie "Realizacja stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odzysku miedzi i aluminium z kabli oraz punktu skupu odpadów w tym złomu i surowców wtórnych na działkach nr 744/193, 748/193 i 762/193 w miejscowości Osowiec”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pismem NZ.4315.1.16.2014.AL z dnia 22 sierpnia 2014 r. pozytywnie zaopiniował opracowanie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem WOOŚ.4242.72.2014.MJ z dnia 27 października 2014 r. pozytywnie zaopiniował przedsięwzięcie, a także określił warunki realizacji.

W następstwie tego, po wnikliwym przeanalizowaniu materiałów Wójt Gminy Turawa uzgodnił poniższe warunki.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 (polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 i niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2), w związku z § 2 ust. 1 pkt 42 (stacje demontażu w rozumieniu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, ze zm.) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397), należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Teren realizacji planowanego przedsięwzięcia objęty jest ustaleniami miejscowego planu
zagospod
arowania przestrzennego wsi Osowiec i Węgry zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy
Turawa
Nr V/32/2007 z dnia 9 marca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 32, poz. 1298 z dnia 30 kwietnia 2007 r). Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie oznaczonym na rysunku ww planu symbolem przeznaczenia podstawowego 1 PIU – teren zabudowy produkcyjnej i usługowej. Najbliższe otoczenie miejsca realizacji przedsięwzięcia stanowi:

 • od strony południowej – ulica Dworcowa, za którą zlokalizowane są tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

 • od strony północnej – tereny zielone,

 • od strony zachodniej – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

 • od strony wschodniej - droga i tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje s w bezpośrednim sąsiedztwie terenu planowanego przedswzięcia, w kierunku zachodnim.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego na terenie zakładu inwestor planuje:

 • zwiększenie ilości przyjmowanych do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

 • uruchomienie instalacji do odzysku miedzi i aluminium z kabli, w tym kabli wymontowanych z pojazdów.

Planowana działalność prowadzona będzie w oparciu o istniejące obiekty kubaturowe i nie będzie wymagała wykonania prac budowlanych.

Inwestycja planowana jest na działkach nr 744/193, 748/193 i 762/193 w miejscowości Osowiec. Analizowany teren ma powierzchnię około 0,6876 ha i znajdują się na nim następujące obiekty

a) budynek (tzw. garaż) o powierzchni 734 m2, wewnątrz którego wydzielone zostały:

 • hala,

 • pomieszczenie biurowe,

 • magazyn odpadów niebezpiecznych, oznaczony symbolem A (o powierzchni 66,1 m²),

b) budynek (tzw. warsztat) o powierzchni 73,4 m2, wewnątrz którego wydzielone zostały:

 • sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów (o powierzchni 51,5 m²),

 • sektor demontażu pojazdów (o powierzchni 21,9 m²)

c) waga towarowa o skali ważenia do 40 Mg,

d) trzy wiaty:

 • oznaczone symbolem B i G, w których magazynowane są odpady pochodzące z demontażu pojazdów,

 • oznaczona symbolem H, stanowiąca sektor magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia (o powierzchni 102,8 m²),

e) dwa separatory substancji ropopochodnych,

f) utwardzony plac przewidziany na sektory stacji demontażu,

g) ogrodzenie z bramą wjazdową,

które Inwestor zagospodarował w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów, punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punktu zbiórki odpadów. Demontaż pojazdów prowadzony jest obecnie w oparciu o decyzję Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ-IV.7243.1.9.2011.DP z dnia 29 września 2011 r. udzielającą Spółce P.P.U.H. Surowce Wtórne, Dariusz Kowalski, Aleksander Masicki "KO-MA" pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności, w tym stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Do stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjmowanych jest aktualnie nie wcej niż 620Mg/rok odpadów niebezpiecznych o kodzie 16 01 04* i nie więcej n 80 Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne o kodzie 16 01 06. W obbie wyżej wymienionych działek wydzielono poszczególne sektory stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji: 1. sektor przyjmowania pojazdów - przyjęcie pojazdu, jego oględziny (kontrola kompletności
po
jazdu) odbywa się na utwardzonym, betonowym placu. Ścieki przemysłowe z sektora
p
rzyjmowania pojazdów kierowane są poprzez separator substancji ropopochodnych do Kanału
Fabrycznego.

2. sektor magazynowania pojazdów - po wydaniu dostarczającemu pojazd wymaganych zaświadczeń, unieważnieniu dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu oraz tablic rejestracyjnych
po
jazd jest przetaczany cznie lub przepychany za pomocą ładowarki do sektora demontażu
po
jazdów, a w sytuacji gdy jest on zajęty, odprowadzany do sektora magazynowania przyjętych pojazdów. Sektor magazynowania pojazdów zlokalizowany jest na utwardzonej powierzchni. Jego
po
wierzchnia wynosi 200 m2 Wody opadowe i roztopowe z powierzchni sektora kierowane są
poprzez separator substancji ropopochodnych do Kanału Fabrycznego.

3. sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów posiada utwardzone, szczelne podłoże, wyposażone w system odprowadzania ścieków przemysłowych kierowanych poprzez separator substancji ropopochodnych, a następnie do Kanału Fabrycznego.

4. sektor demontażu pojazdów - z każdego pojazdu przeznaczonego do demontu w pierwszej kolejności usuwane są tablice rejestracyjne, wycinane numery identyfikacyjne nadwozia oraz niszczone poprzez ich przecięcie przy pomocy elektronarzędzi. Skasowane numery identyfikacyjne pojazdów przechowywane są w kasie pancernej ustawionej w pomieszczeniu biurowym. Następnie pojazd pozbawiany jest paliw oraz płynów eksploatacyjnych, takich jak oleje silnikowe, hydrauliczne, płyny hamulcowe, chłodnicze, ze spryskiwaczy szyb. Usuwanie olejów i płynów odbywa się grawitacyjnie lub podciśnieniowo. Kolejnym etapem jest demontaż wymienionych elementów pojazdów: układów klimatyzacji, filtrów oleju, przedmiotów wyposażenia, akumulatorów, zbiorników z gazem bez jego opróżniania, elementów zawierających materiały wybuchowe, katalizatorów spalin, kondensatorów z pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1986 r., elementów zawierających rtęć, szyb, silników i ich osprzętu, skrzyni biegów i innych elementów mechanicznych pojazdów przenoszących napęd, elementów układu hamulcowego, elementów układu elektrycznego i elektroniki, wiązek kablowych, metali kolorowych, tapicerki, zderzaków i innych elementów z tworzyw sztucznych, elementów gumowych (z wyjątkiem ogumienia). Następnie demontażowi podlegają elementy stalowe oblachowania: drzwi, pokrywy silnika i bagażnika, zderzaki, koła. W trakcie demontażu następuje bieżąca selekcja części na: elementy nadające się do ponownego wykorzystania, odpady (nie nadające się do wykorzystania). Odpady niebezpieczne magazynowane są w oznakowanych pojemnikach ustawionych w magazynie odpadów niebezpiecznych (oznaczony symbolem A) w budynku garażu. Odpady inne niż niebezpieczne magazynowane są w pojemnikach lub luzem w wiacie koło placu manewrowego (oznaczonej symbolem B), w wiacie w pobliżu wagi (oznaczonej symbolem G) oraz w piwnicypoziom O" (w budynku garażu, oznaczonej symbolem F), w pojemnikach w garażu oraz warsztacie, luzem lub w pojemnikach na placu oznaczonym symbolem D (zużyte opony) oraz symbolem E (metale żelazne).

5. sektor magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia - elementy nadające się do wykorzystania magazynowane są w pojemnikach lub luzem w wiacie (oznaczonej symbolem H), a częściowo na utwardzonym podłożu.

W ramach eksploatacji punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyjmowane są niżej wymienione kody odpadów:

 • 16 02 09* transformatory i kondensatory zawierające PCB,

 • 16 02 10* zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09,

 • 16 02 11 * zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC,

 • 16 02 12* zużyte urządzenia zawierające wolny azbest,

 • 16 02 13* zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12,

 • 16 02 14 zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,

 • 16 02 15* niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń,

 • 16 02 16 elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15,

 • 16 80 01 magnetyczne i optyczne nośniki informacji,

 • 20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

 • 20 01 23* urządzenia zawierające freony,

 • 20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki,

 • 20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,

w sumarycznej ilości około 12 Mg/rok.

Inwestor prowadzi działalność polegającą na zbieraniu odpadów, głównie w postaci żelaza, metali kolorowych i surowców wtórnych - papieru, tektury, metali, szkła i tworzyw sztucznych oraz odpaw z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W
związk
u z prowadzoną działalnością Spółka P.P.U.H. "KO-MA" Surowce Wtórne uzyskała decyzję Starosty Opolskiego nr OŚ.MDz-7647/36/06 z dnia 11 kwietnia 2006 r. zezwalającą na zbieranie odpadów na terenie filii firmy w Osowcu. Maksymalna ilość przyjmowanych odpadów nie może przekraczać 8 Mg/do, w tym odpadów niebezpiecznych 1 Mg/dobę. Przyjmowane do zaadu odpady poddawane segregacji, a następnie tymczasowo magazynowane luzem oraz w pojemnikach, zasobnikach, zbiornikach, beczkach ustawionych w wydzielonym organizacyjnie miejscu, w hali budynku garażu.

W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia

 • zmieni się ilość przyjmowanych do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (do 1500 Mg/rok) W tym celu zwiększona zostanie powierzchnia sektora magazynowania pojazdów z 200 m² do 400 m2, poprzez adaptację wolnej przestrzeni istniejącego placu. Pozostałe sektory pozostają bez zmian. Z informacji zawartych w raporcie wynika, że istniece zaplecze techniczne zaadu zapewni prawidłowy demontaż zwkszonej ilości pojazdów przyjmowanych do demontażu.

 • uruchomiona zostanie w pomieszczeniu hali warsztatu instalacja do odzysku miedzi i aluminium z kabli, w tym kabli wymontowanych z pojazdów.

Mechaniczne oddzielenie osłony kabla od metalu prowadzone będzie za pomocą korowarki. Procesowi odzysku poddawane będą odpady o kodach: 16 02 16 elementy usunięte z zużytych
urządzeń
inne niż wymienione w 16 02 15, 17 04 10* kable zawierające ro nafto, smołę i inne substancje niebezpieczne, 17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10, w sumarycznej ilości 900 Mg/rok. Odzysk miedzi lub aluminium ze złomu kabli, polega na wprowadzeniu kabla pomiędzy dwa wki prowadzące, kierujące następnie na nóż stały, rozcinający osłonę kabla na całej długości. W wyniku tego na wyjściu urządzenia operator otrzymuje przecty kabel, z którego ręcznie oddziela metal od osłony. Odpady przed skierowaniem do korowarki będą wstępnie segregowane i magazynowane na placu magazynowym w kontenerach i workach typu BIG-BAG. W wyniku ich przetworzenia powsta odpady o kodach:

 • 19 12 02 metale żelazne,

 • 19 12 03 metale nieżelazne,

 • 19 12 04 tworzywa sztuczne i guma,

 • 19 12 11 * inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne.

Odpady te magazynowane będą selektywnie w kontenerach i workach typu BIG-BAG na placu magazynowym oraz wewnątrz hali, do czasu zebrania ilości uzasadniacej ich transport do miejsc ich dalszego zagospodarowania.

Na etapie realizacji inwestor przewiduje zycie następucych ilci suroww, materiałów, paliw oraz wody:

 • tłuczeń około 1,5 m3,

 • drewno około 0,05 Mg,

 • woda około 0,5 m",

 • energia elektryczna około 10 kWh.

W wyniku realizacji zamierzenia inwestycyjnego, na etapie jego eksploatacji przewidywana jest zmiana zużycia:

 • oleju napędowego z 0,7 Mg/rok do 0,9 Mg/rok,

 • energii elektrycznej z 20 400 kWh/rok do 26 520 kWh/rok.

Na podstawie przeprowadzonych w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko analiz, określono oddziywania i potencjalne zagrożenia środowiska związane z realizac i eksploatac planowanego przedsięwzięcia. W oparciu o informacje zawarte w ww. dokumencie zostały zdefiniowane warunki realizacji oraz eksploatacji przedsięwzcia zapewniające ochronę środowiska.

W raporcie analizowano wariant:

 • proponowany przez inwestora I, będący jednocześnie wariantem najkorzystniejszym dla środowiska,

 • wariant II alternatywny, polegacy na lokalizacji instalacji odzysku miedzi i aluminium w północnej części terenu, w nowo wybudowanym obiekcie.

W ramach analizy w raporcie wykazano, że wariant proponowany przez inwestora charakteryzuje s mniejszym oddziaływaniem na środowisko, głównie na etapie jego realizacji. Lokalizacja punktu zbiórki odpadów w istniecej hali wiąże s z mniejszym zakresem prac montażowo - budowlanych, zapewni krótszą trasę przejazdu samochodów przez teren zaadu, a tym samym wynie na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Biorąc pod uwagę fakt, że wariant inwestorski pozwala na dotrzymanie standardów jakości środowiska, w niniejszym postanowieniu, w oparciu o informacje zawarte w "Raporcie ... " określono warunki w zakresie ochrony środowiska, jakie inwestor musi uwzględnić w projekcie budowlanym, jak również działania, jakie musi podjąć na etapie przygotowania, realizacji i eksploatacji przedswzięcia w celu minimalizacji jego oddziaływania na środowisko.

W wyniku analizy przedmiotowego wniosku organ ustalił co następuje:

Przewidywany wpływ planowanego przedswzcia na etapie realizacji inwestycji obejmie w zakresie oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego emis o charakterze niezorganizowanym i lokalnym zwzaną z ruchem pojazdów oraz pracą maszyn podczas prac montażowych; oddziaływanie to będzie krótkotrwałe i odwracalne.

Na etapie eksploatacji inwestycji źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego będzie ruch pojazdów. Z przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania s substancji w powietrzu wynika, że w otoczeniu planowanego przedsięwzcia nie wystąpił przekroczenia poziomów dopuszczalnych ani poziomów odniesienia emitowanych substancji. W celu odzysku metali (miedzi i aluminium) z kabli, przewiduje się montaż korowarki, która nie będzie stanowa znacznej uciążliwości związanej z emis zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, z uwagi na fakt, że będzie pracow w cyklu zamkntym (sprężone powietrze będzie oczyszczane na filtrach wewnętrznych urządzenia i krążyć będzie w uadzie zamkniętym). Nie przewiduje s ogrzewania hali magazynowej. Wobec powyższego ocenia s, że eksploatacja przedswzięcia nie wpłynie w sposób znaccy na stan powietrza atmosferycznego.

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na terenie obtym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec i Węgry zatwierdzonym Uchwałą Nr V/32/2007 Rady Gminy Turawa w dniu 9 marca 2007 r. Bezpośrednie otoczenie planowanego przedsięwzcia stanowić:

– od strony południowej – ulica Dworcowa, za którą zlokalizowane są tereny pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, oznaczone w planie symbolem 1 MW/W,

– od strony północnej tereny zielone i zadrzewi;

– od strony zachodniej – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone w planie symbolem 5 MW,

– od strony wschodniej – droga i tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone w planie symbolem 9 MN,

Etap realizacji inwestycji nie będzie s wiązać z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego. Na tym
etapie pr
ace związane będą głównie z wydzieleniem miejsc magazynowania odpadów oraz ustawieniem kontenerów i korowarki dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej. W wyniku realizacji przedsięwzcia polegacego na zmianie powierzchni sektora magazynowania pojazdów oraz uruchomieniu instalacji odzysku odpadów, źródłem hałasu będzie źródło przestrzenne typu budynek oraz hałas komunikacyjny, w tym przede wszystkim ruch pojazdów ciężarowych i dostawczych oraz rozładunek i załadunek odpadów na terenie obiektu. W raporcie o oddziywaniu na środowisko przeprowadzono obliczenia propagacji hałasu z eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniace źródła hałasu komunikacyjnego oraz załadunek i rozładunek odpadów, które będą miały wpływ na stan klimatu akustycznego na najblej położonych terenach normowanych. Z przedstawionych obliczeń, uwzględniających pracę instalacji w porze dziennej wynika, że nie wystąp przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na granicy terenów normowanych.

Realizacja inwestycji powodować będzie wytwarzanie odpadów z grupy 17, tj. odpadów z
budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, w przewidywanej, sumarycznej ilości ok. 0,07 Mg. Obowiązek zagospodarowania odpadów powstych podczas prac adaptacyjnych i montażowych spoczywać będzie na ich wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego magazynowania odpadów z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami nadającymi się do ponownego wykorzystania, w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w ustawie o odpadach.

Inwestor przewiduje, że w wyniku zwkszenia ilości przyjmowanych do demontażu pojazdów, wzrośnie ilość generowanych w instalacji odpadów niebezpiecznych do 60,5 Mg/rok i 1 439,5 Mg/rok innych n niebezpieczne. Nie zmieni s opisywany w niniejszym postanowieniu sposób
magazyn
owania odpadów.

Przetwarzanie odpadowych kabli w korowarce będzie źródłem powstawania ok. 5 Mg/rok odpadów niebezpiecznych oraz 895 Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne. Odpady przed skierowaniem do korowarki bę wstępnie segregowane i magazynowane na placu magazynowym w kontenerach workach typu BIG-BAG. Po przetworzeniu w korowarce gromadzone będą w kontenerach i workach typu BIG-BAG na placu magazynowym oraz w wewnątrz hali, a następnie przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom, posiadacym stosowne zezwolenia. Przedstawiony w raporcie sposób gospodarowania wytworzonymi odpadami pozwoli spn wymagania ochrony środowiska w tym zakresie.

Przyjmowany w ramach punktu zbiórki odpadów złom bardzo często zanieczyszczony jest ziem oraz resztkami betonu. Z uwagi na obserwowane pogorszenie s jakości złomu, który w coraz większym stopniu zawiera domieszki tego typu materiału, inwestor przewiduje, że przy niezmienionych ilościach przyjmowania go do punktu, powstawać dzie coraz większa ilość odpadów o kodach 17 01 07 i 17 05 04. Aktualnie odpady te wykorzystywane są przez inwestora do makroniwelacji terenu zakładu. W przyszłości bę one, podobnie jak pozostałe odpady przekazywane podmiotom zewnętrznym.

Zwiększenie powierzchni sektora magazynowania pojazdów z 200 m2 do 400 m2, wpłynie na ilość ścieków przemysłowych powstających w zaadzie z 232 m3/rok do 392 m3/rok. Aktualnie ścieki te po podczyszczeniu w dwóch osadnikach oraz dwóch separatorach substancji ropopochodnych, odprowadzane są do Kanału Fabrycznego, na warunkach określonych w decyzji Marszałka Województwa Opolskiego nr DOS-III.7322.12.2012.AKa z dnia 20 marca 2012 r. Z informacji zawartych w raporcie wynika, że inwestor w związku z realizacją zamierzenia inwestycyjnego wyspować będzie z wnioskiem o nowe pozwolenie wodnoprawne. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie ilość ścieków bytowych, które odprowadzane są do istniejącej kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych przez zarządcę. Wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych budynków i wiat oraz terenów utwardzonych: dróg, parkingów i placów kierowane będą w niezmieniony sposób i ilości do istniejącej zakładowej kanalizacji deszczowej, a następnie do Kanału Fabrycznego.

Dokonano również oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w kontecie wpływu przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych, zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Planowana do realizacji inwestycja nie spowoduje nieosgnięcia celów środowiskowych ponieważ jej realizacja nie wprowadza nowych zmian w charakterystyce fizycznej, chemicznej i biologicznej wód powierzchniowych i podziemnych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie przekształconym, na którym obecnie funkcjonuje zakład KO-MA, zajmujący się skupem i obrotem surowcami wtórnymi, poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz poza obszarem występowania gatunków chronionych. W niewielkiej odległości od planowanego przedsięwzięcia (ok. 200 m) zlokalizowany jest Obszar Chronionego Krajobrazu "Lasy Stobrawsko - Turawskie". Ze względu na lokalny charakter zasięgu oddziaływania przedmiotowej inwestycji w raporcie wykazano brak oddziaływania przedsięwzięcia na ww. formę ochrony przyrody.

Prawidłowa realizacja jak i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia, przy zastosowaniu przyjętych zabezpiecz środowiska, nie będzie oddziaływać w sposób ponadnormatywny na stan środowiska i zdrowie ludzi. Nie będzie również powodowała zagrożenia wystąpieniem pownej awarii. Ze wzgdu na lokalizację przedswzięcia (ok. 60 km od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W toku oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, iż:

 • zamieszczone w raporcie dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwala wystarczająco ocenić jego oddziaływania na środowisko;

 • realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie źródłem znaczących oddziaływań na środowisko. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie istniejącego zaadu, w związku z czym wystąpi skumulowane oddziaływanie na środowisko, ale z przedstawionych w Raporcie obliczeń propagacji hałasu do środowiska oraz emisji zanieczyszcz do powietrza wynika, że funkcjonowanie zakładu po uruchomieniu planowanej instalacji, nie dzie powodow przekroczeń standardów emisyjnych poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny;

 • przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

   

Mając na uwadze powyższe – orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Otrzymują:

1. P.P.H.U. Surowce Wtórne Kowalski Dariusz, Masicki Aleksander „KO – MA” S.J., ul. Oleska 117, 45 – 233 Opole,

2.Tablica ogłoszeń UG w Turawie,

3. BIP Turawa,

4. A/a.