Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja środowiskowa - baterie fotowoltaiczne w Bierdzanach

OŚ.V.6220.6.2012                                                                                                                                          Turawa, 28 listopada 2014 r. 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt 4, oraz art. 85 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 52 ppkt a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku Pana Andrzeja Brzozowskiego Dyrektora Zakładu Projektowania i Usług Technicznych – A i M Brzozowscy Spółka Jawna z siedzibą w Opolu przy ul. Studziennej 3 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4V i 15kV do wyprowadzenia mocy 20MW z baterii ogniw fotowoltanicznych w miejscowości Bierdzany, gm. Turawa na działce nr 1059/9 k.m. 4 obręb Bierdzany oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

ustalam

uzgodnić Zakładowi Projektowania i Usług Technicznych - A i M Brzozowscy S. J, 45-045 Opole, ul. Studzienna 3, w wariancie 1 - realizacyjnym, następujące warunki realizacji przedsięwzięcia pn. cyt. "Budowa na terenie miejscowości Bierdzany - Gmina Turawa, kablowej sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4 V i 15 kV do wyprowadzenia mocy 20 MW z baterii ogniw fotowoltaicznych":

I. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. prace budowlano-montażowe prowadzić w porze dziennej - w godz. od 600 do 2200,

2. place budowy, wyposażyć w sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów);

3. po zakończeniu prac teren zajęty przez elementy tymczasowe przywrócić do stanu pierwotnego, umożliwiając wykorzystanie go na cele rolnicze,

4. miejsca postojowe ciężkiego sprzętu, zaplecze budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych zlokalizować w granicach placów budowy, w pobliżu miejsca zainstalowania ogniw fotowoltaicznych;

5. usunięcie pokrywy glebowej przeprowadzić w okresie od 1 września do 14 marca;

6. codziennie, przed rozpoczęciem prac, prowadzić kontrole wykopów w celu wykrycia uwięzionych w nich płazów i gadów. Uwięzione osobniki usuwać z wykopów i przenos poza strefę prowadzonych prac;

7. na panelach fotowoltaicznych zastosować powłoki antyrefleksyjne, ograniczające efekt lśnienia (tzw. efekt lustra wody);

8. powierzchnię pod panelami fotowoltaicznymi kosić ręcznie;

9. w dwóch stacjach kontenerowych zastosować po dwa suche transformatory;

 

II. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o której mowa wart. 72 ust. 1 ustawy ooś, należy uwzględnić następuce wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. zainstalować ogniwa fotowoltaiczne o łącznej mocy do 20,0 MW;

2. zainstalować do 2 stacji kontenerowych każda o mocy 10 MW i o poziomie mocy akustycznej każdej z nich, nie większym n 85 dB;

3. wokół terenu inwestycji zainstalować siatkę ogrodzeniową ocynkowa, o wysokości 2,5 m.

III. Wyrazić stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziywania przedswzcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o krej mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś

Przedmiotowe przedswzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa wart. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).

Podstawę uzgodnienia stanowi opracowanie pn:

Raport o oddziaływaniu na środowisko pn. "Budowa na terenie miejscowości Bierdzany - Gmina Turawa, kablowej sieci elektroenergetycznej o napciu 0,4 V i 15 kV do wyprowadzenia mocy 20 MW z baterii ogniw fotowoltaicznych" opracowany przez mgr inż. Franciszka Skowrona i mgr inż. Bog Kaszows, lipiec 2013 r. wraz z Aneksem do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia - sierpi 2013 r, Aneksami nr 1 - 4 - sierpień 2013 - wrzesi 2014 r.

                        UZASADNIENIE

Powyższa inwestycja zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 52 ppkt a, zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej n 0,5 ha na obszarach innych niż objęte formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub otulinami form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 powołanej ustawy - przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie s powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchn przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedswzięć mogących znacząco oddziywać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397, ze zm.), należy do przedswzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu – zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających oraz obwieszczenie Wójta Gminy znak OŚ.V.6220.6.2012 z dnia 24 stycznia 2013 r. zostało ogłoszone do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turawa, BIP Urzędu Gminy Turawa) w dniach 24 stycznia – 14 luty 2013 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem WOOŚ.4241.29.2013.IOC z dnia 8 lutego 2013 r. stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na ochronę przyrody Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko – Turawskie oraz awifaunę.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pismem NZ/HSz-4325-2-8/13 z dnia 11 lutego 2013 r. wyraził opinię, że nie znajduje podstaw prawnych w świetle obowiązujących przepisów dla prowadzenia postępowania.

W związku z powyższym postępowanie zostało zawieszone – postanowienie o nałożeniu raportu, postanowienie o zawieszeniu postanowienia oraz obwieszczenie Wójta Gminy znak OŚ.V.6220.6.2012 z dnia 20 lutego 2013 r. zostało ogłoszone do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turawa, BIP Urzędu Gminy Turawa) w dniach 20 – 28 luty 2013 r.

W dniu 18 lipca 2013 r. pismem OŚ.V.6220.6.2012 Wójt Gminy Turawa wznowił procedurę i przekazał do zaopiniowania RDOŚ w Opolu i PPIS w Opolu Raport o oddziaływaniu na środowisko pn. "Budowa na terenie miejscowości Bierdzany - Gmina Turawa, kablowej sieci elektroenergetycznej o napciu 0,4 V i 15 kV do wyprowadzenia mocy 20 MW z baterii ogniw fotowoltaicznych".

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pismem NZ/HSz-4315-1-20/13 z dnia 5 sierpnia 2013 r. pozytywnie zaopiniował opracowanie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismami WOOŚ.4242.65.2013.IOC2 z dnia 30 sierpnia 2013 r., WOOŚ.4242.65.2013.IOC3 z dnia 9 października 2013 r. wezwał do uzupełnienia dokumentacji. Następnie pismem WOOŚ.4242.65.2013.IOC.4 z dnia 4 listopada 2013 r. postanowił odmówić uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Pismem OŚ.V.6220.6.2012 z dnia 4 sierpnia 2014 r. ponownie została przesłana dokumentacja do zaopiniowania. W dniu 27 października 2014 r. pismem WOOŚ.4242.66.2014.IOC pozytywnie zaopiniował przedsięwzięcie, a także określił warunki realizacji.

W następstwie tego, po wnikliwym przeanalizowaniu materiałów Wójt Gminy Turawa uzgodnił poniższe warunki.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 ppkt a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Teren, na którym planuje się realizację inwestycji nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W bezpośrednim otoczeniu terenów lokalizacji projektowanej elektrowni słonecznej znajdują się tereny rolnicze - grunty orne i łąki.

Najbliższe tereny chronione akustycznie (tereny zabudowy mieszkaniowej) zlokalizowane są w kierunku, zachodnim w odległości ok. 50 m i północno-zachodnim, w odległości ok. 100 metrów.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegać na budowie na działce, nr 1059/9 obręb Bierdzany, gmina Turawa, o powierzchni 48 ha, elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą.

Głównymi elementami elektrowni fotowoltaicznej będą:

1. panele fotowoltaiczne o łącznej mocy nominalnej do 20,0 MW

W przedmiotowej elektrowni słonecznej planuje się zastosować 82 927 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 20,0 MW na powierzchni ok. 22 ha (powierzchnia paneli wraz z infrastrukturą). Projektuje się panele o wymiarach: 166 x 900 x 4 mm, które będą zainstalowane na konstrukcjach o wysokości do 3 m. Ponadto projektuje się sieć kablową o napięciu 0,4 kV i 15 kV.

2. falowniki (inwertery) przekształcające energię prądu stałego o napciu 24 V na energ prądu zmiennego o napięciu 230/400 V do sieci odbiorczej oraz stacje kontenerowe wraz z transformatorami i linią kablową doziemną

Przewiduje się zastosowanie 2 stacji kontenerowych, każda o powierzchni 80 m². Każdy kontener 10 MW wyposażony będzie m.in. w dwie rozdzielnice 0,4 kV (dla napięcia weciowego z paneli słonecznych), inwertery, dwa transformatory suche w izolacji żywicznej, rozdzielnicę SN 15 kV, układ pomiaru energii, układ sterowania i kontroli, rozdzielnic dla potrzeb własnych, układ łączności oraz instalację oświetlenia, ogrzewania i wentylacji.

W celu wyprowadzenia mocy z przedmiotowej elektrowni, planuje się linię kablową 15 kV przebiegającą przez działkę nr 721/72, którą stanowi polna droga, w kierunku projektowanej stacji transformatorowo - rozdzielczej (działka nr 1164/68). Szacowana długość trasy kablowej wyniesie około 1250 m. W chwili obecnej Inwestor nie posiada warunków przyłączeniowych dla przedmiotowej lokalizacji elektrowni słonecznej. Przedsięwzięcie to objęte zostanie oddzielnym postępowaniem środowiskowym.

3. konstrukcja nośna do instalacji paneli pod kątem nachylenia 45 stopni, posadowiona na gruncie. Zastosowane będą konstrukcje wsporcze do wysokości 3 m zainstalowane na fundamentach. Konstrukcja wolnostojąca dla modułów fotowoltaicznych składa się ze stalowej ocynkowanej ramy, aluminiowych, poziomych i pionowych profili nośnych oraz elementów mocujących (elementów łączących).

4. instalacja monitorująca ilość wyprodukowanej energii, instalacja odgromowa, ogrodzenie. Inwestor nie planuje wykonania drogi wewnętrznej. Dojazd do przedmiotowej inwestycji odbywał się będzie po trasie istniejących dróg. Dojazd do przedmiotowego obszaru zapewniony jest drogą asfaltową. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność wyznaczenia dróg dojazdowych, placów manewrowych oraz miejsc parkingowych. Przewiduje się wykonanie ogrodzenia. Farma będzie kontrolowana zdalnie na bieżąco, z uwagi na to, że panele fotowoltaiczne są praktycznie bezobsługowe. Przegląd, obejmujący sprawdzenie ciągłości przewodów oraz inspekcję wizualną elektrowni fotowoltaicznej, lub w razie potrzeby konserwację paneli, będzie odbywać się sporadycznie, maksymalnie 2 razy w roku.

W przedłożonej dokumentacji dokonano analizy wariantów przedsięwzięcia, w tym wariantu alternatywnego i wariantu najkorzystniejszego dla środowiska. W wariancie 1 realizacyjnym przewiduje się montaż około 82 927 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 20,0 MW o łącznej powierzchni ok. 22 ha. Powierzchnia gruntów pod panelami i w ich bezpośrednim sąsiedztwie, utrzymywana będzie w formie ekstensywnie koszonej łąki w celu stworzenia dogodnego siedliska dla zróżnicowanej gatunkowo flory i fauny. Biorąc pod uwagę uwarunkowania siedliskowe, tj. przede wszystkim trofię siedliska i stopi uwilgotnienia, pod panelami można będzie stworzyć łąkę świeżą Arrhenatheretum elatioris z wkszością gatunków diagnostycznych, w tym m.in.: rajgras zwyczajny Arrhenatheretum elatioris, dzwonek rozpierzchły Campanula patula, przytulia właściwa Gallium molugo, bodziszek łąkowy Geranium pratense, świerzbnica polna Knautia arvensis, pasternak Pastinaca sativa, złocień właściwy Chrysanthemum vulgare i inne. Tego typu łąki, z dobrze wykształconą strukturą fitocenotyczną coraz rzadsze w regionie. Duży areał inwestycji oraz warunki siedliskowe pozwalają stworzyć w pełni funkcjonal pod względem ekologicznym łąkę. Użytkowanie terenu uwzględniałoby potrzebę utrzymania ekosystemu traworoślowego i jednocześnie wielu gatunków owadów i innych drobnych zwierząt, kre niewątpliwie zasiedlą wykreowaną fitocenozę. Koszenie odbywałoby się 1-2 krotnie w cgu roku od lipca do września, czyli po wyprowadzeniu lęgów ptaków. Cały teren będzie ogrodzony i monitorowany. W ramach wariantu 2 - alternatywnego przewiduje się zmia zarówno mocy nominalnej proponowanej elektrowni słonecznej, jak również sposobu zagospodarowania terenu. W wariancie tym Inwestor planuje budowę elektrowni słonecznej o mocy 15,53 MW, w tym montaż około 64 715 szt. na powierzchni ok. 14 ha. W wariancie II przewiduje się, że obszar pod zabudowę panelową składał się będzie z dwóch odrębnych powierzchni oddalonych od siebie o ok. 100 m. Wschodnia powierzchnia terenu pod zabudowę panelową będzie się wcinać w "zatokę" leśną w kierunku południowym bezpośrednio graniczyć ze zbiorowiskiem leśnym na odcinku ok. 250 m. W tej sytuacji wystąpi konieczność usunięcia liniowego fragmentu zadrzewienia rozwiniętego na granicy polno - leśnej z obecnością takich gatunków jak chroniona prawem kalina koralowa Viburnum opulus. Ponadto w wariancie tym proponuje s, aby grunt pod panelami był utrzymywany w postaci gruntu pozbawionego pokrywy roślinnej lub ewentualnie niskiego trawnika wielokrotnie koszonego w ciągu roku.

Z punktu widzenia ochrony środowiska realizacja każdego z obu przedstawionych wariantów wpłynie korzystnie na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, poprzez ograniczenie emitowanych zanieczyszczeń z sektora energetycznego. Rozpatrując możliwość oddziaływania na środowisko w odniesieniu do każdego z ww. wariantów, a także przy uwzględnieniu czynników takich jak: dostępność terenu czy możliwość przyłączenia do sieci energetycznej, bardziej korzystnym z punktu widzenia ochrony środowiska będzie wariant 1, czyli wariant realizacyjny. Za powyższym przemawia fakt, że wariant realizacyjny ma bardziej istotne znaczenie wynikające z konieczności realizacji celów Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla oraz wzrostu wykorzystania energii odnawialnych źródeł, ale także z potrzeby dywersyfikacji bazy surowcowej polskiej energetyki oraz że wariant realizacyjny jest wariantem najbardziej opłacalnym dla inwestora. Ponadto inwestycja wiąże się z niewielkim oddziaływaniem na przyrodę i krajobraz. Mając na uwadze powyższe realizacja inwestycji zgodnie z założeniami wariantu I jest najkorzystniejsza dla środowiska zarówno w zakresie wpływu na środowisko, jak i produktywności i wykorzystania potencjału energetycznego terenu.

Oddziaływanie na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia

W zwzku z planowaną budową elektrowni fotowoltaicznej przewiduje się zużycie materiałów (stali, siatki ogrodzeniowej), surowców, energii i paliw (oleju napędowego). W okresie budowy prowadzone będą następujące procesy:

- niwelacja terenu,

- budowa zaplecza budowy,

- wykopy pod wykonanie fundamentów,

- wykonanie fundamentów pod konstrukcje wsporcze,

- wykonanie rowów kablowych,

- montaż konstrukcji wsporczej,

- montaż kabli aparatury i urządzeń elektrycznych,

- montaż na konstrukcji baterii fotowoltaicznych,

- wykonanie ogrodzenia.

Podczas układania kabli w ziemi, wierzchnia warstwa gleby urodzajnej zostanie złożona tymczasowo na bok wykopu na odpowiednią folię. Ziemia z głębszych warstw wykopu zostanie zeskładowana tymczasowo na drugą stronę wykopu również na odpowiedniej folii oddzielającej ją od gleby powierzchniowej. Przed zasypaniem wykopu dno zostanie sprawdzone, a ewentualne drobne zwierzęta, które mogą się przedostać mimo zabezpieczeń, zostaną wyjęte na powierzchnię. Po ułożeniu kabli zasypanie wykopu będzie odbywało się warstwami po ok. 20 cm gruntem rodzimym. Na wierzchnią warstwę zostanie użyta wcześniej odłożona gleba urodzajna. Stacje kontenerowe będą przewożone na miejsce i instalowane, jako kompletnie wyposażone. Do umiejscowienia dwóch stacji transformatorowych jednorazowo wykorzystany zostanie dźwig. Stacje transformatorowe po usytuowaniu wymagają jedynie podłączenia kabli SN, NN, instalacji uziemiającej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

Wszystkie budulce wykorzystywane podczas realizacji inwestycji dostarczane będą na miejsce inwestycji samochodami dostawczymi jako elementy częściowo przygotowane do montażu, co zminimalizuje hałas oraz ilość powstałych odpadów. Metalowa konstrukcja montażowa wykonana będzie z wcześniej przygotowanych, częściowo złożonych elementów, nie wymagających cięcia. Poszczególne elementy montażowe dostarczane będą do granicy działki samochodami dostawczymi, poruszającymi się po istniejącej infrastrukturze drogowej.

Prace budowlane, które będą prowadzone na etapie realizacji przedsięwzięcia, związane będą przede wszystkim z budową ogrodzenia, przyłącza elektroenergetycznego oraz z montażem właściwej konstrukcji urządzeń, w tym fundamentów do zainstalowania paneli fotowoltaicznych.

Oddziaływanie akustyczne w tej fazie inwestycji spowodowane będzie głównie ruchem środków transportu. Jest to oddziaływanie krótkotrwałe i wystąpi w godzinach dziennych. W celu uniknięcia pogorszenia, w istotny sposób, warunków akustycznych w sąsiedztwie tras transportu materiałów i urządzeń, należy wyznaczyć je drogami w możliwie jak największym stopniu omijającymi tereny osadnicze. W fazie likwidacji oddziaływanie akustyczne będzie zbliżone do oddziaływania z etapu budowy i będzie wiązało się z transportem samochodowym elementów elektrowni do ponownego przetworzenia lub unieszkodliwienia.

Oddziaływanie na stan zanieczyszczenia powietrza będzie wynikać głównie z pracy sprzętu budowlanego, transportu materiałów budowlanych oraz elementów konstrukcyjnych przedmiotowej elektrowni. Ruch pojazdów, montaż urządzeń spowoduje okresową emisję pyłów do atmosfery. Będzie ona miała charakter niezorganizowany, o zasięgu ograniczonym głównie do terenu budowy. Nie wyklucza się prowadzenia prac spawalniczych, które będą źródłem: CO, NO2 i pyłu zawieszonego. Wpływ emisji zanieczyszczeń powstających w trakcie prac montażowych i wykończeniowych będzie praktycznie ograniczony do obszaru ich bezpośredniego otoczenia i nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska. Na etapie likwidacji przedmiotowej inwestycji wpływ na powietrze atmosferyczne będzie porównywalny do etapu budowy ze względu na zbliżony charakter prac i wykorzystywanych urządzeń. Faza ta będzie posiadała charakter krótkotrwały.

Realizacja przedsięwzięcia związana będzie z wytwarzaniem odpadów powstających przy wszelkiego rodzaju pracach budowlanych. Powstałe odpady, to przede wszystkim: opakowania po materiałach budowlanych, które będą segregowane, a następnie przeznaczone do unieszkodliwienia, złom stalowy oddawany do punktów skupu złomu czy odpady z budowy (np. kable), zbierane do pojemników i przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego magazynowania odpadów z uwzgdnieniem zasad postępowania z odpadami określonych w ustawie o odpadach.

Na czas trwania etapów budowy i likwidacji elektrowni ścieki bytowe będą zbierane w szczelne zbiorniki bezodpływowe, które następnie odbierane bę przez specjalistyczną firmę posiadającą odpowiednie zezwolenia w tym zakresie, a następnie oddawane do najbliższej oczyszczalni ścieków.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.) i ze względu na swoją lokalizację i zakres nie będzie na nie negatywnie oddziaływać. Ponadto ze sporządzonej na potrzeby niniejszego postępowania inwentaryzacji przyrodniczej wynika, że inwestycja zlokalizowana będzie poza stanowiskami chronionych gatunków roślin i grzybów.

Tereny przewidziane pod posadowienie projektowanej elektrowni to tereny wykorzystywane rolniczo, nieporośnięte roślinnością krzewiastą i drzewiastą. W otoczeniu lokalizacji przedsięwzcia dominują agrocenozy - pola i intensywnie użytkowane łąki. Po wykonaniu robót budowlanych, przedmiotowy teren zostanie obsiany trawą nisko rosnącą.

W wyniku inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w okresie gowym stwierdzono, że w miejscu realizacji przedsięwzcia gniazduje niewielka liczba (6) gatunw ptaków rozpowszechnionych w krajobrazie rolniczym i niezagrożonych w Polsce. Żaden z gatunków nie osiągnął znaczącej liczebności. Ponadto na terenie realizacji przedswzcia stwierdzono występowanie rozpowszechnionych w kraju, chronionych gatunków zwierząt, tj: jaszczurki zwinki, ropuchy szarej, borowca wielkiego i nietoperzy z rodzaju karlik. Jednakże w pobliżu nie stwierdzono istnienia kolonii rozrodczej nietoperzy, a teren przeznaczony pod inwestyc nie stanowi cennego żerowiska tej grupy zwierząt. W miejscu realizacji przedswzięcia brak jest miejsc rozrodu płazów. Jednocześnie, ze wzgdu na powszechność upraw rolnych, przekształcenie 48 ha tego środowiska będzie oddziaływać na występujące tam chronione gatunki wyłącznie lokalnie, a ich stan ochrony w regionie nie zmieni się. Warunki zawarte w punktach 1.5, 1.6, niniejszego uzgodnienia mają na celu zminimalizowanie zagrożenia śmiertelności małych zwierząt na etapie prowadzenia wykopów.

Przedmiotowa farma fotowoltaiczna realizowana będzie w obszarze chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko - Turawskie. Z przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko wynika brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu, gdyż przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane w pasie 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, jego realizacja nie będzie wzała s z likwidowaniem lub niszczeniem zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, likwidowaniem naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodnobłotnych, wydobyciem do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szctków roślin i zwierząt, a także minerałów oraz nie spowoduje zmian stosunków wodnych. W związku z powyższym, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody przedmiotowego przedsięwzięcia nie dotyczy zakaz realizacji przedswzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wprowadzony na terenie obszaru chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko - Turawskie rozporządzeniem Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego. Nr 33, poz. 1133, ze zm.).

Z obserwacji tras przelotów gęsi zbożowych prowadzonych na zbiorniku Turawa oraz z wywiadu przeprowadzonego z mieszkańcami Bierdzan wynika, że tereny rolnicze wokół tej miejscowości (w tym miejsce realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia), nie są wykorzystywane przez gęś zbożową jako żerowisko lub miejsce spoczynkowe. Tym samym przedsięwzięcie nie może oddziaływać na ww. gatunek będący przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Zbiornik Turawa PLB160004.

Negatywny wpływ w zakresie oślepiania migrującego, czy też żerującego ptactwa zostanie wyeliminowany poprzez zastosowanie antyrefleksyjnych powłok pokrywacych panele fotowoltaiczne , do czego zobowiązano wnioskodawcę w punkcie I.7 niniejszego postanowienia. W związku z faktem, tereny przeznaczone pod budowę elektrowni fotowoltaicznej oraz pozostałych elementów infrastruktury towarzyszącej to tereny typowo rolnicze, nie posiadające walorów florystycznych prognozuje s, realizacja inwestycji nie będzie wpływać na rośliny, grzyby i siedliska przyrodnicze. Instalacja projektowanej elektrowni doprowadzi do zmian w fizjonomii krajobrazu, gdyż obiekt ze względu na swoje rozmiary będzie stanow dominantę krajobrazową. Etap likwidacji planowanej inwestycji swym oddziaływaniem na florę i faunę będzie w znaczącym stopniu przypominać etap budowy. Prace budowlane związane z demontażem konstrukcji elektrowni słonecznej, oraz likwidacją infrastruktury towarzyszącej będą miy charakter krótkotrwały. Po zakończeniu prac demontażowych tereny inwestycyjne zosta przywrócone do pierwotnego sposobu użytkowania.

Oddziaływanie na etapie eksploatacji przedsięwzięcia

Przedswzięcie nie będzie wymagało poboru wody na cele technologiczne. Realizacja przedswzięcia nie spowoduje powstawania ścieków przemysłowych. Wody opadowe z terenu objętego inwestycją będą swobodnie infiltrowały do gleby. Nie będzie równi zagrożenia dla środowiska gruntowo - wodnego wynikającego z wystąpienia wycieku oleju z transformatora, gdyż zastosowane zostaną transformatory suche, o których mowa w punkcie I.9 niniejszego postanowienia. Mając na uwadze powyższe stwierdza się, że funkcjonowanie instalacji nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko gruntowo - wodne.

W trakcie funkcjonowania elektrowni fotowoltaicznej będą powstawać odpady związane z pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych (odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali). Odpady te będą zabierane przez służby dozoru technicznego, które posiadać powinny odpowiednie zezwolenie w tym zakresie.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza, a jednocześnie przyczyni się do zwolnienia tempa zużycia zasobów naturalnych kraju, ponieważ będzie alternatywnym źródłem energii w stosunku do pozyskiwania jej z zasobów konwencjonalnych np. węgla kamiennego lub brunatnego.

Źródłem hałasu do środowiska na etapie funkcjonowania inwestycji bę: transformatory, inwertery itd. Wszystkie te urządzenia zlokalizowane będą w 2 stacjach kontenerowych. Przeprowadzone w raporcie o oddziaływaniu na środowisko obliczenia propagacji hałasu, uwzględniające założone poziomy mocy akustycznych ww. stacji wykazały brak przekroczeń na terenach normowanych akustycznie.

Stacje transformatorowe zlokalizowane zostaną w bliskiej odległości od paneli słonecznych i połączone z lin elektroenergetyczną. Źródłem pola elektromagnetycznego będą: 2 stacje kontenerowe wraz z 4 transformatorami (3,15 kVA), falowniki, podziemne linie energetyczne. Zastosowane rozwiązania (podziemne linie kablowe) oraz odległość źród potencjalnego promieniowania elektromagnetycznego od terenów mieszkaniowych, wyklucza możliwość przekroczenia dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego.

Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie wiązało się z mogącym powstać efektem lśnienia. Jednakże, po zastosowaniu powłok antyrefleksyjnych, o czym mowa w dalszej części uzgodnienia, ocenia się, że nie wystąpi znaczący negatywny wpływ na ten komponent środowiska. Ponadto biorąc pod uwagę obecny charakter wykorzystywania terenu oraz niewielką wysokość (do 3 m) projektowanych konstrukcji prognozuje się, elektrownia będzie zauważalna jedynie z najbliżej położonych obszarów.

Po analizie treści dokumentacji, będącej podstawą wydania uzgodnienia, w punktach I i II niniejszego postanowienia określono warunki w zakresie ochrony środowiska, na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz wymagania, jakie muszą zostać uwzględnione w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o pozwoleniu na budowę w celu zminimalizowania negatywnych skutków oddziaływania na środowisko planowanego przedswzcia.

W niniejszej decyzji stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, ponieważ:

1. dane ujęte w "Raporcie ... " na temat przedsięwzięcia oraz elementów przyrodniczych środowiska obtych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwala w pełni ocenić jego oddziaływanie na środowisko,

2. na podstawie przedłożonych informacji stwierdza się, że nie wystąpi skumulowane oddziywanie przedmiotowego przedsięwzięcia z innymi tego typu przedswzciami,

3. przedmiotowe przedswzcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagace specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochronę, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedswzcia) nie wymaga ona przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.

Ponadto, mając na względzie charakter projektowanej inwestycji stwierdzono, nie ma podstaw do tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

 

Mając na uwadze powyższe – orzeczono jak w sentencji – postanowienie Wójta Gminy ustalające wariant I raportu znak OŚ.V.6220.6.2012 z dnia 20 listopada 2014 r. zostało ogłoszone do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turawa, BIP Urzędu Gminy Turawa) w dniach 20 – 28 listopada 2014 r. .

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Turawa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 - 13 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Powyższy termin może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

W załączeniu:

  1. Karta informacyjna przedsięwzięcia.

  2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

  3. Aneks do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia - sierpi 2013 r.

  4. Aneksami nr 2 - 4 - wrzesień 2013 - wrzesi 2014 r.

 

Otrzymują:

1. Zakład Projektowania i Usług Technicznych – A i M Brzozowscy S. J., 45 - 045 Opole ul. Studzienna 3,

2.Tablica ogłoszeń UG w Turawie,

3. BIP Turawa,

4. A/a